RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 22 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biocider

Genom denna förordning harmoniseras befintliga EU-bestämmelser om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Genom förordningen införs också ett unionsgodkännande av biocidprodukter som gör det möjligt att direkt släppa ut produkter på hela den europeiska marknaden, utan att det behövs några särskilda nationella godkännanden eller något ömsesidigt erkännande.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

SAMMANFATTNING

Denna förordning gäller för

 • biocidprodukter *,
 • varor och material som behandlats * med biocidprodukter,
 • verksamma ämnen.

En förteckning över de produkter som omfattas finns i bilaga V till förordningen.

Villkor för godkännande av biocidprodukter

Följande villkor måste vara uppfyllda för att biocidprodukter ska godkännas:

 • De verksamma ämnena har godkänts för relevant produkttyp.
 • Vid användning enligt produktgodkännandet är biocidprodukten tillräckligt effektiv och har inte några oacceptabla effekter på målorganismerna, på människors eller djurs hälsa eller på miljön.
 • Produktens fysikaliska och kemiska egenskaper har bedömts vara godtagbara vid användning och transport av produkten.
 • I tillämpliga fall har gränsvärden för högsta tillåtna restmängder i livsmedel och foder fastställts för verksamma ämnen som ingår i biocidprodukter.
 • Om nanomaterial används i produkten har risken för människors och djurs hälsa samt miljön bedömts separat.

Ett verksamt ämne ska godkännas för en första period på högst tio år om åtminstone en biocidprodukt som innehåller det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla ovanstående kriterier.

Nationellt godkännande och ömsesidigt erkännande

I förordningen fastställs harmoniserade förfaranden för godkännande av biocidprodukter i EU. När ett första godkännande har beviljats av ett EU-land kan sökanden begära att andra EU-länder erkänner det aktuella godkännandet. Godkännandet ska beviljas på samma villkor.

Unionsgodkännande

Det centraliserade godkännandeförfarandet kommer att leda fram till ett unionsgodkännande som gör det möjligt för industrin att direkt släppa ut biocidprodukter på hela den europeiska marknaden, utan att det behövs några särskilda nationella godkännanden eller något ömsesidigt godkännande. Det centraliserade godkännandet är frivilligt, och om den sökande av något skäl inte har intresse av ett unionsgodkännande kan denne istället ansöka om ett nationellt godkännande och, i förekommande fall, ömsesidigt erkännande av detta godkännande i andra EU-länder.

Förenklat godkännandeförfarande

Vissa biocidprodukter kan godkännas genom ett förenklat godkännandeförfarande om följande villkor är uppfyllda:

 • Samtliga verksamma ämnen som ingår i biocidprodukten finns med i och uppfyller alla begränsningar som anges i bilaga I till förordningen.
 • Biocidprodukten innehåller inte något ämne som inger betänkligheter eller något nanomaterial.
 • Biocidprodukten är tillräckligt effektiv.
 • Hanteringen av biocidprodukten och dess avsedda användning kräver inte någon personlig skyddsutrustning.

Om ovanstående villkor är uppfyllda ska sökandena lämna in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), där man uppger en behörig myndighet som ska utvärdera ansökan.

En biocidprodukt som godkänts genom ovanstående förenklade förfarande får tillhandahållas på marknaden i alla EU-länder utan att något ömsesidigt erkännande behövs. Innehavaren av produktgodkännandet ska dock underrätta varje EU-land senast 30 dagar innan produkten släpps ut på marknaden inom det landet. Landets samtliga officiella språk ska användas i produktens märkning såvida inte landet i fråga föreskriver något annat.

Behandlade varor

I denna förordning utvidgas tillämpningsområdet från tidigare lagstiftning om biocider till att nu också omfatta varor som har behandlats med eller innehåller en biocidprodukt. Varor får endast behandlas med verksamma ämnen som har godkänts i EU för det ändamålet. Tillverkare och importörer av behandlade varor ska märka produkter när

 • påståenden görs om varans biocidegenskaper,
 • villkoren för godkännandet av det verksamma ämne som en vara behandlats med kräver särskild märkning för att skydda människors hälsa eller miljön.
NYCKELTERMER I RÄTTSAKTEN
 • Biocidprodukter: varje ämne eller blandning som används i avsikt att förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer på annat sätt än enbart genom fysisk eller mekanisk inverkan.
 • Behandlad vara: varje ämne, blandning eller vara som har behandlats med eller som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 528/2012

17.7.2012

-

EUT L 167, 27.6.2012

Senast ändrat den 18.01.2013

Se även

 • Närmare upplysningar finns på Europeiska kommissionens webbplats för biocidförordningen (EN).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början