RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 22 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biocídne výrobky

Týmto nariadením sa harmonizujú jestvujúce pravidlá Európskej únie (EÚ) o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní. Takisto sa ním zavádza udeľovanie autorizácie biocídnych výrobkov, ktorá umožňuje priame umiestňovanie výrobkov na celom trhu EÚ bez potreby žiadať o jednotlivé vnútroštátne autorizácie alebo vzájomné uznávanie.

AKT

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.

SÚHRNY

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

 • biocídne výrobky *;
 • výrobky a materiály ošetrené * biocídnymi výrobkami;
 • účinné látky.

Zoznam výrobkov, ktorých sa nariadenie týka, nájdete v prílohe V k nariadeniu.

Podmienky autorizácie biocídnych výrobkov

Na získanie autorizácie biocídnych výrobkov je potrebné splniť tieto podmienky:

 • účinná látka je schválená pre daný typ výrobku;
 • biocídny výrobok, pokiaľ sa používa ako autorizovaný výrobok, je dostatočne účinný, nemá žiadne neprijateľné účinky na cieľové organizmy, na zdravie ľudí, zvierat ani na životné prostredie;
 • fyzikálne a chemické vlastnosti výrobku sa považujú za prijateľné na účely použitia a prepravy výrobku;
 • v prípade potreby sa pre účinné látky obsiahnuté v biocídnom výrobku stanovujú maximálne limity rezíduí pre potraviny a krmivá;
 • pri použití nanomateriálov v tomto výrobku sa riziko pre zdravie ľudí, zdravie zvierat a životné prostredie hodnotí oddelene.

Účinná látka sa schváli na počiatočné obdobie v maximálnej dĺžke 10 rokov, ak aspoň pri jednom biocídnom výrobku, ktorý túto účinnú látku obsahuje, možno očakávať, že splní vyššie uvedené kritériá.

Vnútroštátna autorizácia a vzájomné uznávanie

V nariadení sa zabezpečujú harmonizované postupy autorizácie biocídnych výrobkov v EÚ. Po získaní prvej autorizácie v jednom z členských štátov EÚ môže žiadateľ požiadať o uznanie tejto autorizácie v ostatných členských štátoch EÚ. Autorizácia sa udeľuje za rovnakých podmienok.

Autorizácia Únie

Výsledkom centralizovaného postupu autorizácie je autorizácia Únie, ktorá umožňuje priemyslu umiestniť biocídne výrobky priamo na celý trh EÚ bez potreby získania jednotlivých vnútroštátnych autorizácií alebo využitia postupu vzájomného uznávania. Táto centralizovaná autorizácia je dobrovoľná a ak žiadateľ z akéhokoľvek dôvodu nemá záujem o autorizáciu Únie, môže namiesto toho požiadať o vnútroštátnu autorizáciu, prípadne o vzájomné uznanie tejto autorizácie v iných členských štátoch EÚ.

Zjednodušený postup autorizácie

Na určité biocídne výrobky sa môže vzťahovať zjednodušený postup autorizácie, ak sú splnené tieto podmienky:

 • všetky účinné látky, ktoré biocídny výrobok obsahuje, sú zaradené do prílohy I k tomuto nariadeniu a spĺňajú akékoľvek obmedzenia, ktoré sa uvádzajú v tejto prílohe;
 • biocídny výrobok neobsahuje žiadnu látku vzbudzujúcu obavy ani žiadne nanomateriály;
 • biocídny výrobok je dostatočne účinný;
 • manipulácia s biocídnym výrobkom a použitie, na ktoré je určený, si nevyžaduje osobné ochranné prostriedky.

Ak sú splnené tieto podmienky, žiadateľ musí predložiť žiadosť Európskej agentúre pre chemické látky (ECHA), pričom ju informuje o názve príslušného orgánu, ktorý bude žiadosť hodnotiť.

Biocídny výrobok, ktorý získal autorizáciu vyššie popísaným zjednodušeným postupom, je možné sprístupniť na trhu vo všetkých členských štátoch EÚ bez potreby vzájomného uznania. Držiteľ autorizácie však o tom musí informovať každý členský štát EÚ najneskôr 30 dní predtým, ako výrobok umiestni na trh v danej krajine. Na označení výrobku sa musí použiť úradný jazyk alebo jazyky daného štátu, pokiaľ dotknutý štát neustanoví inak.

Ošetrené výrobky

V tomto nariadení sa rozširuje rozsah pôsobnosti predchádzajúcich právnych predpisov o biocídoch a odteraz sa uplatňuje aj na výrobky, ktoré boli ošetrené biocídnym výrobkom alebo boli jeho súčasťou. Výrobky sa smú ošetrovať len účinnými látkami, ktoré sa na tento účel schválili v EÚ. Výrobcovia a dovozcovia ošetrených výrobkov sú povinní označiť výrobky v prípade:

 • ak výrobca uviedol konštatovanie o biocídnych vlastnostiach výrobku;
 • ak si podmienky schválenia účinnej látky použitej na ošetrenie výrobku vyžadujú ustanovenia o osobitnom označení s cieľom chrániť verejné zdravie alebo životné prostredie.
KĽÚČOVÉ POJMY POUŽITÉ V AKTE
 • Biocídne výrobky – látky alebo zmesi, ktoré sú určené na ničenie, odpudzovanie a zneškodňovanie škodlivých organizmov, zabránenie ich škodlivému účinku alebo ochranu proti akémukoľvek škodlivému organizmu akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je len fyzikálnym alebo mechanickým pôsobením.
 • Ošetrený výrobok – akákoľvek látka, zmes alebo výrobok, ktoré boli ošetrené jedným alebo viacerými biocídnymi výrobkami alebo ktoré ich zámerne obsahujú.

REFERENCIE

AktNadobudnutie platnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 528/2012

17. 7. 2012

-

Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012

Posledná aktualizácia: 18.01.2013

Pozrite tiež:

 • Viac informácií nájdete na webovej lokalite Európskej komisie venovanej nariadeniu o biocídnych výrobkoch (EN).
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok