RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

Som led i gennemgangen af lovgivningen om fødevarehygiejne ("hygiejnepakken") fastsættes der i denne forordning særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer for at sikre et højt fødevaresikkerheds- og folkesundheds­niveau.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

De animalske fødevarer, der figurerer i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, kan udgøre mikrobiologiske eller kemiske risici. Disse risici gør det nødvendigt at vedtage særlige hygiejnebestemmelser, som bidrager til gennemførelsen af det indre marked og til at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Bestemmelserne skal supplere de bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, der bl.a. vedrører autorisationen af lederne af fødevarevirksomheder.

ALMINDELIGE FORPLIGTELSER

Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse på forarbejdede og uforarbejdede animalske produkter, men vedrører – medmindre andet udtrykkeligt er angivet – ikke produkter, der samtidigt er sammensat af vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter. Desuden finder disse bestemmelser heller ikke anvendelse på detailhandelen eller på primærproduktionen til brug i private husholdninger, for hvilke bestemmelserne i ovennævnte forordning om fødevarehygiejne er tilstrækkelig.

Registrering og autorisation af virksomheder

Virksomheder, hvori der håndteres animalske produkter, skal være registreret og i givet fald autoriseret af de kompetente myndigheder i deres medlemsstat. Forpligtelsen til at indhente en autorisation gælder ikke for virksomheder, der varetager primærproduktion, transport, oplagring af produkter, der ikke kræver temperaturregulering, eller detailhandel, som ikke er underlagt nærværende forordning.

I henhold til forordning (EF) 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes ajourfører medlemsstaterne lister over autoriserede virksomheder. Sidstnævnte tildeles et autorisationsnummer, som suppleres med koder for de typer animalske produkter, der fremstilles.

Sundheds- og identifikationsmærke

Når forordningen indeholder krav derom, skal animalske produkter forsynes med et sundhedsmærke, der er udformet efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, eller i mangel heraf med et identifikationsmærke, der skal være påført, inden produktet forlader produktionsvirksomheden, på produkter, fra hvilke emballagen eller indpakningen er fjernet, eller som har undergået en yderligere forarbejdning i en anden virksomhed. Dette mærke skal være ovalt, læsbart, må ikke kunne slettes, være let at få øje på for kontrolmyndighederne og indeholde oplysninger om eksportlandet og virksomhedens autorisationsnummer, hvor disse processer har fundet sted. Når mærket er påført i en virksomhed beliggende inden for Den Europæiske Union, skal mærket være ovalt og indeholde forkortelsen CE, EB, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EU, EK eller WE.

Import fra tredjelande

I overensstemmelse med ovennævnte forordning (EF) 854/2004 om offentlig kontrol opstiller Kommis­sionen lister over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere animalske produkter. Principielt kan et tredjeland kun optræde på disse lister, hvis en EU-kontrol har fundet sted i landet og vist, at den kompetente myndighed har leveret tilstrækkelige garantier vedrørende landets bestemmelsers overensstemmelse eller ligeværd med EU-lovgivningen.

Desuden foreskriver forordning (EF) 854/2004, at en virksomhed kun kan være opført på en sådan liste, såfremt den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet garanterer:

 • at nævnte virksomhed, såvel som alle virksomheder, der håndterer råvarer af animalsk oprindelse, som benyttes i fremstillingen af de pågældende produkter af animalsk oprindelse, overholder de relevante EU-krav, herunder kravene i forordning (EF) 853/2004 eller de krav, der blev defineret som ligeværdige med disse krav, da beslutningen om at føje dette tredjeland til den relevante liste i henhold til artikel 11 fandt sted,
 • at en offentlig kontroltjeneste i dette land overvåger af virksomhederne og stiller alle relevante oplysninger om virksomheder, som leverer råvarer, til rådighed for Kommissionen efter behov, og
 • at denne tjeneste har magt til at forhindre virksomhederne i at eksportere til Fællesskabet, hvis de ikke overholder kravene, som påpeges i punkt a).

Ved opstillingen af listerne tager Kommissionen især hensyn til:

 • gældende lovgivning i det pågældende land samt de kompetente myndigheders og kontroltjenesters opbygning og beføjelser
 • forhold, i givet fald, vedrørende dyrs helbred, zoonose og plantesundhed såvel som procedurer for indberetning til Kommissionen og til internationale organisationer, som er kompetente inden for områderne af dyre- og plantesygdomme
 • erfaringerne med handel med det pågældende tredjeland og landets samarbejdsvilje i forbindelse med udveksling af oplysninger om navnlig sundhedsrisici
 • resultater af EU-inspektioner/-kontrolbesøg i landet
 • eksistensen i landet af foderlovgivning og programmer til overvågning af zoonoser og reststoffer.

Som en undtagelse gælder der særlige bestemmelser for import af fiskevarer.

Information om fødevarekæden

Forordningen indeholder også instrukser om, hvordan slagteriernes ledere skal indhente oplysninger om fødevarekæden for alle dyr bortset fra vildtlevende vildt.

EN SEKTORBASERET FREMGANGSMÅDE

I bilag II til forordningen udstikkes en sektorbaseret fremgangsmåde for fastsættelse af særlige hygiejnebestemmelser for visse animalske fødevarer.

For at tage hensyn til traditionelle produktionsmetoder kan den kompetente myndighed fastsætte særlige vilkår for anvendelsen af de her beskrevne hygiejnebestemmelser i de pågældende sektorer.

Kød af tamhovdyr

Dette afsnit omhandler først og fremmest kød af tamkvæg, -svin, -får og -geder og tamdyr af hestefamilien.

De dyr, der skal slagtes, skal indsamles og transporteres forsigtigt, uden at de påføres unødvendig lidelse. De må kun transporteres med særlig tilladelse, hvis de udviser sygdomssymptomer, eller hvis de stammer fra smittede besætninger.

Undersøgelser før og efter slagtning af dyr skal udføres i overensstemmelse med ovennævnte forordning om den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum.

Med henblik på at begrænse forurening af kødet mest muligt fastsættes der særlige hygiejnebestemmelser for følgende:

 • anvendelse og udformning af udstyr på slagterierne
 • slagteprocessen generelt og nødslagtninger i særdeleshed: bedøvelse, afblødning, afhudning, videre behandling og udtagning af organer
 • opskæring og udbening i virksomhederne
 • kontrol med embedsdyrlægens sundhedsmærkning af kødet
 • oplagring, transport og modning af kødet (opbevaringstemperatur).

Kød af fjerkræ og lagomorfer

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse på kød af opdrættet fjerkræ, kød af kaniner, harer og gnavere opdrættet til konsum samt kød af strudsefugle.

Ved indsamling og transport skal disse dyr håndteres forsigtigt, uden at de påføres unødvendig lidelse. De må kun transporteres med særlig tilladelse, hvis de udviser sygdomssymptomer, eller hvis de stammer fra smittede flokke.

Undersøgelser før og efter slagtning af dyr skal udføres i overensstemmelse med ovennævnte forordning om den offentlige kontrol.

Der fastsættes særlige hygiejnebestemmelser med henblik på begrænsning af risikoen for forurening af det kød, der produceres. Disse bestemmelser vedrørende følgende:

 • transport af fjerkræ til slagteriet
 • anvendelse og udformning af slagterier og opskæringsvirksomheder
 • slagteprocessen: bedøvelse, afblødning, afhudning eller plukning, videre behandling og udtagning af organer
 • opskæring og udbening
 • fjerkræ opdrættet med henblik på produktion af foie gras.

Kød af opdrættet vildt

Produktion og markedsføring af opdrættede vilde parrettåede hovdyr (hjortedyr og dyr af svinefamilien) er omfattet af bestemmelserne for kød af tamhovdyr (se ovenfor), undtagen hvis den kompetente myndighed finder det uhensigtsmæssigt.

Bestemmelserne for fjerkrækød omfatter produktion og afsætning af kød af strudsefugle.

Myndighederne kan på visse betingelser for at sikre dyrenes velfærd give tilladelse til, at opdrættet vildt slagtes på oprindelsesstedet frem for på en autoriseret virksomhed.

Kød af vildtlevende vildt

Der fastsættes særlige hygiejnebestemmelser for følgende:

 • uddannelse af jægere i sundhed
 • nedlæggelse, udtagning af organer og transport af vildtlevende vildt til en autoriseret virksomhed
 • vildthåndteringsvirksomheder.

Hakket kød, tilberedt kød og maskinudbenet kød

Produktion og afsætning af hakket kød til forarbejdningsindustrien er ikke omfattet af dette afsnit, men derimod af reglerne vedrørende fersk kød.

Der fastsættes særlige hygiejnebestemmelser for følgende:

 • udstyr i og autorisation af produktionsvirksomheder
 • råvarer, der anvendes (eller ikke må anvendes) til fremstilling af hakket kød
 • etaper i forbindelse med fremstilling, opbevaring og anvendelse af hakket kød, kødprodukter, der er tilberedt af hakket kød, og maskinudbenet kød
 • mærkning af disse produkter.

Kødprodukter

Der gælder visse særlige hygiejnebestemmelser for kødprodukter. De vedrører uønskede råvarer i fremstillingen af kødprodukter, alt efter hvilke dyr der er tale om.

Levende toskallede bløddyr

Med undtagelse af bestemmelserne for rensning gælder følgende bestemmelser også for levende pighuder, sækdyr og havsnegle.

Levende toskallede bløddyr, der høstes på naturlige voksesteder, og som er til konsum, skal opfylde høje sundhedsstandarder, som omfatter samtlige produktionsled:

 • Produktion af levende toskallede bløddyr: tre kategorier af produktionsområder (klasse A, B og C)
 • høstning af disse bløddyr og transport heraf til et ekspeditionscenter eller renseanlæg, et genudlægningsområde eller en forarbejdningsvirksomhed
 • genudlægning af bløddyr i godkendte områder under optimale betingelser for sporing og rensning
 • krav til udstyr og hygiejne i ekspeditionscentre og renseanlæg
 • sundhedsnormer for levende toskallede bløddyr: friskhed og levedygtighed, mikrobiologiske krav samt evaluering af forekomsten af marine biotoksiner og skadelige stoffer i forhold til den acceptable daglige indtagelse
 • sundhedsmærkning, indpakning, etikettering, oplagring og transport af levende toskallede bløddyr
 • bestemmelserne for kammuslinger uden for de klassificerede områder.

Fiskevarer

Fiskevarer, der fanges i deres naturlige miljø, skal fanges og eventuelt håndteres med henblik på afblødning, hovedskæring, rensning og fjernelse af finner. Efterfølgende nedkøles, nedfryses eller forarbejdes og/eller indpakkes/emballeres de om bord på fartøjer i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit.

Der fastsættes særlige hygiejnebestemmelser for følgende:

 • udstyret på fiskerfartøjer, fabriksfartøjer og frysefartøjer: modtagelsesområder, arbejdssteder og oplagringsfaciliteter, køle-/fryseanlæg samt systemer til bortskaffelse af affald og desinficeringsanordninger
 • hygiejnen om bord på fiskerfartøjer, fabriksfartøjer og frysefartøjer: renlighed, foranstaltninger til at undgå forurening samt behandling med vand og nedfrysning
 • hygiejnebestemmelser, der skal overholdes under og efter landing af fiskevarer: foranstaltninger til at undgå forurening, anvendt udstyr, auktionshaller og engrosmarkeder
 • ferske og frosne varer, maskinudbenet fiskekød, endoparasitter, der er sundhedsfarlige for mennesker (visuel kontrol), samt kogte bløddyr og krebsdyr
 • forarbejdede fiskevarer
 • sundhedsnormer for fiskevarer: evaluering af forekomsten af stoffer og toksiner, der er sundhedsfarlige for mennesker
 • indpakning, emballering, oplagring og transport af fiskevarer.

Rå mælk og mejeriprodukter

Der gælder følgende særlige sundhedsbestemmelser for primærproduktion af rå mælk:

 • Den rå mælk og colostrum skal komme fra hundyr (køer, bøfler, får, geder eller hundyr af andre arter), der har en god almensundhedstilstand, og som ikke udviser symptomer på smitsomme sygdomme, som kan overføres til mennesker via mælk eller colostrum, og som ikke har en infektion i kønsdelene med udflåd, en enterit med diarré og feber eller en synlig yverbetændelse. Dyrene må ikke have en beskadigelse af yveret, som vil kunne påvirke mælken eller colostrummet.
 • Med forbehold af eventuelle senere, mere detaljerede bestemmelser skal rå mælk og colostrum opfylde de mikrobiologiske krav og gældende normer vedrørende kim- og celletal.
 • Malkning, indsamling og transport af rå mælk samt det personale, de arbejdslokaler og det udstyr, der anvendes af produktionsvirksomhederne, skal overholde klart definerede hygiejneregler med henblik på at undgå forurening.

Med forordningen fastsættes generelle hygiejnebestemmelser for varmebehandlet konsummælk og andre mejeriprodukter. Bestemmelserne vedrører navnlig fremstilling af pasteuriseret mælk og UHT-mælk.

Indpakning og emballering beskytter mælken eller mejeriprodukterne mod udefra kommende skadelige påvirkninger. For at lette kontrollen skal mærkningen indeholde tydelig angivelse af produktegenskaberne, dvs. eventuelt påføres betegnelserne "rå mælk", "af rå mælk", "colostrum" eller "af colostrum".

Æg og ægprodukter

Æg skal i producentens virksomhed, og indtil de sælges til forbrugeren, holdes rene og tørre, afskærmet fra mærkelige lugte samt beskyttes mod stød og direkte sollys, og de skal opbevares og transporteres ved den optimale konserveringstemperatur. Æggene skal leveres til forbrugeren senest 21 dage efter lægningen.

Hygiejnebestemmelserne for ægprodukter (såsom albumin) vedrører følgende:

 • anvendelse af egnede lokaler i autoriserede produktionsvirksomheder, således at fremstillingen af ægprodukter holdes adskilt
 • råvarer, der anvendes til fremstilling af ægprodukter: betingelser for anvendelse af æggeskaller og flydende æg
 • fremstilling af ægprodukter under betingelser, der forhindrer forurening i forbindelse med produktion, håndtering og oplagring
 • specifikationer for analyse af restkoncentrationer af forskellige stoffer samt af smørsyre og mælkesyre
 • etikettering og identifikationsmærkning.

Frølår og snegle

Kun autoriserede virksomheder, som råder over reglementerede faciliteter, og som overholder bestemmelserne om håndtering og tilberedning, må forberede og foretage aflivning af frøer og snegle.

Selvdøde frøer og snegle er uegnede til konsum. Frøer og snegle, der ved en organoleptisk undersøgelse gennem repræsentative stikprøver viser sig at udgøre en fare, er også uegnede til konsum.

Afsmeltet animalsk fedt og grever

Der gælder hygiejnenormer for virksomheder, der indsamler eller forarbejder råvarer, for oplagring, tilberedning og konservering heraf.

Hygiejnebestemmelserne for afsmeltet animalsk fedt, grever og biprodukter vedrører:

 • råvarer: disse kommer fra dyr, som efter kontrol er fundet egnede til konsum, og består af fedtvæv eller knogler, der er så fri for blod og urenheder som muligt
 • oprindelsesvirksomheden, som skal være registreret eller autoriseret i kraft af forordning nr. 852/2004 eller nærværende forordning
 • konservering under indsamling, transport og oplagring af disse råvarer
 • oparbejdningsmetoder: afsmeltning, udpresning, adskillelse af fedt og forbud mod opløsningsmidler
 • sammensætningen af animalsk fedt
 • oplagring af færdigvarer til konsum.

Behandlede maver, blærer og tarme

Ud over reglerne for opbevaring af disse produkter gælder der særlige hygiejnebestem­melser vedrørende fremstilling og markedsføring af behandlede maver, blærer og tarme. Bestemmelserne omfatter dyrene, hvorfra disse produkter kommer, samt de anlæg, hvor de behandles.

Kun produkter, som er blevet renset og skrabet og derpå saltet, varmebehandlet eller tørret, og som er blevet behandlet med henblik på at undgå, at de forurenes, egner sig til konsum. Der findes også bestemmelser om opbevaringen bl.a. om temperaturen på de produkter, der hverken er saltede eller tørrede.

Gelatine

Følgende råvarer kan, når de kommer fra dyr, som efter kontrol er fundet egnede til konsum, og som er blevet slagtet i overensstemmelse med gældende hygiejnebestemmelser, anvendes til fremstilling af gelatine beregnet til anvendelse i fødevarer:

 • knogler og sener
 • huder og skind fra opdrættede drøvtyggere, svin, fjerkræ og vildtlevende vildt
 • fiskeskind og -ben.

Der gælder særlige regler for:

 • indsamlingscentraler og garverier, der er autoriseret til at levere råvarer
 • transport og opbevaring af råvarer
 • gelatinefremstillingsprocessen
 • maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i færdigvarer
 • etikettering.

Kollagen

Kollagen kan fremstilles af de samme råvarer som gelatine, med undtagelse af huder, der har gennemgået en garvningsproces.

Der gælder i øvrigt særlige regler for:

 • indsamlingscentraler og garverier, der er autoriseret til at levere råvarer
 • transport og opbevaring af råvarer
 • gelatinefremstillingsprocessen
 • maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i færdigvarer
 • etikettering.

BAGGRUND

Denne forordning indgår i "hygiejnepakken", som består af en række retsakter, der fastsætter hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer. Ud over denne forordning drejer det sig om følgende retsakter:

 • forordning (EF) nr. 852/2004, som definerer målene for fødevaresikkerheden og pålægger lederne af fødevarevirksomheder at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre sikkerheden i forbindelse med fødevarer
 • forordning (EF) nr. 854/2004, som fastsætter særlige EF-bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum og særlige regler for fersk kød, toskallede bløddyr, rå mælk og mejeriprodukter.

Endvidere supplerer følgende retsakter fællesskabslovgivningen om fødevarehygiejne:

 • forordning (EF) nr. 178/2002, som fastsætter de generelle principper i fødevarelovgivningen. I denne forordning fastlægges procedurerne vedrørende fødevaresikkerhed, og oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (DE) (EN) (FR) (IT)
 • forordning (EF) nr. 882/2004, som omorganiserer den offentlige kontrol af levnedsmidler og foder således, at kontrollen integreres i alle produktionsled og inden for alle sektorer
 • direktiv 2002/99/EF, som fastsætter betingelser for afsætning af produkter af animalsk oprindelse og indfører restriktioner for produkter fra tredjelande eller områder med dyresundhedsmæssige restriktioner.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 853/2004

20.5.2004

-

EUT L 139 af 30.4.2004

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009

De successive ændringer og berigtigelser til forordning (EF) nr. 853/2004 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har udelukkende dokumentarisk værdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 af 5. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, om fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/20 [Den Europæiske Unions Tidende L 338 af 22.12.2005].
Se konsolideret udgave

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om erfaringerne med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets hygiejneforordninger (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 [KOM(2009) 403 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].
Kommissionen gennemgår de indhøstede erfaringer ved gennemførelsen af nævnte forordninger. Den fremlægger de erfaringer, som alle de berørte aktører har haft med gennemførelsen af hygiejnepakken i 2006, 2007 og 2008, herunder de problemer, de har haft. Den konkluderer, at medlemsstaterne generelt har iværksat de nødvendige administrative foranstaltninger og kontrolforanstaltninger til at sikre, at lovgivningen overholdes, men at der stadig er plads til forbedringer med hensyn til gennemførelsen. De største vanskeligheder angår:

 • visse undtagelser fra hygiejneforordningernes anvendelsesområde
 • visse definitioner i forordningerne
 • visse praktiske aspekter i forbindelse med autorisation af virksomheder, der forarbejder animalske fødevarer, og mærkning af disse fødevarer
 • importordningen for visse fødevarer
 • gennemførelse af HACCP-baserede procedurer (risikoanalyse og styring af kritiske punkter) i visse fødevarevirksomheder samt
 • gennemførelse af offentlig kontrol i bestemte brancher af området.

Rapporten foreslår ikke nogen detaljeret løsning. Kommissionen vil dog på grundlag af de konstaterede problemer overveje behovet for forslag til forbedring af fødevarehygiejnepakken.

Seneste ajourføring: 28.09.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top