RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Identifikace a evidence ovcí a koz

Evropská unie (EU) zavádí systém identifikace a evidence ovcí a koz. Tento systém představuje přínos pro dohledatelnost. Umožňuje v prvé řadě individuální identifikaci jednotlivých zvířat a zjištění hospodářství, kde se narodila.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Viz pozměňující akt(y)).

PŘEHLED

Systém individuální dohledatelnosti umožňuje sledovat všechny ovce a kozy od okamžiku narození a v průběhu obchodování uvnitř Společenství, k němuž jsou určeny.

Identifikace

Všechny ovce a kozy narozené v hospodářstvích uvnitř Společenství se identifikují:

  • první identifikační značkou, kterou představuje elektronický odpovídač nebo ušní značka schválená příslušnými vnitrostátními orgány, připevněná na jedno ucho, která je vyrobena z odolného materiálu, je nepadělatelná a snadno čitelná po celou délku života zvířete, aniž by mu škodila. Ušní značka musí být snadno viditelná i zdálky a musí obsahovat kód členského státu hospodářství a individuální kód;
  • druhou identifikační značkou, kterou může představovat buď elektronický odpovídač, a to u zvířat, která již mají první identifikační značku ve formě ušní značky, anebo ušní značka, značka na spěnce nebo tetování u zvířat, která již mají první identifikační značku ve formě elektronického odpovídače (tetování nelze použít u zvířat určených pro obchod uvnitř Společenství).

U jatečných zvířat před dosažením stáří 12 měsíců, jež nejsou určena ani pro obchodování uvnitř Společenství, ani na vývoz do třetích zemí, však mohou členské státy povolit alternativní způsob identifikace. V takovémto případě musí mít zvířata pouze ušní značku, která musí obsahovat kód země a identifikační kód hospodářství, kde se zvíře narodilo.

Identifikace musí být provedena do šesti měsíců po narození zvířete a předtím, než zvíře opustí hospodářství, kde se narodilo. U zvířat chovaných v podmínkách extenzivního hospodaření nebo pod širým nebem mohou členské státy tuto lhůtu prodloužit až na devět měsíců. Zvířata dovezená ze třetích zemí se identifikují v hospodářství určení, a to do 14 dnů.

Evidence, doklad o přesunu a databáze

Všechny osoby odpovědné za zvířata, i dočasně, musí vést evidenci obsahující určité informace uvedené v dokladu o přesunu, jímž musí být doprovázeny veškeré přesuny zvířat.

Doklady o přesunu se mohou v jednotlivých členských státech lišit. Některé země mohou kromě povinných informací definovaných v tomto nařízení požadovat i uvedení dalších informací. Doklady o přesunu musí být uchovány po dobu nejméně tří let. Doklad o přesunu je nepovinný v každém členském státě, kde funguje ústřední počítačová databáze. Členské státy sobě navzájem a Komisi sdělí vzor používaného dokladu o přesunu.

Příslušné vnitrostátní orgány vedou ústřední evidenci, která obsahuje informace týkající se všech hospodářství na území daného státu. Tyto informace se týkají hospodářství, osob odpovědných za zvířata, zaměstnání, typu produkce a držených druhů.

Od 1. ledna 2008 musí být v každém členském státě vedena počítačová databáze, v níž musí být povinně uvedeny některé údaje ohledně hospodářství a přesunů zvířat. Informace týkající se přesunu zvířat musí každý držitel zvířat poskytnout příslušnému orgánu do sedmi dnů.

Od 31. prosince 2009 musí být povinně zaveden systém elektronické identifikace. Členské státy, kde je celkový počet ovcí a koz nejméně 600 000, mohou stanovit, že u zvířat, jež nejsou určena pro obchod uvnitř Společenství, je tato elektronická identifikace nepovinná.

Aby bylo zajištěno dodržování tohoto nařízení, provádějí se kontroly, a to ze strany členských států a znalců, které na místo vysílá Komise. Za porušování ustanovení tohoto nařízení jsou uplatňovány sankce.

Výbor

Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Kontext

Toto nařízení si klade za cíl posílit právo Společenství v oblasti identifikace a evidence ovcí a koz. Obdobné úsilí bylo vyvinuto i v odvětví skotu, v němž bylo přijato nařízení o systému identifikace a evidence skotu, které se týká označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 21/2004

29. 1. 2004

-

Úř. věst. L 5

ze dne 9. 1. 2004

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1791/2006

1. 1. 2007

-

Úř. věst. L 363

ze dne 20. 12. 2006

Nařízení (ES) č. 1560/2007

22. 12. 2007

-

Úř. věst. L 340

ze dne 22. 12. 2007

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 21/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2006/968/ES ze dne 15. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (Úřední věstník L 401 ze dne 30.12.2006).

Nařízení Komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz (Úředním věstníku L 280 ze dne 12.10.2006).

Poslední aktualizace: 28.01.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky