RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum

Direktivet tager sigte på inden for rammerne af revisionen af lovgivningen om fødevarer ("hygiejnepakken") at fastsætte betingelserne for markedsføring af animalske produkter og de restriktioner, der finder anvendelse for produkter fra tredjelande eller områder i tredjelande, der er underlagt dyresundhedsrestriktioner.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2002/99/EF af 12. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum.

RESUMÉ

Direktivet harmoniserer og styrker de krav vedrørende dyresundhed, der hidtil fandtes spredt i lovgivningen. Styrkelsen består i en strengere anvendelse af principperne for dyresundhed og en udvidelse af deres anvendelsesområde.

Direktivet dækker således dyresundhedsbetingelser for alle led i produktionen af et animalsk produkt, herunder primærproduktion, tilvirkning, transport, oplagring og distribution af animalske produkter. Det finder også anvendelse på levende dyr beregnet til konsum. Desuden fastsætter det de dyresundhedsbestemmelser, der finder anvendelse på alle disse led.

Almindelige dyresundhedsbestemmelser

I direktivet bekræftes det, at medlemsstaterne er ansvarlige for at træffe foranstaltninger for at hindre overførsel af dyresygdomme, og der fastsættes bestemmelser for animalske produkter, idet de forbydes, hvis de kommer fra områder eller delområder, der er underlagt dyresundhedsrestriktioner. Direktivet indeholder desuden betingelser for eventuelle undtagelser fra nævnte forbud.

Veterinærcertifikater og -kontrol

Direktivet indeholder bestemmelser om, hvornår medlemsstaterne skal kræve veterinærcertifikater, og hvordan de skal anvendes.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder er endvidere ansvarlige for udførelsen af den officielle veterinærkontrol og for de foranstaltninger, der skal træffes, hvis dyresundhedsbestemmelserne overtrædes.

Import fra tredjelande

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at importerede animalske produkter opfylder de krav, der gælder for EF-produkter.

I henhold til direktivet skal der etableres og ajourføres lister over tredjelande eller områder i tredjelande, fra hvilke det er tilladt at importere, og de betingelser, der skal overholdes, for at et land kan opføres på disse lister. Et af kravene i direktivet er, at der skal foretages en EF-systemrevision i det pågældende tredjeland eller område i et tredjeland og udfærdiges et veterinærcertifikat i henhold til den procedure, der er fastsat i direktivet.

EF's kontrol og/eller systemrevision kan omfatte alle led i fødevareproduktionen i de tredjelande, der er opført på listen.

Klausul om revision

Direktivet indfører en klausul om revision af de tekniske bilag, der bl.a. omhandler følgende: de dyresygdomme, der skal tages hensyn til (bilag I), en beskrivelse af de elementer, der skal indgå i det særlige identifikationsmærke for kød fra et område, der er underlagt dyresundhedsrestriktioner (bilag II) og de generelle principper for certificering (bilag III).

Kontekst

Kommissionen forelagde i januar 2000 en fuldstændig revision af lovgivningen om fødevarehygiejne og andre veterinære spørgsmål, den såkaldte "hygiejnepakke". Nyordningen består af fem akter om følgende emner:

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2002/99/EF1.1.200531.12.2004EFT L 18 af 23.1.2003
Seneste ajourføring: 28.01.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top