RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

W ramach zmiany prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych („pakiet higiena”) dyrektywa ma na celu ustanowienie warunków dla wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczeń stosowanych dla produktów pochodzących z państw lub regionów trzecich, podlegających ograniczeniom sanitarnym.

AKT

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa harmonizuje i wzmacnia wymagania w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego znajdujące się w przepisach. Wzmocnienie dotyczy dokładniejszego stosowania zasad sanitarnych i poszerzenia pola zastosowania.

Dyrektywa dotyczy wszystkich etapów produkcji produktu pochodzenia zwierzęcego: produkcji podstawowej, przetwarzania, transportu, magazynowania i sprzedaży. Ma także zastosowanie do żywych zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Ustanawia także warunki sanitarne stosowane na tych wszystkich etapach.

Ogólne wymagania zdrowotne dla zwierząt

W niniejszej dyrektywie potwierdza się, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za środki, które należy wdrożyć w celu wykorzenienia przekazywania chorób zwierzęcych. Dyrektywa ustanawia także warunki, które mają być spełnione w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, zakazując ich, jeśli pochodzą ze stref lub terenów poddanych ograniczeniomw zakresie zdrowia. W ostatnim przypadku dyrektywa przewiduje warunki ewentualnego odchylenia od tego środka.

Świadectwa i kontrole weterynaryjne

Dyrektywa ustala, kiedy państwa członkowskie muszą wymagać świadectw weterynaryjnych oraz sposoby ich zastosowania.

Z drugiej strony właściwy organ państw członkowskich jest odpowiedzialny za urzędowe kontrole weterynaryjne i środki stosowane w przypadku wykrycia naruszenia zasad sanitarnych.

Import z państw trzecich

Państwa członkowskie przyjmują konieczne przepisy, aby importowane produkty pochodzenia zwierzęcego spełniały wymagania stosowane w przypadku produktów wspólnotowych.

Dyrektywa przewiduje stworzenie i uaktualnianie wykazów państw trzecich lub regionów państw trzecich, z których dozwolony jest import. Ustanawia warunki, jakie muszą być spełnione, aby dane państwo znalazło się na tych wykazach. Do wymagań ustanowionych przez dyrektywę zalicza się obowiązek przejścia kontroli wspólnotowej przez państwa i regiony trzecie oraz obowiązek posiadania odpowiedniego świadectwa weterynaryjnego, zgodnego z procedurą podaną w dyrektywnie.

Inspekcje i/lub audyty wspólnotowe mogą dotyczyć całego łańcucha żywieniowego w państwach trzecich wpisanych do wykazów.

Klauzula przeglądowa

Dyrektywa wprowadza klauzulę przeglądową w celu zmiany załączników, gdzie wyliczone są: choroby zwierzęce, które mają być uwzględnione (załącznik I), opis obowiązkowych elementów, z których ma się składać znak identyfikacyjny dla mięsa pochodzącego z terytorium poddanego ograniczeniom w zakresie zdrowia (załącznik II) oraz ogólne zasady certyfikacji (załącznik III).

Kontekst

W styczniu 2000 r. Komisja przedstawiła całkowitą zmianę przepisów dotyczących higieny środków spożywczych oraz kwestii weterynaryjnych – „pakiet higiena”. Reorganizacja ta składa się z pięciu aktów dotyczących:

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2002/99/WE1.1.200531.12.2004Dz.U. L 18 z 23.1.2003
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony