RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Higiena artykułów spożywczych

Rozporządzenie to, w ramach przeglądu prawodawstwa dotyczącego higieny artykułów spożywczych („pakiet higieniczny”), ustanawia szczegółowe zasady dotyczące higieny dla środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zdrowia publicznego.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Artykuły spożywcze pochodzenia zwierzęcego wymienione w załączniku I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mogą być niebezpieczne z punktu widzenia mikrobiologicznego lub chemicznego. Podobne ryzyko wymaga przyjęcia szczególnych zasad dotyczących higieny, które pozwolą przyczynić się do stworzenia wewnętrznego rynku i zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego. Zasady te są dopełnieniem zasad przyjętych przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny artykułów spożywczych, dotyczące szczególnie akredytacji przedsiębiorstw.

OBOWIĄZKI OGÓLNE

Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego, przetworzonych lub nieprzetworzonych, jednak w przypadku braku wyraźnych sprzecznych wskazań nie dotyczą żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia roślinnego i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego. Przepisy te nie mają zresztą zastosowania do handlu detalicznego czy produkcji podstawowej przeznaczonej do konsumpcji prywatnej, dla których wystarczające są przepisy wcześniej wymienionego rozporządzenia w sprawie higieny artykułów spożywczych.

Rejestracja i akredytacja przedsiębiorstw

Zakłady poddające obróbce produkty pochodzenia zwierzęcego muszą być zarejestrowane i, w razie potrzeby, otrzymać akredytację właściwych organów w swym państwie członkowskim. Obowiązek posiadania akredytacji nie obejmuje zakładów zajmujących się jedynie produkcją podstawową, transportem, składowaniem produktów niewymagających regulacji temperatury lub działalnością związaną z handlem detalicznym niepodlegającą niniejszemu rozporządzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz przepisami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt państwa członkowskie aktualizują listy akredytowanych zakładów. Te ostatnie otrzymują numer identyfikacyjny zakładu, do którego dodawane są kody wskazujące na typ wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Znaki jakości zdrowotnej i znaki identyfikacyjne

Gdy wymaga tego rozporządzenie, produkty pochodzenia zwierzęcego są opatrywane znakiem jakości zdrowotnej przyznanym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub, w razie jego braku, znakami identyfikacyjnymi w przypadku produktów, których opakowanie jest usunięte lub które są dalej przetwarzane w innym zakładzie, nakładane przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego. Znak ten musi być czytelny, nieusuwalny, dobrze widoczny dla organów nadzoru i musi zawierać informacje dotyczące nazwy kraju wysyłającego oraz numer identyfikacyjny zakładu, gdzie te czynności mają miejsce. Gdy znak wykonywany jest w zakładzie znajdującym się w Unii Europejskiej, musi mieć owalny kształt i zawierać skrót CE, EB, EC, EF, EG, EK EO, EY, ES, EU, EK lub WE.

Import z krajów trzecich

Komisja sporządza listę krajów trzecich, z których dozwolony jest import produktów pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem (WE) 854/2004 w sprawie kontroli urzędowych. Kraj trzeci nie może w zasadzie znajdować się na tej liście, jeśli nie przeprowadzono w nim kontroli europejskiej, która wykazała, że kompetentny organ zapewnia wystarczające gwarancje w sprawie zgodności lub równoważności ich przepisów z prawem europejskim.

Rozporządzenie (WE) 854/2004 przewiduje zresztą, że zakład może być umieszczony na podobnej liście, pod warunkiem że właściwy organ kraju trzeciego, z którego pochodzą produkty, gwarantuje:

 • że zakład ten oraz każdy zakład przetwarzający surowiec pochodzenia zwierzęcego, używany podczas produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przestrzega odpowiednich wymagań europejskich, szczególnie pochodzących z rozporządzenia (WE) 853/2004 lub określonych jako równoważne z tymi wymaganiami podczas podejmowania decyzji o wpisaniu kraju trzeciego na odpowiednią listę zgodnie z art. 11,
 • że urzędowa służba kontroli tego kraju nadzoruje zakłady i w razie potrzeby zachowuje do dyspozycji Komisji wszelkie odpowiednie informacje na temat zakładów dostarczających surowce,
 • oraz że służba ta jest władna powstrzymać przedsiębiorstwa od eksportowania do Wspólnoty w sytuacji, gdy te nie będą przestrzegać wymagań, o których mowa w lit. a).

Podczas tworzenia list Komisja bierze pod uwagę:

 • obowiązujące w krajach trzecich przepisy oraz organizację i uprawnienia właściwego organu oraz służb inspekcji,
 • gdy jest to stosowne, sytuację dotyczącą zdrowia zwierząt, chorób odzwierzęcych i zdrowia roślin oraz procedury powiadamiania Komisji i właściwych organów międzynarodowych o ogniskach chorób zwierząt i roślin,
 • doświadczenie nabyte w dziedzinie handlu z krajem trzecim oraz jego współpracę w kwestii wymiany informacji dotyczących głównie ryzyka sanitarnego,
 • wyniki inspekcji/audytów wspólnotowych przeprowadzonych w tym kraju,
 • obecność w kraju trzecim prawodawstwa dotyczącego pożywienia dla zwierząt oraz programów nadzoru chorób odzwierzęcych i odpadów.

W drodze ustępstwa przewidziano szczegółowe przepisy dla importu produktów rybołówstwa.

Informacje o łańcuchu żywnościowym

Rozporządzenie dostarcza także wskazówek dotyczących otrzymywania informacji przez zarządców ubojni, dotyczących łańcucha żywnościowego wszystkich zwierząt, także zwierząt łownych.

PODEJŚCIE MIĘDZYSEKTOROWE

W załączniku II do niniejszego rozporządzenia przyjęto podejście międzysektorowe służące określeniu przepisów dotyczących higieny artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

W celu uwzględnienia tradycyjnych metod produkcji właściwy organ może przyznać danym sektorom szczególne warunki stosowania opisanych tu zasad higieny.

Mięso hodowlanych zwierząt kopytnych

Dział ten dotyczy szczególnie mięsa pochodzącego od zwierząt hodowlanych, takich jak bydło, świnie, owce, kozy i konie.

Zwierzęta przeznaczone do uboju muszą być gromadzone i transportowane z ostrożnością i bez przysparzania im niepotrzebnych cierpień. Nie mogą być transportowane, gdy pojawiają się u nich symptomy choroby lub gdy pochodzą z zakażonych stad, chyba że wydano specjalne pozwolenie.

Badania weterynaryjne przedubojowe i poubojowe muszą być wykonywane zgodnie z wymienionym wcześniej rozporządzeniem dotyczącym urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

W celu jak największego ograniczenia wszelkiego zakażenia mięsa wprowadzono szczegółowe przepisy dotyczące:

 • wyposażenia i projektowania sprzętu w ubojniach,
 • przebiegu uboju w sytuacji zwykłej i alarmowej, szczególnie: oszołomienia, odkrwawiania, oskórowania, sprawiania i patroszenia,
 • pracy związanej z rozbiorem i oddzielaniem tuszy od kości,
 • kontroli znaków jakości zdrowotnej mięsa przez urzędowego weterynarza,
 • magazynowania, transportu i dojrzewania mięsa (temperatura przechowywania).

Mięso drobiowe i zajęczaków

Poniższe przepisy obejmują mięso ptaków hodowlanych oraz pochodzące od królików, zajęcy i gryzoni.

Zwierzęta te muszą być gromadzone i transportowane z ostrożnością, bez przysparzania im niepotrzebnego cierpienia. Nie mogą być transportowane, gdy pojawiają się u nich symptomy choroby lub gdy pochodzą z zakażonych stad, chyba że wydano specjalne pozwolenie.

Badania weterynaryjne przedubojowe i poubojowe muszą być wykonywane zgodnie z wymienionym wcześniej rozporządzeniem dotyczącym urzędowych kontroli.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia produkowanego mięsa wprowadzono szczegółowe normy higieny. Dotyczą one następujących elementów:

 • transportu drobiu do ubojni,
 • wyposażenia i projektowania sprzętu w ubojniach i zakładach rozbioru mięsa,
 • przebieg uboju: oszołomienia, odkrwawiania, oskórowania lub oskubywania, sprawiania i patroszenia,
 • pracy związanej z rozbiorem i oddzielaniem tuszy od kości,
 • drobiu hodowanego i przeznaczonego do produkcji foie gras.

Mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w gospodarstwach

Mięso zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka pochodzące od ssaków parzystokopytnych (Cervidae i Suidae) jest produkowane i wprowadzane do sprzedaży według warunków przyjętych dla mięsa hodowlanych zwierząt kopytnych (zob. poniżej), chyba że właściwe władze uznają je za nieodpowiednie.

Przepisy dotyczące mięsa drobiowego mają zastosowanie do produkcji i sprzedaży mięsa.

Przy spełnieniu określonych warunków właściwe władze mogą, dbając o dobrostan zwierząt, wydać pozwolenie na ubój zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka w miejscu pochodzenia, nie w akredytowanym zakładzie.

Mięso zwierząt łownych

Wprowadzono szczegółowe przepisy dotyczące higieny, regulujące następujące kwestie:

 • kształcenie myśliwych w dziedzinie sanitarnej,
 • zabijanie, patroszenie i transport zwierząt łownych do akredytowanego zakładu,
 • zakłady obróbki zwierząt łownych.

Mięso mielone, przygotowywanie mięsa i mięso odkostnione mechanicznie (MOM)

Produkcja i sprzedaż mięsa mielonego przeznaczonego do przemysłu przetwórczego nie podlegają niniejszej sekcji, ale przepisom dotyczącym świeżego mięsa.

Wprowadzono szczegółowe zasady higieny dotyczące:

 • wyposażenia i akredytacji zakładów produkcyjnych,
 • surowców używanych (i zabronionych) w produkcji mięsa mielonego,
 • etapów produkcji, konserwacji i używania mięsa mielonego, przygotowywania mięsa otrzymanego z mięsa mielonego i mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM),
 • etykietowania produktów.

Wyroby mięsne

Normy higieny dotyczą wyrobów mięsnych. W zależności od rodzaju zwierzęcia dotyczą surowców niepożądanych podczas wytwarzania produktów mięsnych.

Małże żywe

Z wyjątkiem przepisów dotyczących czyszczenia następujące zasady mają zastosowanie zarówno do żywych szkarłupni, osłonic, jak i ślimaków morskich.

Żywe małże zbierane w naturalnych siedliskach i przeznaczone do spożycia przez ludzi muszą spełniać wysokie normy sanitarne dotyczące wszystkich etapów łańcucha produkcji:

 • produkcji żywych małż: trzy rodzaje obszarów produkcji (sklasyfikowane jako A, B lub C),
 • zbierania tych małż oraz ich transportu do zakładu wysyłki lub zakładu oczyszczania, strefy sanitarnej lub zakładu przetwórczego,
 • przeniesienia małż do zatwierdzonych obszarów, przeprowadzanego w optymalnych warunkach pozwalających na kontrolę pochodzenia i oczyszczenie,
 • wyposażenia i warunków higieny nieodzownych w zakładach wysyłki i zakładach oczyszczania,
 • norm sanitarnych stosowanych w przypadku żywych małż: świeżości i żywotności, kryteriów mikrobiologicznych, oceny obecności biotoksyn morskich i substancji szkodliwych w stosunku do dopuszczalnej dawki dziennej,
 • znaków jakości zdrowotnej, opakowania, etykietowania, magazynowania i transportu żywych małż,
 • przepisów stosowanych w przypadku małży z rodziny Pectinidae zbieranych poza sklasyfikowanymi strefami.

Produkty rybołówstwa

Schwytane w swym środowisku naturalnym produkty rybołówstwa poddawane są odkrwawieniu, odgłowieniu, wypatroszeniu oraz usuwaniu płetw. Są następnie schładzane i zamrażane lub przetwarzane i/lub pakowane jednostkowo lub zbiorczo na pokładzie statku zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej sekcji.

Wprowadzono szczegółowe przepisy dotyczące higieny i obejmujące:

 • rodzaj wyposażenia na statkach rybackich, statkach przetwórniach lub statkach chłodniach: cechy stref przyjęcia, pracy i magazynowania oraz instalacje schładzania/mrożenia, usuwania odpadów i dezynfekcję,
 • higienę statków rybackich, statków przetwórni i statków chłodni; czystość, walkę z zanieczyszczeniem i obróbkę wodą i zimnem,
 • higienę podczas wyładowania i po wyładunku produktów rybołówstwa: walkę z wszelkim zanieczyszczeniem, używane materiały, hale, w których odbywają się aukcje, oraz sprzedaż hurtową,
 • produkty świeże i zamrożone, pulpę rybną mechanicznie pozbawianą ości, endopasożyty niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego (kontrola wzrokowa) oraz gotowane małże i mięczaki,
 • przetworzone produkty rybołówstwa,
 • normy sanitarne dotyczące produktów rybołówstwa: ocenę obecności substancji i toksyn niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego,
 • opakowanie, magazynowanie i transport produktów rybołówstwa.

Mleko i produkty mleczne

W dziedzinie produkcji podstawowej surowego mleka przewidziano następujące warunki sanitarne:

 • surowe mleko i siara muszą pochodzić od zwierząt hodowlanych (jak krowy, bawolice, owce, kozy, inne gatunki) w dobrym stanie zdrowia, bez żadnych objawów chorób zakaźnych, które mogą być przekazane człowiekowi przez mleko lub siarę, niecierpiących na infekcję układu rozrodczego z upławami, zapalenie jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalne zapalenie wymion. Zwierzęta nie mogą mieć żadnych ran wymion mogących pogorszyć jakość mleka i siary,
 • z zastrzeżeniem dalszych, bardziej szczegółowych przepisów, surowe mleko musi być zgodne z kryteriami mikrobiologicznymi i normami dotyczącymi ilości drobnoustrojów i komórek somatycznych,
 • dojenie, zbieranie i transport surowego mleka oraz siary, podobnie jak personel, lokale, wyposażenie i narzędzia używane w zakładach produkcyjnych są zgodne z precyzyjnymi zaleceniami dotyczącymi higieny w celu uniknięcia wszelkiego zakażenia.

Rozporządzenie ustala ogólne warunki higieny dotyczące mleka spożywczego poddanego obróbce termicznej oraz innych produktów mlecznych. Warunki te dotyczą szczególnie przygotowywania pasteryzowanego mleka i mleka poddanego sterylizacji w bardzo wysokiej temperaturze (UHT).

Opakowanie chroni mleko i/lub produkty mleczne przed czynnikami szkodliwymi pochodzenia zewnętrznego. W celach kontroli na etykietach widoczne są cechy produktu: z ewentualną informacją „mleko surowe”, „z surowego mleka”, „siara”, lub „na bazie siary”.

Jaja i produkty z jaj

Jaja w pomieszczeniach producenta oraz do czasu ich sprzedania konsumentowi muszą pozostawać czyste, suche, pozbawione obcych zapachów, zabezpieczone przed wstrząsami i działaniem promieni słonecznych, magazynowane lub transportowane w optymalnej temperaturze przechowywania. Jaja muszą zostać dostarczone konsumentowi maksymalnie w terminie 21 dni od złożenia.

Zasady higieny dotyczące produktów z jaj (na przykład: albumina) obejmują:

 • wydzielenie odpowiednich lokali w akredytowanych zakładach produkcyjnych, tak aby oddzielić operacje wytwarzania produktów z jaj,
 • surowce używane w produktach z jaj: warunki użytkowania skorupek jaj i płynnych jaj,
 • produkcję wyrobów z jaj w celu uniknięcia wszelkiego zakażenia podczas produkcji, manipulowania i magazynowania,
 • wymagania dla analiz stężenia różnych osadów oraz kwasów masłowego i mlekowego,
 • etykietowanie i znakowanie identyfikacyjne.

Żabie udka i ślimaki

Jedynie akredytowany zakład, posiadający zgodne z przepisami instalacje i działający zgodnie z zasadami obróbki i przygotowywania, może przygotowywać i zabijać żaby i ślimaki.

Żaby i ślimaki, które zostały znalezione nieżywe, nie nadają się do spożycia. Podobnie do spożycia nie nadają się żaby i ślimaki mogące stanowić zagrożenie, co wykryto podczas badania organoleptycznego przez pobranie próbek.

Wytapiane tłuszcze zwierzęce i skwarki

Zakłady gromadzące lub przetwarzające surowce są objęte normami higienicznymi dotyczącymi ich magazynowania, przygotowywania i konserwacji.

Przepisy higieniczne dotyczące wytapianych tłuszczów zwierzęcych, skwarek i produktów ubocznych obejmują:

 • surowce: pochodzą od zwierząt, które zostały zatwierdzone jako zdatne do konsumpcji po inspekcji i zawierają tkankę tłuszczową lub kości z jak najmniejszą ilością krwi i nieczystości,
 • przedsiębiorstwo pochodzenia, które musi być zarejestrowane lub akredytowane zgodnie z rozporządzeniem 852/2004 lub zgodnie z niniejszym rozporządzeniem,
 • konserwację tych surowców podczas gromadzenia, transportu i magazynowania,
 • metody otrzymania: topienie, wyciskanie, dekantację, zakaz używania rozpuszczalników,
 • składu tłuszczów zwierzęcych,
 • magazynowanie wyrobów gotowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

Poddane obróbce żołądki, pęcherze i jelita.

Poza przepisami dotyczącymi magazynowania tych produktów istnieją szczegółowe przepisy dotyczące higieny, obejmujące produkcję i wprowadzenie do sprzedaży poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit. Dotyczą one zwierząt, od których pochodzą te produkty, i zakładów, gdzie są poddawane obróbce.

Do spożycia przez ludzi nadają się jedynie produkty, które zostały wyczyszczone, oskrobane, następnie posolone, wybielone lub wysuszone i które zostały poddane obróbce w celu uniknięcia ponownego zanieczyszczenia. Przewidziano także zasady obejmujące konserwację, szczególnie dotyczące temperatury produktów niesolonych i niesuszonych.

Żelatyna

Następujące surowce pochodzące od zwierząt, które zostały uznane za odpowiednie do spożycia po inspekcji oraz których ubój był zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi higieny, mogą służyć do wyrobu żelatyny i być wykorzystane w artykułach spożywczych:

 • kości, ścięgna i nerwy,
 • skóra przeżuwaczy hodowlanych, świń, drobiu i zwierząt łownych,
 • skóra i ości ryb.

Szczegółowe przepisy dotyczą:

 • punktów skupu i garbarni, które otrzymały pozwolenie na dostarczanie surowców,
 • transportu i magazynowania surowców,
 • procesów produkcji żelatyny,
 • maksymalnych limitów osadów w wyrobach gotowych,
 • etykietowania.

Kolagen

Kolagen może być produkowany z tych samych surowców, które są używane do produkcji żelatyny, z wyjątkiem poddawanych garbowaniu skór.

Przewidziano także szczegółowe przepisy dla:

 • punktów skupu i garbarni, które otrzymały pozwolenie na dostarczanie surowców,
 • transportu i magazynowania surowców,
 • procesów produkcji kolagenu,
 • maksymalnych limitów osadów w wyrobach gotowych,
 • etykietowania.

KONTEKST

Niniejsze rozporządzenie jest częścią „pakietu higienicznego”, zbioru aktów wprowadzających przepisy dotyczące higieny produktów spożywczych. Zawiera on między innymi następujące akty:

 • rozporządzenie (WE) nr 852/2004 określające cele, które należy osiągnąć w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, pozostawiając odpowiedzialność za przyjęcie środków bezpieczeństwa gwarantujących nieszkodliwość pożywienia przedsiębiorstwom sektora spożywczego,
 • rozporządzenie (WE) nr 854/2004, które wprowadza wspólnotowe ramy dla urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i ustanawia szczegółowe przepisy dla świeżego mięsa, małż, mleka i produktów mlecznych.

Poza tym prawodawstwo wspólnotowe w dziedzinie higieny artykułów spożywczych uzupełniają następujące akty:

 • rozporządzenie (WE) nr 178/2002 zawierające ogólne zasady prawa spożywczego. Rozporządzenie to wyjaśnia procedury dotyczące bezpieczeństwa artykułów spożywczych i ustanawia Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (DE) (EN) (FR),
 • rozporządzenie (WE) nr 882/2004 reorganizujące oficjalne kontrole artykułów spożywczych i pożywienia dla zwierząt, w celu wprowadzenia kontroli na wszystkich etapach produkcji i we wszystkich sektorach,
 • dyrektywa 2002/99/WE określająca warunki dla wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego oraz restrykcje stosowane w przypadku produktów pochodzących z kraju lub regionu trzeciego, podległych ogólnym ograniczeniom w zakresie zdrowia.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 853/2004

20.5.2004

Dz.U. L 139 z 30.4.2004

Akt(-) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 219/2009

20.4.2009

Dz.U. L 87 z 31.3.2009

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 [Dz.U. L 338 z dnia 22.12.2005].
Zob. tekst skonsolidowany .

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie doświadczeń uzyskanych wskutek stosowania rozporządzeń dotyczących higieny (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. [COM(2009) 403 wersja ostateczna – niepublikowane w Dzienniku Urzędowym].
Komisja analizuje doświadczenia zdobyte podczas stosowania wyżej wymienionych rozporządzeń. Przedstawia postępy i napotkane przez wszystkie strony trudności podczas stosowania pakietu rozporządzeń dotyczących higieny w latach 2006–2008 r. Stwierdza, że państwa członkowskie przyjęły środki administracyjne i środki kontrolne konieczne do zagwarantowania przestrzegania prawa, ale stosowanie przepisów może jeszcze zostać poprawione. Główne stwierdzone trudności dotyczą:

 • niektórych odstępstw od zakresu stosowania odpowiednich rozporządzeń,
 • niektórych definicji zawartych w tych rozporządzeniach,
 • niektórych praktycznych aspektów związanych z akredytacją zakładów przetwarzających żywność pochodzenia zwierzęcego oraz oznakowaniem takiej żywności,
 • zasad przywozu niektórych rodzajów żywności,
 • wdrożenia procedur opartych na HACCP (analiza ryzyka i kontrola punktów krytycznych) w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych, oraz
 • realizacji urzędowych kontroli w szczególnych branżach sektora.

Niniejszy raport nie sugeruje żadnego szczegółowego rozwiązania. Komisja sprawdzi jednak, opierając się na wykrytych problemach, czy propozycja poprawy pakietu dotyczącego higieny artykułów spożywczych jest konieczna.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony