RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvät eläinten terveyttä koskevat säännöt

Direktiivi on osa elintarvikelainsäädännön tarkistamista ("hygieniapaketti"), ja siinä pyritään määrittämään eläinperäisten tuotteiden markkinoille saattamisen edellytykset ja sellaisista kolmansista maista tai sellaisilta kolmansilta alueilta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat rajoitukset, joihin kohdistetaan rajoituksia eläinten terveydentilan vuoksi.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä.

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä yhdenmukaistetaan ja vahvistetaan lainsäädännön hajanaisia kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia. Vahvistamisella tarkoitetaan eläinten terveyttä koskevien periaatteiden aikaisempaa tiukempaa soveltamista ja soveltamisalan laajentamista.

2.Direktiivi kattaa myös eläinperäisen tuotteen tuotannon kaikki vaiheet (alkutuotanto, jalostus, kuljetus, varastointi ja myynti). Direktiiviä sovelletaan myös ihmisravinnoksi tarkoitettuihin eläviin eläimiin. Toisaalta direktiivissä määritetään kaikkiin näihin vaiheisiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

Eläinten terveyttä koskevat yleiset vaatimukset

Direktiivissä vahvistetaan, että jäsenvaltiot vastaavat toimenpiteistä, jotka on toteutettava eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Lisäksi direktiivissä määritetään edellytykset, jotka eläinperäisten tuotteiden on täytettävä, ja kielletään niiden tuonti, jos ne ovat peräisin alueilta tai vyöhykkeiltä, joihin kohdistuu rajoituksia eläinten terveydentilan vuoksi. Viimeksi mainittua tapausta varten direktiivissä määritetään edellytykset mahdollisen poikkeuksen myöntämiselle tästä toimenpiteestä.

Eläinlääkärintodistukset ja -tarkastukset

Direktiivissä säädetään tapauksista, jolloin jäsenvaltioiden on vaadittava eläinlääkärintodistukset, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista täytäntöönpanosäännöistä.

Toisaalta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa virallisista eläinlääkärintarkastuksista sekä toimista, jotka toteutetaan, jos todetaan eläinten terveyttä koskevien sääntöjen rikkomisia.

Tuonti kolmansista maista

Jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että tuodut eläinperäiset tuotteet täyttävät yhteisön tuotteita koskevat vaatimukset.

Direktiivissä säädetään kolmansia maita tai kolmansien maiden alueita, joista tuonti on sallittua, koskevien luetteloiden laatimisesta ja niiden päivittämisestä. Direktiivissä säädetään myös edellytyksistä, jotka maiden on täytettävä, jotta ne merkittäisiin kyseisiin luetteloihin. Muiden vaatimusten lisäksi direktiivissä säädetään, että kyseisissä kolmansissa maissa tai alueilla on suoritettava yhteisön auditointi ja että niillä on oltava direktiivin vaatimusten mukainen eläinlääkärintodistus.

Yhteisön tarkastuksia ja/tai auditointeja voidaan suorittaa ravintoketjun kaikissa vaiheissa luetteloon hyväksytyissä kolmansissa maissa.

Tarkistuslauseke

Direktiivillä otetaan käyttöön tarkistuslauseke sellaisten liitteiden muuttamiseksi, joissa luetellaan huomioon otettavat eläintaudit (liite I), kuvaus pakollisista tiedoista sellaisilta alueilta peräisin olevien lihojen tunnistusmerkinnöissä, joihin kohdistuu rajoituksia eläinten terveydentilan vuoksi (liite II) sekä todistusten antamista koskevat yleiset periaatteet (liite III).

Taustaa

Komissio esitti tammikuussa 2000 kokonaan uudelleen laaditun elintarvikehygieniaa ja eläinlääkintäasioita koskevan lainsäädännön eli "hygieniapaketin". Uudistus perustuu viiteen seuraavia aiheita koskevaan säädökseen:

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2002/99/EY

1.1.2005

31.12.2004

EYVL L 18, 23.1.2003

Viimeisin päivitys 28.01.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun