RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Muuntogeenisten organismien siirrot valtioiden rajojen yli

Euroopan unioni panee täytäntöön Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan määräykset. Pöytäkirjalla pyritään varmistamaan sellaisten muuntogeenisten organismien (GMO) riittävän turvallinen siirto, käsittely ja käyttö, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, ja siinä keskitytään erityisesti sellaisiin muuntogeenisten organismien siirtoihin, jotka ylittävät valtioiden rajat (muuntogeenisten organismien siirrot kahden jäsenvaltion välillä, lukuun ottamatta Cartagenan pöytäkirjan sopimuspuolten välisiä tarkoituksellisia siirtoja Euroopan yhteisössä).

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista.

TIIVISTELMÄ

Asetuksella pyritään luomaan yhteinen ilmoitus- ja tiedotusjärjestelmä, joka koskee muuntogeenisten organismien rajat ylittäviä siirtoja yhteisön ulkopuolisiin maihin. Perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa, että sellaisten GMO:iden siirrot, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden kestävään käyttöön ja ihmisten terveyteen, tapahtuvat ympäristön ja ihmisten terveyden huomioon ottavalla tavalla.

Muuntogeenisten organismien vienti yhteisön ulkopuolisiin maihin

Asetuksessa erotetaan toisistaan tarkoituksellisesti ympäristöön levitettävät GMO:t sekä elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitetut GMO:t.

Tarkoituksellisesti ympäristöön levitettäväksi tarkoitettujen GMO:iden viejän on lähetettävä kirjallinen ilmoitus tuontimaan toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle ennen valtioiden rajat ylittävää siirtoa. Ilmoituksessa on oltava asetuksen liitteessä I luetellut tiedot. Tällä säännöksellä on tarkoitus antaa tuontimaalle tilaisuus sallia vain sellaisten tuotteiden tuonti, jotka se on hyväksynyt ennakolta tosiasioiden perusteella.

Jos tuoja ei vastaa ilmoitukseen 270 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta, viejä lähettää tuontimaan kansalliselle viranomaiselle muistutuksen, johon on vastattava 60 päivän kuluessa. Viejä lähettää kopion ilmoituksesta ja vastaanottotodistuksesta oman jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle sekä komissiolle. Rajat ylittävää siirtoa ei saa missään tapauksessa toteuttaa ilman tuojan kirjallista ennakkosuostumusta.

Viejän on säilytettävä ilmoitusta, vastaanottotodistusta ja tuojan päätöstä vähintään viiden vuoden ajan. Viejän on myös ilmoitettava GMO:iden kauttakulusta tällaista ilmoitusta haluaville maille.

Komissio tai päätöksen tehnyt maa ilmoittaa (Cartagenan pöytäkirjalla perustettuun) bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään (CEPRB) kaikki päätökset, jotka koskevat sellaisten elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitettujen GMO:iden käyttöä, joita saatetaan siirtää rajojen yli. Ilmoitus on tehtävä myös tällaisen GMO:n markkinoille saattamisesta. Ilmoituksessa on oltava asetuksen liitteessä II luetellut tiedot. Elintarvikkeena tai rehuna käytettäväksi tarkoitettuja GMO:ita ei saa siirtää rajojen yli, ellei tähän ole yhteisön antamaa lupaa ja ellei tuoja ole antanut siihen nimenomaista suostumusta (sanotun kuitenkaan estämättä asetuksen (EY) N:o 178/2002 säännösten soveltamista).

Viejien on huolehdittava siitä, että vietävät GMO:t merkitään selvästi, ja että niissä mainitaan erityisesti, että tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja tai koostuu niistä, ja ilmoitettava kyseisen GMO:n koodi. Elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen käytettäväksi tarkoitettujen GMO:iden viejien on annettava vakuutus siitä, ettei tällaisia GMO:ita levitetä tarkoituksellisesti ympäristöön. Suljettuun käyttöön tarkoitettujen GMO:iden yhteydessä on mainittava niiden turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä koskevat vaatimukset.

Tahattomat valtioiden rajat ylittävät siirrot

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tahattomien valtioiden rajat ylittävien GMO:ien siirtojen ehkäisemiseksi. Jos jäsenvaltio saa tiedon tapauksesta, joissa GMO:ita voi levitä tahattomien valtioiden rajat ylittävien siirtojen yhteydessä, ja joissa ympäristöön tai ihmisten terveyteen voi kohdistua kielteisiä vaikutuksia, sen on

  • ilmoitettava tästä kansalaisille
  • ilmoitettava tästä komissiolle, muille jäsenvaltioille, bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään ja vastaaville kansainvälisille järjestöille
  • neuvoteltava vaikutusten kohteena olevien valtioiden kanssa, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Yleiset säännökset

GMO:iden vientiä yhteisön ulkopuolisiin maihin koskevan tiedotusjärjestelmän perustamiseksi asetuksessa mainitaan tiedot, jotka jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, sekä tiedot, jotka komission on ilmoitettava CEPRB:lle.

Komission ja jäsenvaltioiden on nimettävä tiedonvälityskeskukset (yksiköt, jotka hoitavat niiden puolesta yhteydet pöytäkirjan sihteeristöön). Jäsenvaltioiden on nimettävä myös toimivaltaiset kansalliset viranomaiset. Kunkin jäsenvaltion ja komission on viimeistään sinä päivänä, jona pöytäkirja tulee voimaan vastaavasti kyseisen jäsenvaltion ja yhteisön osalta, ilmoitettava sihteeristölle tiedonvälityskeskustensa ja toimivaltaisten viranomaistensa nimet ja osoitteet.

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista viimeistään 5. marraskuuta 2004.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vähintään joka kolmas vuosi kertomus asetuksen täytäntöönpanosta. Komissio puolestaan laatii oman kertomuksen ja toimittaa sen Cartagenan pöytäkirjan osapuolten kokoukselle.

Tausta: Cartagenan pöytäkirja

Jäsenvaltiot ja komissio ovat allekirjoittaneet Cartagenan pöytäkirjan vuonna 2000. Komissio teki kesäkuussa 2002 päätöksen 2002/628/EY, joka koskee biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tekemistä Euroopan yhteisön puolesta. Pöytäkirjalla on tarkoitus varmistaa, että nykyaikaisella biotekniikalla tuotettujen saatujen elävien organismien siirrolla, käsittelyllä ja käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen tai ihmisten terveyteen erityisesti ottaen huomioon niiden rajat ylittävät siirrot. Yhteisön lainsäädännön kannalta käsitettä "nykyaikaisella biotekniikalla tuotetut elävät organismit" voidaan pitää käsitteen "GMO" synonyyminä. Cartegnan pöytäkirja tuli voimaan syyskuussa 2003.

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa Euroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 1946/2003 25.11.2003 - EUVL L 287, 5.11.2003
Viimeisin päivitys 25.07.2007
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun