RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Υγιεινή για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σχετικής με την υγιεινή των τροφίμων νομοθεσίας («δέσμη για την υγιεινή»), ο παρών κανονισμός καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διατροφικής ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης [Βλέπε πραξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενέχουν μικροβιολογικούς και χημικούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί επιβάλλουν τη θέσπιση ειδικών κανόνων υγιεινής, που θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνουν εκείνους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, ο οποίος αφορά ιδίως την έγκριση των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, μεταποιημένα και μη, αλλά δεν καλύπτουν, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς το αντίθετο, τα τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και µεταποιηµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Εξάλλου, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στο λιανικό εμπόριο, ούτε στην πρωτογενή παραγωγή για ιδιωτική κατανάλωση, τομείς οι οποίοι καλύπτονται επαρκώς από τις διατάξεις του προαναφερθέντος κανονισμού για την υγιεινή των τροφίμων.

Καταχώρηση και έγκριση εγκαταστάσεων

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιούνται χειρισμοί προϊόντων ζωικής προέλευσης πρέπει να έχουν καταχωρηθεί και ενδεχομένως εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Η συγκεκριμένη υποχρέωση έγκρισης δεν ισχύει για τις εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιείται μόνο πρωτογενής παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση προϊόντων για τα οποία δεν απαιτούνται συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ή λιανική πώληση που δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 882/2004 για τη διενέργεια ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, τα κράτη μέλη διατηρούν ενημερωμένους καταλόγους εγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Στις εγκαταστάσεις αυτές δίνεται αριθμός έγκρισης, στον οποίο προστίθενται κωδικοί που δηλώνουν τους τύπους των παραγόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης

Σήμανση καταλληλότητας και αναγνώρισης

Όταν το απαιτεί ο κανονισμός, στα προϊόντα ζωικής προέλευσης τοποθετείται σήμα καταλληλότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται, τοποθετείται σήμα αναγνώρισης , πριν το προϊόν εγκαταλείψει την εγκατάσταση παραγωγής, στα προϊόντα στα οποία έχει αφαιρεθεί η πρώτη και/ή η δεύτερη συσκευασία τους ή στα προϊόντα που υπόκεινται περαιτέρω µεταποίηση σε άλλη εγκατάσταση. Το σήμα αυτό πρέπει είναι ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και ευδιάκριτο για τις ελεγκτικές αρχές και να φέρει τα στοιχεία που αφορούν το όνομα της χώρας αποστολής και τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης όπου πραγματοποιούνται αυτές οι διεργασίες. Όταν τοποθετείται σε εγκατάσταση που βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σήμα πρέπει να είναι οβάλ και να περιλαμβάνει τη συντομογραφία CE, EB, EC, EF, EG, EK EO, EY, ES, EU, EK ή WE.

Εισαγωγές από τρίτες χώρες

Η Επιτροπή καταρτίζει καταλόγους τρίτων χωρών, απ' όπου επιτρέπονται οι εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό (ΕΚ) 854/2004 για τους επίσημους ελέγχους. Κατ’ αρχήν, στους εν λόγω καταλόγους δεν μπορεί να εμφανίζεται τρίτη χώρα παρά μόνο εφόσον διενεργήθηκε ευρωπαϊκός έλεγχος στην εν λόγω χώρα που αποδεικνύει ότι η αρμόδια αρχή παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ως προς τη συμμόρφωση ή την ισοδυναμία των διατάξεων της προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία..

Εξάλλου, ο κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 προβλέπει ότι μία εγκατάσταση μπορεί να αναφέρεται σε έναν τέτοιο κατάλογο μόνο εφόσον η αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας προέλευσης εγγυάται ότι:

 • η εν λόγω εγκατάσταση, καθώς και κάθε εγκατάσταση που χειρίζεται πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των εν λόγω προϊόντων ζωικής προέλευσης, συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες κοινοτικές απαιτήσεις, ιδίως τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 ή τις απαιτήσεις που ορίστηκαν ως ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις αυτές κατά την απόφαση προσθήκης της εν λόγω τρίτης χώρας στον αντίστοιχο κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 11·΄
 • μία υπηρεσία επίσημης επιθεώρησης της εν λόγω χώρας παρακολουθεί τις εγκαταστάσεις και θέτει στη διάθεση της Επιτροπής, ως αναγκαία, κάθε κατάλληλη πληροφορία για τις εγκαταστάσεις προμήθειας πρώτων υλών·και
 • η υπηρεσία διαθέτει ουσιαστική εξουσία να εμποδίσει τις εγκαταστάσεις να προβούν σε εξαγωγές προς την Κοινότητα, σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις δεν τηρούν τις απαιτήσεις του σημείου α).

Κατά την κατάρτιση των εν λόγω καταλόγων, η Επιτροπή λαμβάνει κυρίως υπόψη:

 • την ισχύουσα νομοθεσία της τρίτης χώρας, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας και των οικείων υπηρεσιών επιθεώρησης·
 • ενδεχομένως, την κατάσταση σε θέματα υγείας των ζώων, ζωονόσων, υγείας των φυτών, καθώς και τις διαδικασίες κοινοποίησης προς την Επιτροπή και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς των δηλωθεισών ασθενειών των ζώων ή των φυτών·
 • την εμπειρία από τις εμπορικές συναλλαγές με την τρίτη χώρα και τη συνεργασία της τελευταίας στην ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία·
 • τα πορίσματα των κοινοτικών επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην τρίτη χώρα·
 • την ύπαρξη στην τρίτη χώρα νομοθεσίας για τις ζωοτροφές και προγραμμάτων ελέγχου των ζωονόσων και των υπολειμμάτων.

Κατά παρέκκλιση, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τις εισαγωγές προϊόντων αλιείας.

Πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα

Ο κανονισμός παρέχει επίσης οδηγίες σχετικά με τη συγκέντρωση, από τους φορείς εκμετάλλευσης σφαγείων, πληροφοριών σχετικά με την τροφική αλυσίδα για όλα τα ζώα πλην των αγρίων θηραμάτων.

ΚΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού υιοθετείται προσέγγιση κατά κλάδο για τον καθορισμό των ειδικών διατάξεων που αφορούν την υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Για να λαμβάνονται υπόψη παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής, η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει ειδικούς όρους τήρησης των κανόνων υγιεινής στους αντίστοιχους κλάδους.

Κρέας κατοικίδιων οπληφόρων

Το τμήμα αυτό καλύπτει κυρίως το κρέας των κατοικίδιων βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και αλόγων.

Τα ζώα που αποστέλλονται για σφαγή πρέπει να συγκεντρώνονται και να μεταφέρονται προσεκτικά και χωρίς άσκοπη ταλαιπωρία. Δεν πρέπει να μεταφέρονται εφόσον εμφανίζουν συμπτώματα νόσου ή προέρχονται από αγέλες που έχουν μολυνθεί, εκτός εάν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια.

Οι κτηνιατρικές εξετάσεις πριν και μετά τη σφαγή πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Για να περιορίζεται στο ελάχιστο η μόλυνση του κρέατος, καθορίζονται ειδικοί κανόνες υγιεινής που καλύπτουν:

 • την προμήθεια και το σχεδιασμό του εξοπλισμού των σφαγείων·
 • τις διαδικασίες της συνήθους και της επείγουσας σφαγής: αναισθητοποίηση, αφαίμαξη, εκδορά, καθάρισμα και εκσπλαχνισμός·
 • τον τεμαχισμό και την αφαίρεση των οστών στα εργαστήρια τεμαχισμού·
 • τον έλεγχο της σήμανσης καταλληλότητας του κρέατος από επίσημο κτηνίατρο·
 • την αποθήκευση, τη μεταφορά και την ωρίμανση του κρέατος (θερμοκρασία διατήρησης)·

Κρέας πουλερικών και λαγομόρφων

 Οι κατωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται στο κρέας εκτρεφόμενων πτηνών, καθώς και στο κρέας κουνελιών, λαγών, τρωκτικών.

Τα ζώα αυτά πρέπει να συγκεντρώνονται και να μεταφέρονται προσεκτικά και χωρίς άσκοπη ταλαιπωρία. Δεν πρέπει να μεταφέρονται εφόσον εμφανίζουν συμπτώματα νόσου ή προέρχονται από αγέλες που έχουν μολυνθεί, εκτός εάν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια.

Οι κτηνιατρικές εξετάσεις πριν και μετά τη σφαγή πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τον προαναφερθέντα κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους.

Για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης του κρέατος, καθορίζονται ειδικοί κανόνες υγιεινής που καλύπτουν:

 • τη μεταφορά των πουλερικών στο σφαγείο·
 • τον εξοπλισμό και το σχεδιασμό των σφαγείων και των εργαστηρίων τεμαχισμού·
 • τις διαδικασίες σφαγής: αναισθητοποίηση, αφαίμαξη, εκδορά ή αποπτέρωση, καθάρισμα και εκσπλαχνισμός·
 • τον τεμαχισμό και την αφαίρεση των οστών·
 • τα πουλερικά που εκτρέφονται για την παραγωγή φουά-γκρα.

Κρέας εκτρεφομένων θηραμάτων

Εκτός αν το κρίνει σκόπιμο η αρμόδια αρχή, το κρέας αρτιοδάκτυλων θηλαστικών από εκτροφεία θηραμάτων (οικογένειες Cervidae και Suidae) παράγεται και διατίθεται στην αγορά υπό τους όρους που ισχύουν για το κρέας κατοικίδιων οπληφόρων (βλ. ανωτέρω).

Η παραγωγή και εμπορία του κρέατος στρουθιονιδών υπόκειται στις διατάξεις για το κρέας πουλερικών.

Για λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει, με ορισμένες προϋποθέσεις, τη σφαγή εκτρεφομένων θηραμάτων στον τόπο της προέλευσής τους αντί της εγκεκριμένης εγκατάστασης.

Κρέας αγρίων θηραμάτων

Καθορίζονται ειδικοί κανόνες υγιεινής που καλύπτουν:

 • την κατάρτιση των κυνηγών σε θέματα υγιεινής·
 • τη θανάτωση, τον εκσπλαχνισμό και τη μεταφορά των αγρίων θηραμάτων σε εγκεκριμένη εγκατάσταση·
 • τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος αγρίων θηραμάτων.

Κιμάς, κρεατοσκευάσματα και μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας

Το τμήμα αυτό δεν έχει εφαρμογή στην παραγωγή και την εμπορία κιμά που προορίζεται για τη μεταποιητική βιομηχανία, αλλά υπόκειται στις διατάξεις για το νωπό κρέας.

Καθορίζονται ειδικοί κανόνες υγιεινής που καλύπτουν:

 • τον εξοπλισμό και την έγκριση των εγκαταστάσεων παραγωγής·
 • τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται (και τις απαγορευμένες) για την παραγωγή κιμά·
 • τα στάδια παραγωγής, διατήρησης και χρησιμοποίησης του κιμά, των κρεατοσκευασμάτων που παράγονται από κιμά, και του μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος (ΜΔΚ)·
 • την επισήμανση των προϊόντων αυτών.

Προϊόντα με βάση το κρέας

Καθορίζονται ειδικοί κανόνες υγιεινής για τα προϊόντα με βάση το κρέας. Οι κανόνες αυτοί καλύπτουν, ανάλογα με το είδος ζώου, τις πρώτες ύλες που απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στην παρασκευή προϊόντων με βάση το κρέας.

Ζώντα δίθυρα μαλάκια

Οι ακόλουθοι κανόνες, πλην των διατάξεων περί καθαρισμού, εφαρμόζονται και στα ζώντα εχινόδερμα, χιτωνόζωα και θαλάσσια γαστερόποδα.

Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που συλλέγονται στο φυσικό τους περιβάλλον και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, πρέπει να πληρούν αυστηρά πρότυπα υγιεινής, που καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής:

 • την παραγωγή ζώντων διθύρων μαλακίων: τρεις κατηγορίες περιοχών παραγωγής (A, B και Γ)·
 • τη συλλογή και μεταφορά ζώντων διθύρων μαλακίων σε κέντρο αποστολής ή καθαρισμού, περιοχή μετεγκατάστασης ή μονάδα επεξεργασίας·
 • τη μετεγκατάσταση ζώντων διθύρων μαλακίων σε εγκεκριμένες περιοχές και υπό άριστες συνθήκες ιχνηλασιμότητας και καθαρισμού·
 • τον εξοπλισμό και τις συνθήκες υγιεινής που είναι απαραίτητα για τα κέντρο αποστολής και καθαρισμού·
 • τα πρότυπα υγιεινής για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια: νωπότητα και βιωσιμότητα, μικροβιολογικά κριτήρια, αξιολόγηση της παρουσίας θαλάσσιων βιοτοξινών και επιβλαβών ουσιών σε συνάρτηση με την αποδεκτή ημερήσια δόση·
 • τη σήμανση καταλληλότητας, τη συσκευασία, την επισήμανση, την αποθήκευση και τη μεταφορά των ζώντων διθύρων μαλακίων·
 • τους κανόνες που ισχύουν για τα χτένια που συλλέγονται εκτός των ταξινομημένων περιοχών.

Προϊόντα αλιείας

Τα προϊόντα αλιείας που συλλέγονται στο φυσικό τους περιβάλλον υποβάλλονται, ενδεχομένως, σε αφαίμαξη, αποκεφαλισμό, εκσπλαχνισμό και αφαίρεση των πτερυγίων. Στη συνέχεια, ψύχονται, καταψύχονται ή μεταποιούνται ή/και συσκευάζονται επάνω σε πλοία, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει αυτό το τμήμα.

Καθορίζονται ειδικοί κανόνες υγιεινής που καλύπτουν:

 • το είδος του εξοπλισμού των αλιευτικών σκαφών, των πλοίων-εργοστασίων και των πλοίων-ψυγείων: χαρακτηριστικά των χώρων υποδοχής, εργασίας και αποθήκευσης, καθώς και των εγκαταστάσεων ψύξης/κατάψυξης, εκκένωση των αποβλήτων, απολύμανση·
 • την υγιεινή στα αλιευτικά σκάφη, στα πλοία-εργοστάσια και στα πλοία-ψυγεία: καθαριότητα, αποτροπή οποιασδήποτε μόλυνσης, πλύση και κατεργασία με ψύξη·
 • την υγιεινή κατά και μετά την εκφόρτωση των προϊόντων αλιείας: αποτροπή οποιασδήποτε μόλυνσης, χρησιμοποιούμενα υλικά, ιχθυόσκαλες και ιχθυαγορές χονδρικής πώλησης·
 • τα νωπά και τα κατεψυγμένα προϊόντα, τη μηχανικώς διαχωρισμένη σάρκα ιχθύων, τα επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου ενδοπαράσιτα (μακροσκοπικός έλεγχος), καθώς και τα βρασμένα μαλακόστρακα και μαλάκια·
 • τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας·
 • τα πρότυπα υγιεινής που ισχύουν για τα προϊόντα αλιείας: αξιολόγηση της παρουσίας επικίνδυνων για την υγεία του ανθρώπου ουσιών και τοξινών·
 • την πρώτη και δεύτερη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά των προϊόντων αλιείας.

Νωπό γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Για την πρωτογενή παραγωγή νωπού γάλακτος, επιβάλλονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι υγιεινής:

 • το νωπό γάλα και το πρωτόγαλα πρέπει να προέρχονται από θηλυκά ζώα (αγελάδες, βουβάλους, αίγες, πρόβατα, άλλα είδη) σε καλή γενική κατάσταση υγείας, τα οποία δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα μολυσματικής νόσου μεταδιδόμενης στον άνθρωπο από το γάλα ή το πρωτόγαλα, και τα οποία δεν πάσχουν από µόλυνση της ουρογεννητικής οδού µε απέκκριµα, από εντερίτιδα µε εµπύρετη διάρροια ή από εµφανή φλεγµονή του µαστού. Τα ζώα δεν πρέπει να παρουσιάζουν πληγές του µαστού που είναι δυνατό να αλλοιώσουν το γάλα,ή το πρωτόγαλα·
 • μέχρι να θεσπιστούν πιο εξειδικευμένες διατάξεις, το νωπό γάλα πρέπει να ανταποκρίνεται σε μικροβιολογικά κριτήρια και σε πρότυπα περιεκτικότητας σε γεννητικά και σωματικά κύτταρα·
 • το άρμεγμα, η συλλογή και η μεταφορά του νωπού γάλακτος και του πρωτογάλακτος, όπως επίσης το προσωπικό, οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα τεχνικά μέσα των εγκαταστάσεων παραγωγής πρέπει να τηρούν σαφείς κανόνες υγιεινής για να αποφεύγεται οποιαδήποτε μόλυνση.

Ο κανονισμός επιβάλλει γενικούς όρους υγιεινής για το γάλα που διατίθεται στην κατανάλωση μετά από θερμική κατεργασία, καθώς και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι όροι αυτοί αφορούν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, γάλακτος εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας (UHT).

Η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία προστατεύουν το γάλα ή/και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από εξωτερικούς επιβλαβείς παράγοντες. Για τους σκοπούς του ελέγχου, στην ετικέτα αναγράφονται ευκρινώς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος: ενδεχομένως οι όροι «νωπό γάλα», «από νωπό γάλα», «πρωτόγαλα» ή «με βάση το πρωτόγαλα».

Αυγά και προϊόντα αυγών

Στις εγκαταστάσεις του παραγωγού και μέχρι την πώλησή τους στον καταναλωτή, τα αυγά πρέπει να διατηρούνται καθαρά και στεγνά, απαλλαγμένα από εξωτερικές οσμές, να προστατεύονται από τις κρούσεις, να μην εκτίθενται απευθείας στο φως του ήλιου και να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται σε άριστη θερμοκρασία διατήρησης. Τα αυγά πρέπει να παραδίδονται στον καταναλωτή εντός 21 ημερών από την ωοτοκία.

Οι κανόνες υγιεινής για τα προϊόντα αυγών (π.χ. αλβουμίνη) καλύπτουν:

 • τη διαμόρφωση κατάλληλων χώρων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, ώστε να διαχωρίζονται οι εργασίες παρασκευής των προϊόντων αυγών·
 • τις πρώτες ύλες για την παρασκευή προϊόντων αυγών: προϋποθέσεις χρήσης του κελύφους των αυγών και αυγών σε υγρή κατάσταση·
 • την παρασκευή των προϊόντων αυγών κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση κατά την παραγωγή, το χειρισμό και την αποθήκευση·
 • προδιαγραφές για τις αναλύσεις της συγκέντρωσης διαφόρων υπολειμμάτων και της περιεκτικότητας σε βουτυρικό και γαλακτικό οξύ·
 • την επισήμανση και τη σήμανση αναγνώρισης.

Βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια

Μόνον εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν τεχνικό εξοπλισμό σύμφωνο με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τηρούν τους κανόνες για το χειρισμό και την προετοιμασία, επιτρέπεται να προετοιμάζουν και να εκτελούν τη θανάτωση των βατράχων και σαλιγκαριών.

Οι βάτραχοι και τα σαλιγκάρια που ανευρίσκονται νεκρά είναι ακατάλληλα για κατανάλωση. Ακατάλληλα για κατανάλωση είναι επίσης οι βάτραχοι και τα σαλιγκάρια που, όπως προκύπτει από δειγματοληπτική οργανοληπτική εξέταση, ενέχουν κίνδυνο.

Τετηγμένο ζωικό λίπος και υπολείμματα της παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους

Καθορίζονται πρότυπα υγιεινής για τις εγκαταστάσεις συλλογής ή μεταποίησης πρώτων υλών, τα οποία αφορούν την αποθήκευση, την προετοιμασία και τη διατήρηση των τελευταίων.

Οι υγειονομικές διατάξεις για το τετηγμένο ζωικό λίπος, τα υπολείμματα της παραγωγής του και τα υποπροϊόντα καλύπτουν:

 • τις πρώτες ύλες: πρέπει να προέρχονται από ζώα που έχουν κριθεί, με επιθεώρηση, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, και να αποτελούνται από λιπώδεις ιστούς ή οστά απαλλαγμένα κατά το δυνατόν από αίμα και ακαθαρσίες·
 • τις εγκαταστάσεις προέλευσης που πρέπει να έχουν καταχωρηθεί ή εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού 852/20004 ή δυνάμει του παρόντος κανονισμού·
 • τη συντήρηση των πρώτων υλών κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους·
 • τις μεθόδους παραλαβής: τήξη με θερμότητα ή πίεση, μετάγγιση, απαγόρευση της χρήσης διαλυτών·
 • τη σύνθεση των ζωικών λιπών·
 • την αποθήκευση των τελικών προϊόντων που προορίζονται να διατεθούν στην κατανάλωση.

Επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστες και έντερα

Πέραν των διατάξεων για την αποθήκευση των επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, καθορίζονται ειδικοί κανόνες υγιεινής για την παραγωγή και τη διάθεσή τους στην αγορά. Οι εν λόγω κανόνες καλύπτουν τα ζώα από τα οποία προέρχονται τα συγκεκριμένα προϊόντα και τις εγκαταστάσεις που τα επεξεργάζονται.

Κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο είναι μόνο τα προϊόντα που έχουν καθαριστεί και αποξεστεί, αλατιστεί, θερμανθεί ή ξηρανθεί και έχουν υποστεί κατεργασία για την αποτροπή επιμόλυνσης. Προβλέπονται επίσης κανόνες διατήρησης, ιδίως όσον αφορά τη θερμοκρασία των προϊόντων που δεν έχουν ούτε αλατιστεί ούτε ξηρανθεί.

Ζελατίνη

Για την παραγωγή ζελατίνης για χρήση σε τρόφιμα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι κατωτέρω πρώτες ύλες, υπό τον όρο ότι προέρχονται από ζώα που έχουν χαρακτηριστεί, μετά από επιθεώρηση, κατάλληλα για την κατανάλωση και έχουν σφαγεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής:

 • οστά, τένοντες και νεύρα ζώων·
 • δέρμα εκτρεφόμενων μηρυκαστικών, χοίρων, πουλερικών και αγρίων θηραμάτων·
 • δέρμα και οστά ιχθύων.

Καθορίζονται ειδικές διατάξεις που καλύπτουν:

 • τα κέντρα συλλογής και τα βυρσοδεψεία που έχουν λάβει άδεια για να προμηθεύουν πρώτες ύλες·
 • τη μεταφορά και την αποθήκευση των πρώτων υλών·
 • τη μέθοδο παρασκευής ζελατίνης·
 • τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων στα τελικά προϊόντα·
 • την επισήμανση.

Κολλαγόνο

Το κολλαγόνο επιτρέπεται να παρασκευάζεται με βάση τις ίδιες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζελατίνης, πλην των δερμάτων που έχουν υποστεί δέψη.

Καθορίζονται, εξάλλου, ειδικές διατάξεις που καλύπτουν:

 • τα κέντρα συλλογής και τα βυρσοδεψεία που έχουν λάβει άδεια για να προμηθεύουν πρώτες ύλες·
 • τη μεταφορά και την αποθήκευση των πρώτων υλών·
 • τη μέθοδο παρασκευής κολλαγόνου·
 • τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων στα τελικά προϊόντα·
 • την επισήμανση.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών κανονισμός αποτελεί μέρος του «πακέτου υγιεινής», μιας δέσμης νομοθετικών πράξεων που θεσπίζει κανόνες υγιεινής για τα προϊόντα διατροφής. Περιλαμβάνονται, εκτός του παρόντος κανονισμού, οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:

 • κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004, ο οποίος καθορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν τον τομέα της ασφάλειας τροφίμων, αφήνοντας στους επιχειρηματίες του επισιτιστικού τομέα την ευθύνη λήψης μέτρων ασφαλείας τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται για την εξασφάλιση του αβλαβούς χαρακτήρα των τροφίμων·
 • κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ο οποίος καθορίζει ειδικές διατάξεις για το νωπό κρέας, τα δίθυρα μαλάκια, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Επιπλέον, οι ακόλουθες νομοθετικές πράξεις συμπληρώνουν την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της υγιεινής των τροφίμων:

 • κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002, ο οποίος περιέχει γενικές αρχές της νομοθεσίας τροφίμων. Ο εν λόγω κανονισμός επεξηγεί τις διαδικασίες σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων και ιδρύει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (DE) (EN) (FR) (IT
 • κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ο οποίος αναδιοργανώνει τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών, κατά τρόπον ώστε να ενσωματώνονται οι έλεγχοι σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και σε όλους τους τομείς·
 • οδηγία 2002/99/ΕΚ, η οποία θεσπίζει τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας προϊόντων ζωικής προέλευσης στην αγορά και τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών ή περιφερειών, που υπόκεινται σε περιορισμούς υγειονομικού ελέγχου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοήςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004

20.5.2004

-

ΕΕ L 139, 30.4.2004

Πράξη τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87, 31.3.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο τεκμηριωτική αξία.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 [Επίσημη Εφημερίδα L 338 της 22.12.2005].
Βλ. ενοποιημένη έκδοση

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 852/2004, (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων [COM(2009) 403 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Η Επιτροπή επισκοπεί την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών. Παρουσιάζει την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την εφαρμογή της δέσμης των κανονισμών για την υγιεινή τα έτη από 2006 έως 2008. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη έλαβαν τα αναγκαία διοικητικά και ελεγκτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την υλοποίηση των διατάξεων. Οι κυριότερες δυσκολίες που εντοπίστηκαν αφορούν:

 • ορισμένες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών,
 • ορισμένους ορισμούς που περιέχονται στους εν λόγω κανονισμούς,
 • ορισμένες πρακτικές πτυχές που αφορούν την έγκριση των εγκαταστάσεων χειρισμού τροφίμων ζωικής προέλευσης και την επισήμανση αυτών των τροφίμων,
 • το καθεστώς εισαγωγής ορισμένων τροφίμων,
 • την εφαρμογή διαδικασιών που βασίζονται στο HACCP (αναλύσεις κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου) σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων, και
 • την εφαρμογή επισήμων ελέγχων σε ορισμένους κλάδους.

Η παρούσα έκθεση δεν προτείνει λεπτομερείς λύσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο της υποβολής προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθετικής δέσμης για την υγιεινή των τροφίμων, βάσει των δυσκολιών που εντοπίστηκαν.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.09.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας