RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

V rámci změn právních předpisů o potravinách (tzv. „balíček předpisů o hygieně“) tato směrnice stanovuje podmínky pro uvádění výrobků živočišného původu na trh a platná omezení pro výrobky pocházející z třetích zemí nebo regionů podléhajících veterinárním omezením.

AKT

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

PŘEHLED

Tato směrnice harmonizuje a posiluje požadavky na zdraví lidí a zvířat dosud rozptýlené v legislativě. Posílení spočívá v přísnější aplikaci veterinárních předpisů a v rozšíření oblasti působnosti.

Směrnice tak pokrývá všechna stadia produkce výrobků živočišného původu: primární produkci, zpracování, dopravu, skladování a prodej. Uplatňuje se také na živá zvířata určená k lidské spotřebě. Navíc stanovuje veterinární předpisy platné pro všechna tato stadia.

Obecné veterinární předpisy

Tato směrnice potvrzuje, že členské státy odpovídají za opatření, která musí být přijata pro zamezení šíření chorob zvířat. Také stanovuje podmínky, které produkty živočišného původu musí splňovat, a zakazuje jejich uvádění na trh, pokud pocházejí z oblastí nebo území, na něž se vztahují veterinární omezení. V takovém případě směrnice uvádí podmínky případné odchylky od tohoto opatření.

Veterinární osvědčení

Směrnice stanovuje, kdy musí členské státy požadovat veterinární osvědčení, a případné odchylky od tohoto ustanovení.

Příslušné orgány členských států jsou zodpovědné za provádění úředních veterinárních kontrol a ochranných opatření v případě porušení veterinárních předpisů.

Dovoz z třetích zemí

Členské státy přijmou opatření nutná pro to, aby výrobky živočišného původu splňovaly požadavky platné pro výrobky pocházející ze Unie.

Směrnice předpokládá vytvoření a aktualizaci seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je dovoz produktů živočišného původu povolen. Stanovuje podmínky, které je třeba splnit, aby mohla být země zařazena na tento seznam. Mezi dalšími požadavky směrnice stanovuje povinnost této třetí země nebo regionu třetí země podrobit se auditu Společenství a disponovat veterinárním osvědčením v souladu s postupem specifikovaným v této směrnici.

Inspekce a/nebo audity Společenství se mohou provádět ve všech stadiích potravinového řetězce v třetích zemích zařazených na seznam.

Ustanovení o přezkumu

Směrnice zavádí ustanovení o přezkumu pro změnu příloh, kde jsou uvedeny: choroby, které se zohlední v obchodu s produkty živočišného původu (příloha I), popis povinných prvků, které musí obsahovat zvláštní identifikační značka pro maso pocházející z území, která nesplňují všechny náležité veterinární podmínky (příloha II) a obecné zásady osvědčování (příloha III).

Kontext

V lednu 2000 Komise předložila kompletní přepracování právních předpisů týkajících se hygieny potravin a veterinárních záležitostí, takzvaný „balíček předpisů o hygieně“. Přepracování tvoří pět aktů, které se týkají těchto témat:

ODKAZY

AktVstup v platnostProvedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2002/99/ES1. 1. 200531. 12. 2004

Úř. věst. L 18,

23. 1. 2003

Poslední aktualizace: 28.01.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky