RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása

E rendelet a háziállatok határokon átnyúló – nem kereskedelmi célú – mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket, valamint az ilyen mozgások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat határozza meg. Emellett szigorítja a harmadik országokból származó állatokra vonatkozó előírásokat is, megakadályozva ezáltal az olyan betegségek terjedését, mint például a veszettség.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 998/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet összehangolja a kedvtelésből tartott állatok Európai Unión belüli – nem kereskedelmi célú – mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. Ezenfelül szigorítja a harmadik országból származó állatokra vonatkozó előírásokat.

E rendelet célja, hogy az emberi és állati egészség magas szintű védelmének biztosításával egyidejűleg megkönnyítse a tulajdonosuk kíséretében lévő kedvtelésből tartott állatok * mozgását.

A rendelet által érintett állatok

A következő állatok tartoznak a rendelet hatálya alá:

 • kutyák;
 • macskák;
 • görények;
 • gerinctelenek (kivéve a méheket és a rákféléket);
 • trópusi díszhalak;
 • kétéltűek;
 • hüllők;
 • madarak (kivéve a 2009/158/EK és a 92/65/EGK tanácsi irányelv által szabályozott baromfit);
 • rágcsálók és
 • házinyulak.

A felsorolt állatokra vonatkozó állat-egészségügyi követelmények ugyanakkor nem harmonizáltak. E tekintetben a nemzeti szabályok irányadók.

Ezt a rendelet a vadon élő állat- és növényfajokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

Az állatok azonosítása

A macskákat, kutyákat és görényeket egy apró elektronikus készülékkel (transzponder) vagy tisztán olvasható tetoválással azonosítani kell. 2011. július 3-tól csak a transzpoderrel történő azonosítás alkalmazható.

Az Egyesült Királyságban, Írországban és Máltán már jelenleg is kizárólag a transzpondert ismerik el érvényes azonosítóként.

A kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti mozgása

A tulajdonosukkal együtt az Európai Unión belül utazó állatokat egy útlevélnek * kell kísérnie, amelyet a származás szerinti tagállam illetékes hatósága által felhatalmazott állatorvos állított ki.

Az állatok (macskák, kutyák és görények) útlevelének igazolnia kell, hogy az állat eleget tesz a fent ismertetett állat-egészségügyi előírásoknak, valamint Finnország, Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság esetében az ezen országok által előírt kiegészítő nemzeti követelményeknek.

A kedvtelésből tartott állatok (macskák, kutyák és görények) akkor léphetnek be egy tagállam területére, ha a következő három feltételnek megfelelnek:

 • az állatot valamilyen rendszerrel azonosították (transzponder vagy tetoválás);
 • az állatot veszettség ellen eredményesen beoltották;
 • az állatnak szükség esetén a veszettségen kívül más betegségekkel kapcsolatos egészségügyi intézkedéseknek is meg kell felelnie.

A 2011. december 31-ig tartó átmeneti időszakban a kedvtelésből tartott állatok (kutyák vagy macskák) Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság területére akkor léphetnek be, ha megfelelnek a következő kiegészítő követelményeknek:

 • az állaton egy az Európai Bizottság által jóváhagyott laboratóriumban (DE) (EN) (FR), az említett tagállamokban hatályos eljárásoknak megfelelően semlegesítő ellenanyag-titrálást kellett végezni (a vizsgálat a vakcina hatékonyságát hivatott ellenőrizni);
 • az állatokat az említett országokban hatályos szabályoknak megfelelően kullancs (Svédország kivételével), illetve hólyagféreg elleni kezelésben kell részesíteni (utóbbi kezelést Finnország esetében is el kell végezni).

A tagállamok ezenkívül bizonyos feltételek mellett engedélyezhetik a három hónaposnál fiatalabb oltatlan állatok mozgását is.

A harmadik országból származó, kedvtelésből tartott állatok mozgása

A kedvtelésből tartott állatok Közösségen belüli mozgására alkalmazandó egészségügyi előírások a következő harmadik országok esetében is érvényesek: Andorra, Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia, San Marino, Svájc és a Vatikán. Ezek az előírások alkalmazandók továbbá a II. melléklet C. részében felsorolt harmadik országokra is.

Ha az állatok (macskák, kutyák és görények) a II. melléklet C. részében nem szereplő harmadik országból származnak, szigorúbb egészségügyi követelményeknek kell megfelelniük. Amennyiben az állatok Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság kivételével valamely tagállamba belépnek, akkor oltással kell rendelkezniük, és korábban ellenanyag-titráláson kellett átesniük (Finnország esetében 2011. december 31-ig a hólyagféreg elleni kezelés is előírás). A titrálást az Európai Bizottság által jóváhagyott laboratóriumban kell elvégezni egy, legalább 30 nappal a védőoltás után és 3 hónappal az állat mozgása előtt vett vérmintán.

Ha az állatok Írország, Málta, Svédország vagy az Egyesült Királyság területére lépnek be, az e tagállamokban érvényben lévő szabályok értelmében karantén alá kell helyezni őket.

A harmadik országokból származó állatokat egy hatósági állatorvos által kiállított bizonyítványnak, vagy újrabeléptetéskor az e rendeletben foglalt egészségügyi követelményeknek való megfelelést igazoló útlevélnek kell kísérnie.

Szankciók

Amennyiben az ellenőrzések, többek között az EU-ba történő beléptetési pontokon végzett ellenőrzések kimutatják, hogy az állat nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy az állatot visszaküldik származási országába, hogy hatósági felügyelet alatt elkülönítik arra az időtartamra, amely ahhoz szükséges, hogy eleget tegyen az egészségügyi követelményeknek, illetve végső megoldásként arról, hogy leölik, amennyiben visszaküldése vagy vesztegzár alatt történő elkülönítése nem lehetséges.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Kedvtelésből tartott állatok: azon I. mellékletben felsorolt fajú állatok, amelyek tulajdonosukat vagy a tulajdonos nevében az ilyen állatokért a mozgásuk során felelős természetes személyt kísérik, és amelyeket nem eladásra vagy más tulajdonosra történő átruházásra szántak.
 • Útlevél: bármely okmány, amely lehetővé teszi a kedvtelésből tartott állat egyértelmű azonosítását, és tartalmazza azon adatokat, amelyek lehetővé teszik állapotának e rendelet tekintetében történő ellenőrzését.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
998/2003/EK rendelet

2003.7.3.

HL L 146., 2003.6.13.

A JOGSZABÁLYTÓL VALÓ ELTÉRÉS

2004/557/EK határozat [Hivatalos Lap L 249., 2004.7.23.]
Ez az eltérés kizárólag a kedvtelésből tartott kutyáknak és macskáknak Bornholm sziget és Dánia egyéb részei közötti, Svédország területén keresztül történő tranzitszállítására vonatkozik.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2004/650/EK határozat

2004.9.21.

HL L 298., 2004.9.23.

454/2008/EK rendelet

2008.6.24.

HL L 145., 2008.6.4.

219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

438/2010/EU rendelet

2010.6.18.

HL L 132., 2010.5.29.

A 998/2003/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság 388/2010/EU rendelete (2010. május 6.) a 998/2003/EK rendeletnek a nem kereskedelmi célú szállítás tárgyát képezhető, bizonyos fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatok maximális száma tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 114., 2010.5.7.].

A Bizottság 2007/25/EK határozata (2006. december 22.) a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról [Hivatalos Lap L 8., 2007.1.13.].
Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság 2005/91/EK határozata (2005. február 2.) azon időszak meghatározásáról, amelyet követően a veszettség elleni vakcinázás érvényesnek tekinthető [Hivatalos Lap L 31., 2005.2.4.].

A Bizottság 2004/839/EK határozata (2004. december 3.) a fiatal kutyák és macskák harmadik országokból a Közösségbe irányuló nem kereskedelmi célú mozgása feltételeinek megállapításáról [Hivatalos Lap L 361., 2004.12.8.].

A Bizottság 2004/824/EK határozata (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú mozgásához való egészségügyi bizonyítványminta létrehozásáról [Hivatalos Lap L 358., 2004.12.3.].

A Bizottság 2003/803/EK határozata (2003. november 26.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról [Hivatalos Lap L 312., 2003.11.27.].

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkével kapcsolatban [COM(2007) 578 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A jelentés az azon átmeneti időszak lejárta után meghozandó intézkedéseket tárgyalja, amelynek során Írország, Málta, Svédország és az Egyesült Királyság az országba való belépés egyedi feltételeként fenntartotta a veszettségellenes kezelésre vonatkozó előírásokat. A hatályos uniós szabályozás teljes harmonizációja érdekében a Bizottság mérlegeli a jelenlegi szabályozás felülvizsgálatának lehetőségeit. Értékelését az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság szakvéleménye alapján készíti el. Lehetséges megoldás többek között az Egyesült Királyság, Írország, Málta, Finnország és Svédország feltételes, beléptetés előtti intézkedéseinek állandó fenntartása, meghosszabbítása, eltörlése vagy kiigazítása. Mivel azonban a rendelet módosításával kapcsolatos egyeztetések több időt vesznek igénybe a rendeletben előirányzottnál, a Bizottság elsőként a szabályok alkalmazási időszakának meghosszabbítását fogja javasolni.

Utolsó frissítés: 10.09.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére