RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Élelmiszer-higiénia

Az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályok („higiéniai csomag”) felülvizsgálatának keretében ez a rendelet mindenekelőtt az elérendő élelmiszer-biztonsági célok meghatározására törekszik, míg az élelmiszer-biztonság szavatolása érdekében végrehajtandó biztonsági intézkedések elfogadását az élelmiszer-ipari vállalkozókra bízza.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról [Lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet az élelmiszer-higiéniáról * szóló 93/43/EGK irányelv helyébe lép, célja pedig egy olyan átfogó és integrált szakpolitika létrehozása, amely a termelő gazdaságtól egészen a fogyasztói értékesítési pontig valamennyi élelmiszerre kiterjed.

Hatály

A rendelet célja, hogy az elsődleges termeléstől * a végső felhasználónak történő értékesítésig a feldolgozási folyamat valamennyi szakaszában biztosítsa az élelmiszer-higiéniát. A táplálkozás-élettani, valamint az élelmiszerek összetételét és minőségét érintő kérdésekkel nem foglalkozik.

A rendelet az élelmiszer-ipari vállalkozásokra alkalmazandó, és nem alkalmazható sem a magáncélú házi használatra történő elsődleges termelésre, sem pedig a magáncélú házi fogyasztású élelmiszerek házi készítésére.

Általános és különleges rendelkezések

Az élelmiszer-ipari vállalkozók gondoskodnak arról, hogy az elsődleges termeléstől a végső felhasználóknak történő értékesítésig vagy rendelkezésre bocsátásig az ellenőrzésük alá tartozó valamennyi feldolgozási szakaszt az e rendeletben megállapított higiéniai követelményeknek megfelelően hajtsák végre.

Az elsődleges termelési tevékenységet és egyes kapcsolódó műveleteket végző élelmiszer-ipari vállalkozóknak be kell tartaniuk az I. melléklet A. részében megállapított általános higiéniai rendelkezéseket. A kisvállalkozásokra vonatkozóan eltéréseket lehet megállapítani, feltéve, hogy ez nem befolyásolja e rendelet célkitűzéseinek elérését.

Az érintett kapcsolódó műveletek a következők:

 • az alaptermékek szállítása, kezelése és tárolása a termelés helyén, feltéve, hogy azok jellege lényegesen nem változott;
 • élő állatok szállítása, amennyiben szükséges;
 • olyan növényi eredetű termékeknek, halászati termékeknek és vadakból készült termékeknek, amelyeknek jellege lényegesen nem változott, a termelés helyéről valamely létesítménybe történő szállítása.

Az elsődleges termelési tevékenységektől eltérő jellegű tevékenységet végző élelmiszer-ipari vállalkozóknak be kell tartaniuk a II. mellékletben megállapított általános higiéniai követelményeket is. Ez a melléklet az alábbiakra vonatkozó követelményeket ír elő:

 • a helyek, beleértve a külső helyszíneket is;
 • a szállítási feltételek;
 • a berendezések;
 • az élelmiszer-hulladék;
 • a vízellátás;
 • az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő személyek személyi higiéniája;
 • maguk az élelmiszerek;
 • az egyedi és a gyűjtőcsomagolás;
 • az egyes élelmiszerek feldolgozását lehetővé tevő hőkezelés;
 • az ágazati szakemberek képzése.

A tagállamok kiigazíthatják a II. mellékletben előírt követelményeket oly módon, hogy azok figyelembe vegyék a különleges földrajzi korlátokkal bíró vagy beszállítói nehézségekkel küzdő, a helyi piacot ellátó régiókban működő élelmiszer-ipari vállalkozások igényeit, illetve hogy figyelemmel legyenek a hagyományos termelési módszerekre és a gazdaságok méretére. Ezek az intézkedések ugyanakkor nem veszélyeztethetik az élelmiszer-biztonsági * célkitűzéseket.

Ezenfelül az élelmiszer-ipari vállalkozóknak be kell tartaniuk a 853/2004/EK rendelet állati eredetű termékekre vonatkozó különleges szabályokról szóló rendelkezéseit, valamint adott esetben egyes különleges előírásokat, például az élelmiszerekre vonatkozó mikrobiológiai kritériumokat, a hőmérséklet-szabályozásra, a hűtési lánc fenntartására, a mintavételre és a laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó követelményeket.

A HACCP-rendszer

A (nem elsődleges termelési tevékenységet végző) élelmiszer-ipari vállalkozók alkalmazzák a Codex Alimentarius (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete által összeállított nemzetközi élelmiszer-ipari szabványkódex) által bevezetett HACCP-rendszer (veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok) alapelveit.

Ezek az alapelvek számos követelményt írnak elő, amelyeket a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás során végig be kell tartani annak érdekében, hogy a veszélyelemzést követően meghatározhatók legyenek azok a kritikus pontok, amelyek szabályozása elengedhetetlen az élelmiszer-biztonság szavatolásához:

 • azon veszélyek azonosítása, amelyeket meg kell előzni, ki kell zárni vagy elfogadható szintre kell csökkenteni;
 • azon kritikus szabályozási pontok meghatározása, amelyeknél a szabályozás elengedhetetlen;
 • azon kritikus határértékek megállapítása, amelyek túllépésekor beavatkozásra van szükség;
 • hatékony felügyeleti eljárások létrehozása és alkalmazása a kritikus szabályozási pontokon;
 • helyesbítő tevékenységek meghatározása, amikor a felügyelet jelzi, hogy a kritikus pont nincs szabályozva;
 • rendszeresen végrehajtandó önellenőrzési eljárások létrehozása a meghozott intézkedések hatékony működésének igazolására;
 • olyan nyilvántartások létrehozása, amelyek igazolják a fenti intézkedések hatékony alkalmazását, és elősegítik az illetékes hatóságok által végzett hivatalos ellenőrzéseket.

A helyes gyakorlatról szóló és a HACCP-rendszer alkalmazását ismertető útmutatók

A tagállamok ösztönzik az élelmiszer-ipari vállalkozókat, hogy dolgozzanak ki a higiéniával kapcsolatos általános szabályok és a HACCP-elvek betartására vonatkozó javaslatokat tartalmazó, helyes gyakorlatról szóló nemzeti útmutatókat. A tagállamok értékelik ezeket a nemzeti útmutatókat annak érdekében, hogy meggyőződjenek az útmutatók tartalmának gyakorlati alkalmazhatóságáról, valamint arról, hogy azokat a Codex Alimentarius általános élelmiszer-higiéniai elveit figyelembe véve dolgozták ki, valamint, hogy valamennyi érdekelt fél véleményét kikérték. A megfelelőnek ítélt nemzeti útmutatókat továbbítják a Bizottsághoz, amely azokat nyilvántartásba veszi.

Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság úgy véli, hogy indokolt lenne egységes közösségi útmutatókat kidolgozni, a Bizottság megvizsgálja ezt a lehetőséget. A Bizottságot segítő állandó bizottságok gondoskodnak arról, hogy ezen útmutatók tartalma a gyakorlatban alkalmazható legyen, és meggyőződnek arról, hogy azokat a Codex Alimentarius és a nemzeti útmutatók általános élelmiszer-higiéniai elveit figyelembe véve dolgozták ki, valamint, hogy valamennyi érdekelt fél véleményét kikérték.

Mind a nemzeti, mind a közösségi útmutatók hivatkozási alapként szolgálhatnak az élelmiszer-ipari vállalkozók számára.

Az élelmiszer-ipari vállalkozások nyilvántartásba vétele, illetve engedélyezése

Az élelmiszer-ipari vállalkozók kötelesek együttműködni a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal, és mindenekelőtt kötelesek gondoskodni arról, hogy az ellenőrzésük alá tartozó valamennyi létesítményt a megfelelő hatóságnál bejegyeztessék, majd ez utóbbit folyamatosan tájékoztassák az esetleges változásokról (például a létesítmény bezárásáról).

Ha ezt a nemzeti vagy a közösségi jog előírja, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak engedélyeznie kell az élelmiszer-ipari vállalkozásokat, amelyek ilyen engedély nélkül nem működhetnek.

Az élelmiszerek nyomon követhetősége és kivonása a piacról

A 178/2002/EK rendelettel összhangban az élelmiszer-ipari vállalkozók olyan rendszereket és eljárásokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik az élelmiszer-összetevők és adott esetben az élelmiszer-termeléshez felhasznált állatok nyomon követését.

Hasonlóképpen, amennyiben egy élelmiszer-ipari vállalkozó megállapítja, hogy valamely élelmiszer az egészséget veszélyeztető súlyos kockázatot jelent, az adott élelmiszert haladéktalanul kivonja a piacról, és tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot, valamint a felhasználókat.

Hatósági ellenőrzések

A HACCP-elvek élelmiszer-ipari vállalkozók általi alkalmazása nem helyettesíti a hatáskörrel rendelkező hatóság által végzett ellenőrzéseket. A vállalkozók a közösségi jogi rendelkezésekkel, vagy ezek hiányában a nemzeti joggal összhangban különösen kötelesek együttműködni ezekkel a hatóságokkal.

Külső vonatkozás

A Közösségbe behozott élelmiszereknek meg kell felelniük a közösségi higiéniai előírásoknak vagy az azokkal egyenértékű szabályoknak.

A harmadik országokba kivitt élelmiszereknek az érintett harmadik ország által esetlegesen előírt követelményeken túl legalább ugyanazon követelményeknek is meg kell felelniük, amelyek a Közösségen belüli forgalmazásuk esetében alkalmazandók.

Jelentés a Tanácsnak és a Parlamentnek

A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő öt éven belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ehhez adott esetben mellékel minden megfelelő javaslatot a rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatokra, valamint a HACCP-elveknek az elsődleges termelési tevékenységet és a fent vázolt kapcsolódó tevékenységeket folytató élelmiszer-ipari vállalkozókra történő esetleges kiterjesztésére vonatkozóan.

HÁTTÉR

Ez a rendelet a „higiéniai csomag”, az élelmiszer-higiéniai szabályok meghatározásáról szóló jogszabályokat tartalmazó csomag részét képezi. A csomag ezen a rendeleten túl az alábbiakat tartalmazza:

 • az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelet, amelynek célja az élelmiszer-biztonság és a közegészségügy magas szintű védelmének biztosítása;
 • a 854/2004/EK rendelet, amely létrehozza az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének közösségi keretét, és megállapítja a friss húsra, a kagylókra, a tejre és tejtermékekre vonatkozó különleges szabályokat.

Ezenkívül az élelmiszer-higiéniára vonatkozó közösségi szabályozást a következő jogi aktusok egészítik ki:

 • az élelmiszerjog általános elveiről szóló 178/2002/EK rendelet. A rendelet ismerteti az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárásokat, és létrehozza az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot (EFSA) (DE) (EN) (FR);
 • a 882/2004/EK rendelet, amely átalakítja az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzését, integrált ellenőrzést teremtve ezáltal a termelés valamennyi szakaszában és valamennyi ágazatban;
 • a 2002/99/EK irányelv, amely megállapítja az állati eredetű termékek forgalomba hozatalának feltételeit, valamint az állat-egészségügyi korlátozás alá tartozó harmadik országokból vagy régiókból érkező termékekre vonatkozó korlátozásokat.
A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Élelmiszer-higiénia: azon intézkedések és feltételek, amelyek a veszélyek elleni védelemhez és valamely élelmiszer emberi fogyasztásra való alkalmasságának biztosításához szükségesek.
 • Elsődleges termelés: az alaptermékek előállítása, tenyésztése vagy termesztése, ideértve a betakarítást, a vadászatot, a halászatot, a fejést és az állatfeldolgozásnak a vágást megelőző valamennyi szakaszát.
 • Élelmiszer-biztonság: annak biztosítása, hogy az élelmiszerek az elkészítést és fogyasztást követően nem lesznek ártalmasak a végső felhasználók egészségére.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

852/2004/EK rendelet

2004.5.20.

HL L 139., 2004.4.30.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

A 852/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól [Hivatalos Lap L 338., 2005.12.22.].
Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot .

A Bizottság 2074/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 338., 2005.12.22.].
Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK, 853/2004/EK és 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során nyert tapasztalatokról [COM(2009) 403 végleges – A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A Bizottság számba veszi a fenti rendeletek alkalmazása során nyert tapasztalatokat. Bemutatja a 2006, 2007 és 2008 során az élelmiszer-higiéniai csomag végrehajtása kapcsán az érintett szereplők által elért eredményeket és a felmerült nehézségeket. A jelentés végkövetkeztetése szerint minden tagállam megtette a szükséges irányítási és ellenőrzési lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a jogszabályok betartását, mindazonáltal a rendelkezések végrehajtását még lehetne javítani. A megkérdezettek a főbb nehézségeket az alábbiakkal kapcsolatban fogalmazták meg:

 • az élelmiszer-higiéniai rendeletek hatálya alóli egyes mentességek;
 • a rendeletekben rögzített bizonyos fogalommeghatározások;
 • az állati eredetű élelmiszerek kezelésével foglalkozó létesítmények engedélyezésének és az ilyen élelmiszerek jelölésének bizonyos gyakorlati vonatkozásai;
 • az egyes élelmiszerekre vonatkozó behozatali rendszer;
 • bizonyos élelmiszer-ipari vállalkozásokban a HACCP-alapú (veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok) eljárások végrehajtása; és
 • bizonyos ágazatokban a hatósági ellenőrzések végrehajtása.

Ez a jelentés nem javasol részletes megoldásokat. A feltárt nehézségek fényében azonban a Bizottság meg fogja fontolni, hogy szükség van-e az élelmiszer-higiéniai csomag javítására irányuló javaslatok előterjesztésére.

Utolsó frissítés: 30.09.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére