RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz

Unia Europejska (UE) ustanawia system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz. Zaletą systemu jest możliwość odtworzenia losów zwierząt. System umożliwia między innymi indywidualną identyfikację każdego zwierzęcia i prześledzenie jego losów od miejsca narodzin.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r., ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

System indywidualnego śledzenia umożliwia odtworzenie losów każdej owcy i kozy od czasu narodzin, a także w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, którego są przedmiotem.

Identyfikacja

Wszystkie owce i kozy urodzone w gospodarstwach wspólnotowych są znakowane przez:

  • pierwszy sposób identyfikacji w postaci elektronicznego urządzenia radiolokacyjnego lub kolczyka zatwierdzonego przez właściwe władze krajowe, umieszczonego w uchu, wykonanego z nierozkładającego się materiału, uniemożliwiającego sfałszowanie, łatwego do odczytania przez całe życie zwierzęcia i niepowodującego cierpienia zwierzęcia. Kolczyk powinien być widoczny z daleka i zawierać kod państwa członkowskiego gospodarstwa oraz kod indywidualny,
  • drugi sposób znakowania, którym może być elektroniczne urządzenie radiolokacyjne w przypadku zwierząt, u których pierwszym sposobem znakowania jest kolczyk w uchu, lub też kolczyk, znak na pęcinie lub tatuaż w przypadku zwierząt, u których pierwszym sposobem znakowania jest elektroniczne urządzenie radiolokacyjne (tatuaż nie może być stosowany u zwierząt podlegających handlowi wewnątrzwspólnotowemu).

Państwa członkowskie mogą zezwolić na stosowanie alternatywnego systemu u zwierząt przeznaczonych na rzeź przed osiągnięciem wieku dwunastu miesięcy i nieprzeznaczonych na handel wewnątrzwspólnotowy lub na eksport do krajów trzecich. W takim przypadku zwierzęta powinny posiadać tylko kolczyk z kodem kraju i z kodem identyfikacyjnym gospodarstwa narodzin.

Znakowanie należy przeprowadzić w ciągu sześciu miesięcy od narodzin i przed opuszczeniem gospodarstwa narodzin przez dane zwierzę. Państwa członkowskie mogą przedłużyć ten okres do dziewięciu miesięcy w przypadku zwierząt trzymanych w warunkach hodowli ekstensywnej lub na wolnej przestrzeni. W przypadku zwierząt importowanych z państw trzecich znakowanie należy przeprowadzić w gospodarstwie przeznaczenia, najpóźniej w ciągu 14 dni.

Rejestr, dokument o zmianie miejsca pobytu i bazy danych

Każda osoba odpowiedzialna za zwierzęta, nawet czasowo, powinna prowadzić rejestr zawierający określone informacje powielone w dokumencie o zmianie pobytu, który towarzyszy grupom zwierząt przy każdym przemieszczaniu.

Dokumenty o zmianie pobytu mogą mieć różną postać w poszczególnych państwach członkowskich. Niektóre państwa oprócz informacji obowiązkowych określonych w niniejszym rozporządzeniu mogą wymagać informacji dodatkowych. Dokumenty o zmianie pobytu należy przechowywać przez co najmniej trzy lata. Dokumenty o zmianie pobytu są nieobowiązkowe w państwach członkowskich, które posiadają w pełni operacyjną scentralizowaną komputerową bazę danych. Każdy stosowany wzór dokumentu o zmianie pobytu należy przekazać Komisji i pozostałym państwom członkowskim.

Właściwe władze krajowe prowadzą rejestr centralny zawierający informacje o wszystkich gospodarstwach znajdujących się na terytorium danego kraju. Zapisane dane dotyczą gospodarstwa, osób odpowiedzialnych za zwierzęta, rodzaju działalności, rodzaju produkcji i gatunków hodowanych zwierząt.

Od dnia 1 stycznia 2008 r. w każdym państwie członkowskim powinna działać komputerowa baza danych obowiązkowo zawierająca określone dane na temat gospodarstwa lub przemieszczania zwierząt. O przemieszczeniach zwierząt hodowca powinien informować właściwe władze w terminie siedmiu dni.

Od dnia 31 grudnia 2009 r. system elektronicznego znakowania jest stosowany obowiązkowo. Państwa członkowskie, w których całkowita liczba owiec i kóz wynosi co najmniej 600 000 sztuk, mogą uznać elektroniczne systemy znakowania za nieobowiązkowe w przypadku zwierząt niepodlegających handlowi wewnątrzwspólnotowemu.

Aby zapewnić wykonanie przepisów niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie oraz eksperci kierowani na miejsce przez Komisję będą przeprowadzać kontrole. W przypadku naruszeń nakładane będą kary.

Komitet

Komisja jest wspomagana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

Kontekst

Niniejsze rozporządzenie opracowano w celu wzmocnienia prawa wspólnotowego w zakresie identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz. Podobny wysiłek podjęto w sektorze hodowli bydła, wydając rozporządzenie ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 21/2004

29.1.2004

Dz.U. L 5 z 9.1.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1791/2006

1.1.2007

Dz.U. L 363 z 20.12.2006

Rozporządzenie (WE) nr 1560/2007

22.12.2007

-

Dz.U. L 340 z 22.12.2007

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia nr 21/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji (WE) nr 2006/968/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz [Dz.U. L 401 z 30.12.2006]

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1505/2006 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz [Dz.U. L 280 z 12.10.2006]

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony