RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεσπίζει ένα σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων. Το εν λόγω σύστημα παρουσιάζει πλεονέκτημα όσον αφορά την ηχνιλασιμότητα. Συγκεκριμένα, επιτρέπει την αναγνώριση κάθε ζώου ατομικά καθώς και τον εντοπισμό της εκμετάλλευσης γέννησης.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2003 για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ [Βλέπε πράξη(-εις) τροποποίησης)].

ΣΥΝΟΨΗ

Ένα σύστημα ατομικής ιχνηλασιμότητας επιτρέπει την παρακολούθηση κάθε αιγοπροβάτου από τη γέννησή του καθώς και κατά τη διάρκεια του ενδοκοινοτικού εμπορίου, του οποίου αποτελεί αντικείμενο.

Αναγνώριση

Όλα τα αιγοπρόβατα που γεννήθηκαν σε κοινοτικές εκμεταλλεύσεις, αναγνωρίζονται από:

  • ένα πρώτο μέσο αναγνώρισης που συνίσταται σε ηλεκτρονικό πομποδέκτη ή ενώτιο εγκεκριμένο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, το οποίο τοποθετείται σε ένα αυτί, κατασκευάζεται από αναλλοίωτο υλικό, είναι μη παραποιήσιμο, ευανάγνωστο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ζώου χωρίς να το ενοχλεί. Το ενώτιο πρέπει να είναι εύκολα ορατό εξ αποστάσεως και να περιλαμβάνει κωδικό του κράτους μέλους της εκμετάλλευσης και ατομικό κωδικό·
  • ένα δεύτερο μέσο αναγνώρισης που μπορεί να είναι ηλεκτρονικός πομποδέκτης για τα ζώα που έχουν ήδη ενώτιο ως πρώτο μέσο αναγνώρισης ή ενώτιο, σφραγίδα στο μεσοκύνιο ή τατουάζ για τα ζώα που έχουν ήδη ηλεκτρονικό πομποδέκτη ως πρώτο μέσο αναγνώρισης (το τατουάζ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζώα που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο).

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν εναλλακτικό σύστημα για τα ζώα που προορίζονται για σφαγή πριν από την ηλικία των δώδεκα μηνών και τα οποία δεν προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ή για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή, τα ζώα πρέπει να φέρουν μόνο ενώτιο, το οποίο αναγράφει τον κωδικό της χώρας και τον κωδικό αναγνώρισης της εκμετάλλευσης προέλευσης.

Η αναγνώριση πρέπει να γίνει μέσα στους έξι μήνες από τη γέννηση του ζώου, και πριν το ζώο εγκαταλείψει την εκμετάλλευση προέλευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να να παρατείνουν την προθεσμία αυτήν το πολύ σε εννέα μήνες για τα ζώα που κρατούνται υπό συνθήκες εκτατικής κτηνοτροφίας ή ελεύθερης βοσκής. Για τα ζώα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες, η αναγνώριση πρέπει να γίνεται στην εκμετάλλευση προορισμού εντός μέγιστης προθεσμίας 14 ημερών.

Μητρώο, έγγραφο κυκλοφορίας και βάσεις δεδομένων

Κάθε πρόσωπο που είναι, ακόμη και προσωρινά, υπεύθυνο για τα ζώα, πρέπει να τηρεί μητρώο που περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται και στο έγγραφο κυκλοφορίας, το οποίο συνοδεύει όλες τις ομάδες ζώων κάθε φορά που αυτές μετακινούνται.

Τα έγγραφα κυκλοφορίας μπορεί να διαφέρουν ανά κράτος μέλος. Ορισμένες χώρες μπορούν να απαιτούν συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες προστίθενται στις υποχρεωτικές πληροφορίες που ορίζει ο παρών κανονισμός. Τα έγγραφα κυκλοφορίας διατηρούνται για τουλάχιστον τρία έτη. Είναι προαιρετικά, εάν το κράτος μέλος διαθέτει, σε κεντρικό επίπεδο, πλήρως λειτουργική ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Κάθε υπόδειγμα του εγγράφου κυκλοφορίας που χρησιμοποιείται πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές τηρούν κεντρικό μητρώο, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην εθνική επικράτεια. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την εκμετάλλευση, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα ζώα, τη δραστηριότητα, τον τύπο παραγωγής και τα είδη ζώων που κρατούνται.

Από 1ης Ιανουαρίου 2008, σε κάθε κράτος μέλος, μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει ορισμένα δεδομένα σχετικά με τις εκμεταλλεύσεις και τις μετακινήσεις των ζώων. Οι μετακινήσεις των ζώων πρέπει να κοινοποιούνται από τον κτηνοτρόφο στην αρμόδια αρχή εντός επτά ημερών.

Από την 31η Δεκεμβρίου 2009, πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζεται σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Τα κράτη μέλη στα οποία τα αιγοπρόβατα είναι τουλάχιστον 600 000 μπορούν να καταστήσουν αυτά τα συστήματα ηλεκτρονικής αναγνώρισης προαιρετικά για τα ζώα που δεν προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, διεξάγονται έλεγχοι από τα κράτη μέλη και από τους εμπειρογνώμονες που αποστέλλει η Επιτροπή επί τόπου. Επίσης, σε περίπτωση παράβασης, εφαρμόζονται κυρώσεις.

Μόνιμη επιτροπή

Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός θεσπίστηκε, επομένως, με σκοπό να ενισχυθεί το κοινοτικό δίκαιο σε θέματα αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων. Παρόμοια προσπάθεια συντελέστηκε στον τομέα των βοοειδών, με την έγκριση του κανονισμού για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία μεταφοράς στο δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004

29.1.2004

-

ΕΕ L 5, 9.1.2004

Πράξη (-εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία μεταφοράς στο δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006

1.1.2007

-

ΕΕ L 363, 20.12.2006

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1560/2007

22.12.2007

-

ΕΕ L 340, 22.12.2007

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις στον κανονισμό αριθ. 21/2004 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2006/968/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή τού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για την ηλεκτρονική αναγνώριση των αιγοπροβάτων [Επίσημη Εφημερίδα L 401, 30.12.2006].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1505/2006/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2006 για την εφαρμογή τού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τους ελάχιστους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται για την αναγνώριση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων [Επίσημη Εφημερίδα L 280, 12.10.2006].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.01.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας