RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lemmikkieläinten ei-kaupalliset kuljetukset

Tässä asetuksessa vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita on noudatettava muissa kuin kaupallisissa lemmikkieläinten kuljetuksissa, ja näiden kuljetusten valvontaa koskevat säännöt. Tässä asetuksessa vahvistetaan myös kolmansista maista lähtöisin oleviin lemmikkieläimiin sovellettavat normit ja estetään raivotaudin kaltaisten sairauksien leviäminen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta [ks. muutossäädökset].

YHTEENVETO

Kyseisessä asetuksessa yhdenmukaistetaan Euroopan unionin (EU) alueella tapahtuviin lemmikkieläinten ei-kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Siinä vahvistetaan myös EU:n ulkopuolisista maista lähtöisin olevia eläimiä koskevat säännöt.

Asetuksella pyritään varmistamaan ihmisten ja eläinten terveyden suojelun korkea taso ja samalla helpottamaan lemmikkieläinten * ja niiden omistajien liikkuvuutta.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat eläimet

Asetusta sovelletaan seuraavien eläinten kuljetuksiin:

 • koirat
 • kissat
 • hillerit ja fretit
 • selkärangattomat (lukuun ottamatta mehiläisiä ja äyriäisiä)
 • trooppiset koristekalat
 • sammakkoeläimet
 • matelijat
 • linnut (lukuun ottamatta direktiiveissä 2009/158/EY ja 92/65/ETY tarkoitettua siipikarjaa)
 • jyrsijät ja
 • kesykanit.

Näitä eläimiä koskevia terveysvaatimuksia ei kuitenkaan yhdenmukaisteta. Kansallisia sääntöjä sovelletaan ensisijaisesti.

Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa koskevien säännösten soveltamista.

Eläinten tunnistetiedot

Kissat, koirat, hillerit ja fretit on tunnistusmerkittävä mikrosirulla (transponderi) tai selkeästi luettavissa olevalla tatuoinnilla. Mikrosiru on ainoa hyväksyttävä tunnistusmerkintä 3. heinäkuuta 2011 alkaen.

Mikrosirun käyttäminen ainoana hyväksyttävänä tunnistusmerkintänä on jo sallittu Irlannissa, Maltassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Lemmikkieläinten kuljetukset jäsenvaltiosta toiseen

Euroopan unionissa omistajansa mukana matkustavilla eläimillä on oltava lähtöjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän eläinlääkärin antama todistus *.

Eläimiltä (kissat, koirat, hillerit ja fretit) vaadittavan todistuksen on osoitettava, että eläimen terveys vastaa jäljempänä säädettyjä vaatimuksia ja Suomen, Irlannin, Maltan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta näiden maiden asettamia kansallisia lisävaatimuksia.

Lemmikkieläimien (kissat, koirat, hillerit ja fretit) tulo jonkin jäsenvaltion alueelle edellyttää seuraavien vaatimuksien täyttymistä:

 • eläimen on oltava tunnistusmerkitty (mikrosirulla tai tatuoinnilla)
 • eläimellä on oltava voimassa oleva raivotautirokotus
 • eläimelle on tarpeen mukaan tehty muita tauteja kuin raivotautia ehkäiseviä terveyttä koskevia toimenpiteitä.

Siirtymäkaudella, joka ulottuu 31 päivään joulukuuta 2011, lemmikkieläimien (koirat ja kissat) tulo Irlannin, Maltan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle edellyttää seuraavien lisävaatimuksien täyttymistä:

 • eläimien neutralisoivien vasta-aineiden tiitteri (testi rokotuksen vaikutuksen varmistamiseksi) on määritettävä Euroopan komission hyväksymässä ja näissä jäsenvaltioissa noudatettavan ohjelman mukaisesti hyväksytyssä laboratoriossa (EN)
 • eläimiltä vaaditaan punkkilääkitys (paitsi Ruotsissa) ja ekinokokkoosilääkitys (myös Suomessa) näissä jäsenvaltioissa noudatettavan ohjelman mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat lisäksi sallia alle kolmen kuukauden ikäisten rokottamattomien eläinten maahantuonnin tietyin ehdoin.

EU:n ulkopuolisista maista lähtöisin olevien lemmikkieläinten kuljetukset

Yhteisön alueella tapahtuvia lemmikkieläinkuljetuksia koskevia eläinten terveysvaatimuksia sovelletaan myös seuraaviin maihin: Andorra, Islanti, Liechtenstein, Monaco, Norja, San Marino, Sveitsi ja Vatikaani. Sama koskee liitteen II C osassa mainittuja kolmansia maita.

Jos eläimet (kissat, koirat, hillerit ja fretit) ovat lähtöisin kolmannesta maasta, jota ei ole lueteltu liitteen II C osassa, on noudatettava tiukempia terveysmääräyksiä. Jos eläimet tuodaan muihin jäsenvaltioihin kuin Irlantiin, Maltaan, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, eläimet on rokotettava ja niiden vasta-aineiden tiitteri on määritettävä (Suomessa vaaditaan lisäksi ekinokokkilääkitys 31. joulukuuta 2011 saakka). Vasta-aineiden tiitteri on määritettävä Euroopan komission hyväksymässä laboratoriossa vähintään kuukausi rokotuksen jälkeen ja kolme kuukautta ennen kuljetusta otetusta verinäytteestä.

Tuotaessa eläimiä Irlantiin, Maltaan, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niitä on pidettävä karanteenissa näissä jäsenvaltioissa noudatettavan ohjelman mukaisesti.

Kolmansista maista lähtöisin olevien eläinten mukana on oltava virkaeläinlääkärin antama todistus, tai niitä yhteisöön uudelleen tuotaessa todistus, joka osoittaa, että kyseisessä asetuksessa säädettyjä terveyttä koskevia vaatimuksia on noudatettu.

Seuraamukset

Jos erityisesti EU:n rajanylityspaikoissa tehtävissä tarkastuksissa todetaan, että eläin ei täytä kyseisessä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, toimivaltainen viranomainen voi palauttaa eläimen lähtömaahan, eristää eläimen viralliseen valvontaan terveysvaatimusten täyttämiseksi tarvittavaksi ajaksi tai viimeisenä keinona lopettaa eläimen, jos sitä ei voida palauttaa tai pitää karanteenissa.

Säädöksen keskeiset termit
 • Lemmikkieläimet: liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvat eläimet, jotka kulkevat omistajansa tai niistä kuljetuksen aikana omistajan lukuun vastaavan luonnollisen henkilön mukana ja joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai luovutettaviksi uudelle omistajalle.
 • Todistus: asiakirja, jonka avulla lemmikkieläin on selvästi tunnistettavissa ja johon on tehty merkinnät, joista käy ilmi eläimen asema suhteessa tähän asetukseen.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 998/2003

3.7.2003

-

EUVL L 146, 13.6.2003

POIKKEUS SÄÄDÖKSEEN

Päätös 2004/557/EY [EUVL L 249, 23.7.2004].
Tämä poikkeus koskee koirien ja kissojen kauttakuljetuksia Ruotsin alueen kautta Bornholmin saaren ja muiden Tanskan alueeseen kuuluvien osien välillä.

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös 2004/650/EY

21.9.2004

-

EUVL L 298, 23.9.2004

Asetus (EY) N:o 454/2008

24.6.2008

-

EUVL L 145, 4.6.2008

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Asetus (EU) N:o 438/2010

18.6.2010

-

EUVL L 132, 29.5.2010

Asetukseen (EY) N:o 998/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 388/2010, annettu 6 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanosta tiettyihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten, joita voidaan kuljettaa muuten kuin kaupallisin kuljetuksin, enimmäismäärän osalta [EUVL L 114, 7.5.2010].

Komission päätös 2007/25/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön [EUVL L 8, 13.1.2007]
Konsolidoitu toisinto .

Komission päätös 2005/91/EY, tehty 2 päivänä helmikuuta 2005, sen aikajakson vahvistamisesta, jonka jälkeen raivotautirokotusta pidetään voimassa olevana [EUVL L 31, 4.2.2005].

Komission päätös 2004/839/EY, tehty 3 päivänä joulukuuta 2004, kolmansista maista yhteisöön tapahtuvia koiran- ja kissanpentujen muita kuin kaupallisia kuljetuksia koskevien edellytysten vahvistamisesta [EUVL L 361, 8.12.2004].

Komission päätös 2004/824/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 2004, terveystodistuksen mallin vahvistamisesta koirien, kissojen, hillerien ja frettien kolmansista maista yhteisöön tulevia muita kuin kaupallisia kuljetuksia varten [EUVL L 358, 3.12.2004].

Komission päätös 2003/803/EY, tehty 26 päivänä marraskuuta 2003, mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten [EUVL L 312, 27.11.2003].

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 23 artiklan mukaisesti [KOM(2007) 578 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Kertomuksessa käsitellään toimenpiteitä Irlannin, Maltan, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan siirtymäkauden päättyessä. Nämä maat ovat voineet säilyttää kyseisen siirtymäkauden ajan eläinten tuontia niiden alueelle koskevat erityiset raivotautivaatimukset. EU:ssa voimassa olevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi täysimääräisesti komissio arvioi nykyisten järjestelyjen tarkistamiseksi soveltuvia vaihtoehtoja. Arviointi perustuu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen antamaan tieteelliseen lausuntoon. Soveltuviin vaihtoehtoihin sisältyvät seuraavat: Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Irlantia, Maltaa, Suomea ja Ruotsia nykyisin koskevien edellytysten jatkaminen pysyvinä, niiden pidentäminen, niiden poistaminen tai niiden mukauttaminen. Koska keskustelut asetuksen muuttamisesta kuitenkin kestävät pidempään kuin asetuksessa säädetään, komissio aikoo aluksi pidentää sääntöjen soveltamisaikaa.

Viimeisin päivitys 10.09.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun