RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eläinperäisten elintarvikkeiden hygieniaa koskevat säännöt

Asetus on osa elintarvikehygieniaa koskevan lainsäädännön tarkistamista ("hygieniapaketti"), ja siinä vahvistetaan eläinperäisten elintarvikkeiden erityiset hygieniasäännöt elintarvikkeiden turvallisuuden ja kansanterveyden korkean tason varmistamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetellut eläinperäiset elintarvikkeet voivat aiheuttaa mikrobiologisia ja kemiallisia vaaroja. Tällaisten riskien vuoksi on hyväksyttävä erityiset hygieniasäännöt, joilla edistetään sisämarkkinoiden toteutumista ja turvataan korkeatasoinen kansanterveyden suojelu. Näillä säännöillä täydennetään elintarvikehygieniasta annettua asetusta (EY) N:o 852/2004, joka koskee erityisesti alan toimijoiden hyväksymistä.

VELVOLLISUUDET

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan jalostettuihin ja jalostamattomiin eläinperäisiin tuotteisiin; jollei nimenomaisesti toisin mainita, säännöksiä ei sovelleta elintarvikkeisiin, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita. Näitä säännöksiä ei myöskään sovelleta vähittäiskauppaan eikä yksityiseen kotikäyttöön tarkoitettuun alkutuotantoon. Niiden osalta edellä mainitun elintarvikehygienia-asetuksen säännökset ovat riittävät.

Laitosten rekisteröinti ja hyväksyntä

Eläinperäisiä tuotteita käsittelevien laitosten on rekisteröidyttävä ja tarvittaessa saatava jäsenvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä. Hyväksyntää ei vaadita laitoksilta, jotka harjoittavat ainoastaan alkutuotantoa, kuljetustoimintaa, sellaisten tuotteiden varastointia, jotka eivät edellytä lämpötilasäädettyjä varastointiolosuhteita, tai muuta vähittäiskauppaa kuin sitä, johon tätä asetusta sovelletaan.

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun asetuksen (EY) N:o 882/2004 nojalla jäsenvaltioiden on pidettävä hyväksytyistä laitoksista ajantasaista luetteloa. Hyväksytyille laitoksille annetaan hyväksymisnumero, johon lisätään tunnuksia valmistettavien eläinperäisten tuotteiden mukaan.

Terveys- ja tunnistusmerkintä

Asetuksen niin vaatiessa eläinperäisissä tuotteissa on oltava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 854/2004 mukainen terveysmerkki tai tunnistusmerkki, joka on tehtävä ennen tuotteen lähtöä tuotantolaitokselta, jos tuotteen pakkaus ja/tai kääre on poistettu tai tuotetta jatkojalostetaan toisessa laitoksessa. Tunnistusmerkin on oltava luettava, pysyvä ja selvästi esillä valvontaviranomaisia varten, ja siinä on oltava valmistusmaan nimi ja sen laitoksen hyväksymisnumero, jossa mainitut toimet toteutetaan. Kun tunnistusmerkki tehdään Euroopan unionin alueella sijaitsevassa laitoksessa, sen on oltava muodoltaan ovaali ja sen on sisällettävä jokin seuraavista lyhenteistä: CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EU, EK tai WE.

Tuonti kolmansista maista

Komissio laatii edellä mainitun virallisia tarkastuksia koskevan asetuksen (EY) N:o 854/2004 mukaisesti luetteloita yhteisön ulkopuolisista maista, joista eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittu. Yleensä ottaen kolmas maa voi olla tällaisissa luetteloissa ainoastaan, jos kyseisessä maassa on suoritettu EU:n tarkastus, josta ilmenee, että toimivaltainen viranomainen antaa riittävät takeet EU:n säännösten noudattamisesta tai vastaavista vaatimuksista.

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 854/2004 mukaan laitos voidaan ottaa luetteloon vain, jos alkuperämaana olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen takaa, että:

 • laitos, samoin kuin jokainen laitos, jossa käsitellään kyseisten eläinperäisten tuotteiden valmistuksessa käytettäviä eläinperäisiä raaka-aineita, täyttää asiaankuuluvat yhteisön vaatimukset, erityisesti asetuksen (EY) N:o 853/2004 mukaiset vaatimukset tai vaatimukset, joiden on määritelty vastaavan edellä tarkoitettuja vaatimuksia päätettäessä lisätä kyseinen kolmas maa asiaankuuluvaan luetteloon 11 artiklan mukaisesti
 • kolmannen maan virallinen tarkastuslaitos valvoo laitoksia ja antaa komissio käyttöön tarvittaessa kaikki raaka-aineita toimittavia laitoksia koskevat asianmukaiset tiedot ja
 • sillä on tosiasiallinen toimivalta lopettaa laitosten harjoittama vienti yhteisöön siinä tapauksessa, että laitokset eivät täytä a alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

Näitä luetteloita laatiessaan komissio kiinnittää erityisesti huomiota

 • yhteisön ulkopuolisessa maassa voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä maan toimivaltaisen viranomaisen ja tarkastuslaitosten organisaatioon ja toimivaltaan
 • tarvittaessa eläinten terveyttä, zoonooseja ja kasvien terveyttä koskevaan tilanteeseen sekä menettelyihin, joita käytetään ilmoitettaessa eläin- ja kasvitautien puhkeamisesta komissiolle ja asianomaisille kansainvälisille elimille
 • yhteisön ulkopuolisen maan toiminnasta saatuun kokemukseen kaupan pitämisen ja tietojen vaihdon, etenkin terveysriskeistä tiedottamisen osalta
 • maassa tehtyjen yhteisön tarkastusten ja auditointien tuloksiin
 • eläinten ruokintaa koskevan lainsäädännön sekä zoonoosien ja jäämien valvontaohjelmien olemassaoloon kyseisessä yhteisön ulkopuolisessa maassa.

Edellisestä poiketen kalastustuotteiden tuonnista on annettu erityissäännökset.

Elintarvikeketjua koskevat tiedot

Asetuksessa annetaan myös ohjeet siitä, miten teurastamojen hoitajat voivat saada tietoja elintarvikeketjusta kaikkien muiden eläinten paitsi luonnonvaraisen riistan osalta.

ALAKOHTAINEN LÄHESTYMISTAPA

Asetuksen liitteessä II määritellään alakohtaisesti tiettyjen elintarvikkeiden hygieniaa koskevat erityisvaatimukset.

Perinteisten tuotantomenetelmien huomioon ottamiseksi toimivaltainen viranomainen voi kyseisten alojen osalta päättää tässä mainittuja hygieniasääntöjä koskevista erityisistä soveltamisedellytyksistä.

Kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten liha

Jakso koskee pääasiassa kotieläiminä pidetyistä nautaeläimistä, sioista, lampaista, vuohista ja hevosista saatavaa lihaa.

Teurastettavat eläimet on koottava ja kuljetettava varoen ja tarpeetonta kärsimystä välttäen. Eläimiä ei saa kuljettaa ilman erityislupaa, jos niissä on taudinoireita tai jos ne ovat peräisin saastuneista karjoista.

Ante mortem- ja post mortem -eläinlääkärintarkastukset on tehtävä edellä mainitun, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallista valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti.

Jotta lihan saastuminen voitaisiin parhaiten välttää, säädetään seuraavia seikkoja koskevat erityiset hygieniasäännöt:

 • teurastamojen laitteistojen varustus ja rakenne
 • teurastuksen ja hätäteurastuksen vaiheet, etenkin tainnutus, verenlasku, nylkeminen, sidonta ja sisälmysten poistaminen
 • leikkaaminen ja luiden poistaminen leikkaamossa
 • virkaeläinlääkärin tekemä terveysmerkinnän tarkistus
 • lihan varastointi, kuljetus ja kypsyttäminen (säilytyslämpötila).

Siipikarjanlihan ja jäniseläinten liha

Seuraavia vaatimuksia sovelletaan tarhattujen lintujen lihaan sekä kanien, jänisten ja jyrsijöiden lihaan.

Eläimet on koottava ja kuljetettava varoen ja tarpeetonta kärsimystä välttäen. Eläimiä ei saa kuljettaa ilman erityislupaa, jos niissä on taudinoireita tai jos ne ovat peräisin saastuneista karjoista.

Ante mortem- ja post mortem -eläinlääkärintarkastukset on tehtävä edellä mainitun virallista valvontaa koskevan asetuksen mukaisesti.

Tuotetun lihan kontaminaatioriskin minimoimiseksi on asetettu erityisiä hygieniavaatimuksia. Vaatimukset koskevat seuraavia seikkoja:

 • lintujen kuljetus teurastamoon
 • teurastamojen ja leikkaamojen varustus ja rakenne
 • teurastuksen vaiheet: tainnutus, verenlasku, nylkeminen tai kyniminen, sidonta ja sisälmysten poistaminen
 • leikkaaminen ja luiden poistaminen
 • rasvaisen siipikarjanmaksan (foie gras) tuotantoa varten kasvatettu siipikarja.

Tarhatun riistan liha

Tarhattujen sorkkajalkaisten riistanisäkkäiden (hirven- ja siansukuiset eläimet) tuotannossa ja kaupan pitämisessä on noudatettava kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihaa koskevia säännöksiä (ks. edellä), ellei toimivaltainen viranomainen katso niitä epätarkoituksenmukaiseksi.

Kananlihaa koskevia säännöksiä sovelletaan sileälastaisten lintujen lihan tuotantoon ja kaupan pitämiseen.

Viranomainen voi eläinten hyvinvointia koskevista syistä sallia tietyissä olosuhteissa tarhatun riistan teurastamisen alkuperäpaikalla hyväksytyssä laitoksessa teurastamisen sijaan.

Luonnonvaraisen riistan liha

Erityisiä hygieniavaatimuksia asetetaan seuraavissa tapauksissa:

 • metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus
 • luonnonvaraisen riistan tappaminen, sisälmysten poistaminen ja kuljetus hyväksyttyyn laitokseen
 • riistan käsittelylaitokset.

Jauheliha, raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha

Jalostusteollisuuteen tarkoitetun jauhelihan tuotantoon ja kaupan pitämiseen ei sovelleta tätä jaksoa vaan tuoretta lihaa koskevia vaatimuksia.

Erityiset hygieniasäännöt annetaan seuraavista seikoista:

 • tuotantolaitosten varustus ja hyväksyntä
 • jauhelihan valmistamisessa käytettävät (ja kielletyt) raaka-aineet
 • jauhelihan, jauhelihasta tehtyjen raakalihavalmisteiden ja mekaanisesti erotetun lihan tuotanto-, säilytys- ja käyttövaiheet
 • tuotteiden pakkausmerkinnät.

Lihavalmisteet

Lihavalmisteiden osalta on säädetty erityisistä hygieniavaatimuksista. Ne koskevat eri eläintyypeistä saatavia raaka-aineita, joita ei saa käyttää lihavalmisteiden valmistamiseen.

Elävät simpukat

Puhdistusta koskevia säännöksiä lukuun ottamatta seuraavia sääntöjä sovelletaan myös eläviin piikkinahkaisiin, vaippaeläimiin ja merikotiloihin.

Luonnosta pyydettyjen ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien simpukoiden osalta on noudatettava tuotantoketjun kaikkia vaiheita koskevia tiukkoja terveysvaatimuksia. Vaatimukset koskevat:

 • elävien simpukoiden tuotantoa kolmella eri tuotantoalueella (A-, B- tai C-luokan alueella)
 • kyseisten simpukoiden pyyntiä ja kuljetusta lähettämöön, puhdistamoon, uudelle sijoitusalueelle tai jalostamoon
 • simpukoiden uudelleensijoitusta hyväksytyille alueille siten, että ihanteelliset jäljitettävyys- ja puhdistumisedellytykset varmistetaan
 • lähettämöissä ja puhdistamoissa välttämättömiä laitteistoja ja hygieniaoloja
 • elävien simpukoiden terveysvaatimuksia: tuoreutta ja elinkykyisyyttä, mikrobiologisia vaatimuksia sekä arviointia merellisten biotoksiinien ja haitallisten yhdisteiden esiintymisestä suhteessa sallittuun päivittäiseen saantiin
 • elävien simpukoiden terveysmerkintää, käärimistä, pakkausmerkintöjä, varastointia ja kuljetusta
 • luokiteltujen alueiden ulkopuolelta pyydettyihin kampasimpukoihin sovellettavia sääntöjä.

Kalastustuotteet

Luonnollisessa ympäristössään pyydetyt kalastustuotteet on tapauksen mukaan käsiteltävä. Käsittelyyn kuuluu verenlasku sekä pään, sisälmysten ja evien poistaminen. Tämän jälkeen kalastustuotteet jäähdytetään, jäädytetään tai jalostetaan ja/tai kääritään tai pakataan aluksella jakson säännösten mukaisesti.

Erityisiä hygieniavaatimuksia asetetaan seuraavissa tapauksissa:

 • kalastus-, tehdas- ja pakastusalusten varustus: vastaanotto-, työskentely- ja varastointialueen ominaisuudet, jäähdytys- ja jäädytyslaitteiden ominaisuudet sekä desinfiointia ja jätteiden pumppaamista koskevat seikat
 • hygienia kalastus-, tehdas- ja pakastusaluksilla: puhtaus, saastumisen torjunta, käsittely vedellä ja kylmäkäsittely
 • kalastustuotteita aluksesta purettaessa ja sen jälkeen noudatettavat hygieniavaatimukset, jotka koskevat saastumisen torjuntaa, käytettävää kalustoa sekä huuto- ja tukkukauppatiloja
 • tuoreet ja jäädytetyt tuotteet, kalanlihan mekaaninen erottelu, kansanterveydelle haitalliset sisäloiset (silmämääräinen tarkastus) sekä keitetyt äyriäiset ja nilviäiset
 • jalostetut kalastustuotteet
 • kalastustuotteita koskevat terveysvaatimukset: kansanterveydelle vaarallisten yhdisteiden ja toksiinien esiintymisen arviointi
 • kalastustuotteiden kääriminen, pakkaaminen, varastointi ja kuljetus.

Raakamaito ja maitotuotteet

Raakamaidon alkutuotannossa on noudatettava erityisiä terveysvaatimuksia seuraavasti:

 • Raakamaidon ja ternimaidon on oltava peräisin eläimistä (lehmistä, puhveleista, lampaista, vuohista tai muista lajeista), joiden terveydentila on hyvä, joissa ei ole mitään oireita tartuntataudeista, jotka voisivat tarttua ihmisiin maidon ja ternimaidon välityksellä ja jotka eivät kärsi mistään sukuelinten alueella esiintyvästä tulehduksesta, johon liittyy vuotoa, suolitulehduksesta, johon liittyy ripuli ja kuumetta, tai tunnistettavasta utaretulehduksesta. Eläimillä ei saa olla utarehaavoja, jotka voisivat muuttaa maidon ja ternimaidon laatua.
 • Jollei asiasta säädetä myöhemmin tarkemmin, raakamaidon osalta on noudatettava mikrobiologisia vaatimuksia sekä pesäkemäärää ja somaattisten solujen määrää koskevia vaatimuksia.
 • Raakamaidon ja ternimaidon lypsyn, keräyksen ja kuljetuksen sekä maitotilan henkilökunnan, tilojen, laitteistojen ja välineiden on oltava hygieniamääräysten mukaiset, jotta saastumisvaara vältetään.

Asetuksessa vahvistetaan yleiset hygieniaedellytykset, jotka koskevat lämpökäsiteltyä juotavaksi tarkoitettua maitoa sekä muita maitotuotteita. Edellytykset koskevat etenkin pastöroidun maidon ja iskukuumennetun maidon (UHT-maidon) valmistamista.

Maito ja maitotuotteet on suojattava ulkoisilta haittatekijöiltä kääreillä ja pakkauksilla. Tarkastusta varten pakkausmerkinnästä on selvästi käytävä ilmi seuraavat tuotteen ominaisuudet: tarvittaessa ilmaisu "raakamaito" tai "valmistettu raakamaidosta", "ternimaito" tai "valmistettu ternimaidosta".

Munat ja munatuotteet

Munat on säilytettävä puhtaina, kuivina ja suojassa vierailta hajuilta tuottajan tiloista aina kuluttajalle myyntiin asti. Ne on suojattava iskuilta ja auringonvalolta sekä varastoitava ja kuljetettava ihanteellisessa säilytyslämpötilassa. Munat on ehdottomasti toimitettava kuluttajalle 21 päivän kuluessa munimisesta.

Munatuotteisiin (kuten albumiiniin) liittyvät hygieniasäännöt koskevat seuraavia seikkoja:

 • hyväksyttyihin laitoksiin perustettavat asianmukaiset tilat, jotta varmistetaan munatuotteiden eri valmistusvaiheiden erilläänpitäminen
 • munatuotteissa käytetyt raaka-aineet: munankuorien ja nestemäisten munien käyttöedellytykset
 • munatuotteiden valmistaminen siten, että vältetään kaikkea munatuotteiden saastumista tuotannon, käsittelyn ja varastoinnin aikana
 • erilaisten jäämäpitoisuuksien sekä butyyrihapon ja maitohapon pitoisuuksien analysointia koskevat eritelmät
 • pakkaus- ja tunnistusmerkinnät.

Sammakonreidet ja etanat

Sammakoita ja etanoita saa tappaa ja niiden tappamista valmistelevia toimenpiteitä saa suorittaa ainoastaan hyväksytyssä laitoksessa, jossa on määräysten mukaiset laitteistot ja jossa noudatetaan käsittelyä ja valmistusta koskevia sääntöjä.

Aiemmin kuolleiksi todettuja sammakoita ja etanoita ei saa valmistaa ravinnoksi. Ravinnoksi ei myöskään saa valmistaa sammakoita eikä etanoita, jotka todetaan vaarallisiksi pistokokeena tehdyn aistinvaraisen tarkastuksen perusteella.

Sulatetut eläinrasvat ja rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös

Raaka-aineita kerääviin tai jalostaviin laitoksiin sovelletaan hygieniavaatimuksia varastoinnin, valmistuksen ja säilytyksen osalta.

Sulatettuun eläinrasvaan, rasvan sulatuksessa syntyvään proteiinijäännökseen ja sivutuotteisiin liittyvät hygieniavaatimukset koskevat seuraavia seikkoja:

 • raaka-aineet: niiden on oltava peräisin eläimistä, joiden on tarkastuksen perusteella todettu kelpaavan ihmisravinnoksi, sekä koostuttava rasvakudoksesta tai luista, jotka sisältävät mahdollisimman vähän verta ja epäpuhtauksia
 • alkuperälaitoksen on oltava rekisteröity tai hyväksytty asetuksen (EY) N:o 852/2004 tai tämän asetuksen mukaisesti;
 • raaka-aineiden säilytys keräämisen, kuljetuksen ja varastoinnin aikana
 • valmistusmenetelmien osalta sulatus, paine, dekantointi ja liuottimien kielto
 • eläinrasvojen koostumus
 • ihmisravinnoksi tarkoitettujen valmiiden tuotteiden varastointi.

Käsitellyt mahat, rakot ja suolet

Käsiteltyjen mahalaukkujen, rakkojen ja suolten varastointia koskevien nykyisten säännösten lisäksi kyseisten tuotteiden valmistamisesta ja markkinoille saattamisesta on annettu erityisiä hygieniasääntöjä. Säännöt koskevat eläimiä, joista mainitut tuotteet ovat peräisin, sekä laitoksia, joissa tuotteet käsitellään.

Ihmisravinnoksi kelpaavat ainoastaan tuotteet, jotka on puhdistettu ja kaavittu ja sitten suolattu, kuumennettu tai kuivattu ja jotka on käsitelty uudelleensaastumisen välttämiseksi. Myös varastoinnista on annettu säännöt, jotka koskevat sellaisten tuotteiden säilytyslämpötilaa, joita ei ole suolattu eikä kuivattu.

Gelatiini

Tarkastuksessa ravintokelpoisiksi todetuista ja voimassa olevien hygieniavaatimusten mukaisesti teurastetuista eläimistä peräisin olevia raaka-aineita voidaan käyttää gelatiinin valmistuksessa. Elintarvikekäyttöön tarkoitetun gelatiinin raaka-aineina saa käyttää

 • luita ja jänteitä
 • tarhattujen märehtijöiden ja luonnonvaraisen riistan vuotia ja nahkaa sekä sikojen ja siipikarjan nahkaa
 • kalan nahkaa ja ruotoja.

Seuraavista seikoista on annettu erityisvaatimuksia

 • keräyskeskukset ja parkituslaitokset, jotka ovat saaneet luvan toimittaa raaka-aineita
 • raaka-aineiden varastointi ja kuljetus
 • gelatiinin valmistusmenetelmä
 • valmiiden tuotteiden suurimmat sallitut jäämäpitoisuudet
 • pakkausmerkinnät.

Kollageeni

Kollageenia saa valmistaa samoista raaka-aineista kuin gelatiinia, lukuun ottamatta parkittuja nahkoja.

Lisäksi seuraavista seikoista on annettu erityisvaatimuksia:

 • keräyskeskukset ja parkituslaitokset, jotka ovat saaneet luvan toimittaa raaka-aineita
 • raaka-aineiden varastointia ja kuljetusta
 • kollageenin valmistusmenetelmä
 • valmiiden tuotteiden suurimmat sallitut jäämäpitoisuudet.
 • pakkausmerkinnät.

TAUSTA

Tämä asetus kuuluu "hygieniapakettiin" eli säädöskokonaisuuteen, jossa vahvistetaan elintarvikkeita koskevat hygieniasäännöt. Pakettiin kuuluu tämän asetuksen lisäksi seuraavat säädökset:

 • asetus (EY) N:o 852/2004, jossa määritellään elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat tavoitteet ja jätetään elintarvikealan toimijoiden vastuulle toteuttaa toimia elintarvikkeiden turvallisuuden turvaamiseksi
 • asetus (EY) N:o 854/2004, jossa säädetään yhteisön ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallista valvontaa koskevista erityissäännöistä ja vahvistetaan tuoretta lihaa, eläviä simpukoita, maitoa ja maitotuotteita koskevat erityiset säännöt.

Lisäksi seuraavilla säännöksillä täydennetään elintarvikehygieniaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä:

 • asetus (EY) N:o 178/2002, joka sisältää elintarvikelainsäädännön yleiset periaatteet. Asetuksella vahvistetaan elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat menetelmät ja perustetaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (DE) (EN) (FR) (IT).
 • asetus (EY) N:o 882/2004, jossa säädetään elintarvikkeiden ja rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä siten, että valvontaa toteutetaan kaikissa tuotantovaiheissa ja kaikilla sektoreilla
 • direktiivi 2002/99/EY, jossa vahvistetaan eläinperäisten tuotteiden markkinoille saattamista koskevat edellytykset sekä rajoitukset, joita sovelletaan eläinten terveyttä koskevien rajoitusten kohteena olevista kolmansista maista tai alueilta tuleviin tuotteisiin.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 853/2004

20.5.2004

-

EUVL L 139, 30.4.2004

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Asetukseen (EY) N:o 853/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 2074/2005, annettu 5 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta [EUVL L 338, 22.12.2005].
Ks. konsolidoitu toisinto .

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – 29. huhtikuuta 2009 annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston hygienia-asetusten (EY) N:o 852/2004, 853/2004 ja 854/2004 soveltamisesta saaduista kokemuksista [KOM(2009) 403 lopullinen – ei julkaistu virallisessa lehdessä].
Komissio tarkastelee asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia. Kertomuksessa esitellään toteutunutta kehitystä ja esiin tulleita vaikeuksia kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden osalta hygienia-asetusten täytäntöönpanossa vuosina 2006, 2007 ja 2008. Kertomuksessa todetaan, että kaiken kaikkiaan jäsenvaltiot ovat toteuttaneet täytäntöönpanon varmistamiseksi tarvittavat hallinto- ja valvontatoimet mutta että täytäntöönpanossa on edelleen sijaa parannuksille. Suurimmat esiin tuodut vaikeudet koskevat seuraavia seikkoja:

 • tiettyihin poikkeuksiin hygienia-asetusten soveltamisalasta,
 • tiettyihin asetuksissa säädettyihin määritelmiin,
 • tiettyihin käytännön näkökohtiin eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien laitosten hyväksynnässä ja tällaisten elintarvikkeiden merkintöihin,
 • tiettyjen elintarvikkeiden tuontijärjestelmiin,
 • HACCP-menettelyjen täytäntöönpanoon tietyissä elintarvikealan yrityksissä (vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet) sekä
 • virallisen valvonnan toteuttamiseen tietyillä sektoreilla.

Tässä kertomuksessa ei pyritä ratkaisemaan esitettyjä vaikeuksia. Komissio kuitenkin harkitsee esiin tuotujen vaikeuksien perusteella, onko tarpeen tehdä ehdotuksia elintarvikkeiden hygieniaa koskevan säädöspaketin parantamiseksi erityisesti esiin tuotujen vaikeuksien osalta.

Viimeisin päivitys 28.09.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun