RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Produkty podwójnego zastosowania

Niezbędny jest efektywny, wspólny system kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania, aby zapewnić wypełnianie międzynarodowych ustaleń i zobowiązań Unii Europejskiej (UE), w szczególności odnośnie do nieproliferacji, wyrównując jednocześnie szanse eksporterów z państw UE. Istnienie wspólnego systemu kontroli pozwoliłoby także zapewnić swobodny przepływ tego typu produktów wewnątrz UE. Dlatego też niniejsze rozporządzenie ustanawia system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu produktów podwójnego zastosowania.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Produkty podwójnego zastosowania oznaczają produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane w celach cywilnych oraz wojskowych. Obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego.

W celu wywozu produktu podwójnego zastosowania z terytorium Unii Europejskiej (UE) do kraju trzeciego wymagane jest zezwolenie na wywóz. W załączniku I do rozporządzenia zamieszczono listę produktów podwójnego zastosowania, które wymagają tego rodzaju zezwolenia. W przypadku wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I wymagane jest zezwolenie, jeżeli eksporter został poinformowany przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym ma on siedzibę, że wskazane produkty są lub mogą być przeznaczone, w całości lub w części, do stosowania do celów związanych z:

 • rozwojem, wytwarzaniem, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego lub
 • rozwojem, wytwarzaniem, konserwacją lub przechowywaniem pocisków zdolnych do przenoszenia takich broni.

Zezwolenie jest również wymagane w przypadku wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I, jeżeli eksporter został poinformowany przez właściwe organy państwa członkowskiego, że wspomniane produkty są lub mogą być przeznaczone do:

 • końcowego zastosowania wojskowego *, a kraj nabywający lub kraj przeznaczenia podlega embargu na broń lub
 • wykorzystania jako części lub podzespoły w produktach wojskowych, które zostały wywiezione z terytorium państwa członkowskiego bez zezwolenia lub z naruszeniem zezwolenia.

Jeżeli eksporter wie, że przedmiotowe produkty niewymienione w załączniku I są przeznaczone do jakichkolwiek zastosowań określonych powyżej, musi on powiadomić właściwe organy krajowe, które podejmą decyzję, czy wskazane jest wymaganie zezwolenia dla danego wywozu.

Na świadczenie usług pośrednictwa w odniesieniu do produktów wyszczególnionych w załączniku I wymagane jest zezwolenie, w przypadku gdy pośrednik został poinformowany przez właściwe organy państwa członkowskiego, że odnośne produkty są lub mogą być przeznaczone do produkcji broni masowego rażenia lub środków jej przenoszenia. Jeżeli pośrednik jest świadomy tego, że produkty te są lub mogą być przeznaczone do tego typu zastosowań, musi powiadomić właściwe organy. Zakres tych kontroli pośrednictwa można powiększyć w drodze krajowego ustawodawstwa, by obejmowały również inne sytuacje.

Właściwe organy państw członkowskich mają możliwość wydania zakazu tranzytu niewspólnotowych produktów podwójnego zastosowania wyszczególnionych w załączniku I, jeżeli produkty te są lub mogą być w całości lub części przeznaczone do produkcji broni masowego rażenia lub środków jej przenoszenia. Zakres tych kontroli tranzytowych można powiększyć w drodze krajowego ustawodawstwa, by obejmowały również inne sytuacje.

Państwo członkowskie może, ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka, ustanowić dodatkowe przepisy, by zabronić wywozu produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I lub wymagać zezwolenia na ich wywóz.

Zezwolenie na wywóz i zezwolenie na usługi pośrednictwa

Załącznik II do rozporządzenia określa generalne wspólnotowe zezwolenie na wywóz w odniesieniu do niektórych rodzajów wywozu. W odniesieniu do wszystkich innych rodzajów wywozu, dla których na mocy niniejszego rozporządzenia wymagane jest zezwolenie, zezwolenie takie udzielane jest przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma swoją siedzibę.

Zezwolenia na usługi pośrednictwa w ramach niniejszego rozporządzenia są wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym pośrednik ma miejsce pobytu lub siedzibę. Zezwolenia te są wydawane na określoną ilość wyszczególnionych produktów przemieszczanych między dwoma lub więcej państwami trzecimi. Wszystkie zezwolenia, zarówno na wywóz, jak i na usługi pośrednictwa, są ważne na terytorium całej UE.

Aby chronić podstawowe interesy bezpieczeństwa, państwo członkowskie może prosić inne państwo członkowskie o nieudzielanie zezwolenia na wywóz lub, jeżeli takie zezwolenie zostało udzielone, prosić o jego unieważnienie, zawieszenie, modyfikację lub odwołanie.

Właściwe organy państwa członkowskiego, działając zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, mogą odmówić udzielenia zezwolenia na wywóz, a także unieważnić, zawiesić, zmodyfikować lub odwołać zezwolenie na wywóz, które już zostało udzielone. W jednym z takich przypadków lub w przypadku ustalenia przez właściwe organy, że nie należy wydawać zezwolenia na zamierzony wywóz, powiadamiają one właściwe organy pozostałych państw członkowskich i Komisję. Przed udzieleniem zezwolenia na wywóz lub zezwolenia na świadczenie usług pośrednictwa lub podjęciem decyzji w sprawie tranzytu, państwo członkowskie analizuje, czy decyzja odmowna w odniesieniu do zasadniczo identycznej transakcji nie została podjęta w innym państwie członkowskim. Jeżeli takie transakcje zostały podjęte, wówczas zainteresowane państwa członkowskie konsultują się ze sobą. Eksporterzy produktów podwójnego zastosowania przechowują szczegółowe rejestry lub zapisy transakcji eksportowych i usług pośrednictwa.

Zezwolenie wymagane jest również w przypadku wewnątrzwspólnotowych transferów produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku IV. Państwo członkowskie może zastosować dodatkowe przepisy krajowe, które powiększą zakres kontroli w odniesieniu do transferu określonych produktów wewnątrz UE.

Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania

Na mocy niniejszego rozporządzenia zostaje powołana Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Każde państwo członkowskie wyznaczy przedstawiciela do tej grupy.

Grupa bada wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, które mogą być podnoszone przez przewodniczącego lub przedstawiciela państwa członkowskiego.

Komisja przedstawia Parlamentowi roczne sprawozdanie z prac, analiz oraz konsultacji Grupy Koordynującej ds. Produktów Podwójnego Zastosowania.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • końcowe zastosowanie wojskowe:
  1. włączenie do produktów wojskowych wymienionych w wykazie uzbrojenia państw członkowskich,
  2. użycie sprzętu produkcyjnego, badawczego lub analitycznego i ich podzespołów do rozwoju, wytwarzania lub konserwacji produktów wojskowych wymienionych we wspomnianym wyżej wykazie,
  3. użycie niedokończonego produktu w zakładzie przemysłowym do wytwarzania produktów wojskowych wymienionych we wspomnianym wyżej wykazie.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 428/2009

27.8.2009

-

Dz.U. L 134 z 29.5.2009

Akt(-y) zmieniający(-e) Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 1232/2011

7.1.2012

-

Dz.U. L 326 z 8.12.2011

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2012
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony