RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer

EU genomför bestämmelserna i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet. Syftet med detta protokoll är att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå vid överföring, hantering och användning av genetiskt modifierade organismer som kan få skadliga effekter på miljön och människors hälsa, med särskild tonvikt på gränsöverskridande förflyttningar (förflyttningar av genetiskt modifierade organismer mellan två länder med undantag för avsiktliga förflyttningar inom EU mellan parterna i Cartagenaprotokollet).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer.

SAMMANFATTNING

Syftet med förordningen är att inrätta ett gemensamt anmälnings- och informationssystem för gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer till tredjeland. Det yttersta syftet är att säkerställa att gränsöverskridande förflyttningar av genetiskt modifierade organismer, som kan ha skadlig effekt på bevarandet av och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, genomförs på ett säkert sätt med hänsyn tagen till miljön och människors hälsa.

Export av genetiskt modifierade organismer till tredjeland

I förordningen görs skillnad mellan de genetiskt modifierade organismer som är avsedda för avsiktlig utsättning i miljön och de som är avsedda för direkt användning som livsmedel eller foder eller för bearbetning.

Exportören av en genetiskt modifierad organism som är avsedd för avsiktlig utsättning i miljön ska skicka en skriftlig anmälan till det importerande landets behöriga nationella myndighet innan den gränsöverskridande förflyttningen sker. Denna anmälan bör innehålla den information som anges i bilaga I till förordningen. Syftet är att ge de importerande länderna möjlighet att endast acceptera de produkter som de godkänt enligt förfarandet för informerad förhandsöverenskommelse.

Om importören inte besvarar anmälan inom 270 dagar från mottagandet ska exportören sända en skriftlig påminnelse till importörens behöriga nationella myndighet och kräva ett svar inom 60 dagar. Exportören ska sända en kopia av anmälan och mottagningsbeviset till den behöriga nationella myndigheten i den egna medlemsstaten och till kommissionen. Ingen gränsöverskridande förflyttning får ske utan att importören i förväg gett ett skriftligt medgivande.

Exportören ska bevara anmälan, mottagningsbeviset och importörens beslut under minst fem år. Han bör även anmäla transitering av genetiskt modifierade organismer till de länder som önskar detta.

Kommissionen eller den medlemsstat som fattat beslutet ska underrätta förmedlingscentrumet för biosäkerhet (som inrättats genom Cartagenaprotokollet) om alla beslut som fattats om användning, inklusive utsläppande på marknaden, av genetiskt modifierade organismer avsedda för direkt användning som livsmedel eller foder eller för bearbetning, som kan bli föremål för gränsöverskridande förflyttningar. Denna anmälan skall innehålla de uppgifter som anges i bilaga II i förordningen. Genetiskt modifierade organismer som är avsedda för användning som livsmedel eller foder eller för bearbetning får endast bli föremål för gränsöverskridande förflyttningar om de är tillåtna inom EU och om importören givit sitt uttryckliga medgivande (detta påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr°178/2002).

Exportören skall se till att de genetiskt modifierade organismer som denne exporterar är tydligt identifierade, bland annat genom att ange att produkten består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer och genom att lägga fram den identifieringsbeteckning som tilldelats dessa genetiskt modifierade organismer. Exportören av genetiskt modifierade organismer som är avsedda för användning som livsmedel eller foder eller för bearbetning skall i en förklaring intyga att dessa organismer inte är avsedda att avsiktligt sättas ut i miljön. För genetiskt modifierade organismer som är avsedda för innesluten användning ska säkerhetsföreskrifter anges för organismernas lagring, transport och användning.

Oavsiktlig gränsöverskridande förflyttning

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att undvika oavsiktliga gränsöverskridande förflyttningar av genetiskt modifierade organismer. De skall vidta följande åtgärder om de känner till att en händelse inträffat som kan leda till utsättning av genetiskt modifierade organismer, och som i sin tur kan innebära oavsiktliga gränsöverskridanden och leda till skadliga effekter på miljön eller människors hälsa:

  • Informera medborgarna.
  • Underrätta kommissionen, övriga medlemsstater, förmedlingscentrumet för biosäkerhet och berörda internationella organisationer.
  • Samråda med de stater som berörs för att dessa ska kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Gemensamma bestämmelser

Inför inrättandet av ett informationssystem för export av genetiskt modifierade organismer till tredjeland anges i förordningen de uppgifter som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen och förmedlingscentrumet för biosäkerhet liksom de som kommissionen ska delge centrumet.

Kommissionen och medlemsstaterna ska utse kontaktpunkter, dvs. de organ som varje part utsett för att på dess vägnar ansvara för förbindelserna med protokollets sekretariat. Medlemsstaterna ska även utse behöriga nationella myndigheter. Senast den dag då protokollet träder i kraft för dem ska medlemsstaterna och kommissionen underrätta sekretariatet om sina kontaktpunkters och behöriga myndigheters namn och adress.

Senast den 5 november 2004 ska medlemsstaterna fastställa bestämmelser om påföljder som ska gälla vid överträdelse av denna förordning.

Åtminstone vart tredje år ska medlemsstaterna skicka in en rapport om tillämpningen av förordningen till kommissionen. Kommissionen ska i sin tur sammanställa en rapport och överlämna denna vid mötet mellan Cartagenaprotokollets parter.

Bakgrund: Cartagenaprotokollet

Cartagenaprotokollet undertecknades av gemenskapen och dess medlemsstater år 2000. I juni 2002 offentliggjorde kommissionen rådets beslut 2002/628/EG om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet (protokoll till konventionen om biologisk mångfald). Syftet med protokollet är att se till att överföring, hantering och användning av levande organismer som framställts med hjälp av modern bioteknik inte får några skadliga effekter på den biologiska mångfalden eller på människors hälsa. Särskild uppmärksamhet riktas mot gränsöverskridande förflyttningar. I EG-lagstiftningen kan termen levande modifierade organismer som framställts med hjälp av modern bioteknik anses vara synonym med termen genetiskt modifierade organismer. Cartagenaprotokollet trädde i kraft i september 2003.


HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1946/2003 25.11.2003 - EUT L 287, 5.11.2003
Senast ändrat den 25.07.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början