RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 22 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Biocīdi

Ar šo regulu harmonizē pašreizējos Eiropas Savienības (ES) noteikumus par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu. Tajā ir arī ieviesti noteikumi par Savienības atļaujas piešķiršanu biocīdiem, lai tos varētu nepastarpināti, bez atsevišķām valsts atļaujām vai savstarpējas atzīšanas, laist visā ES tirgū.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 528/1999 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu.

KOPSAVILKUMS

Šī regula attiecas uz:

 • biocīdiem *,
 • izstrādājumiem un materiāliem, ko apstrādā * ar biocīdiem,
 • aktīvām vielām.

Attiecīgo biocīdu saraksts ir iekļauts šīs regulas V pielikumā.

Atļaujas piešķiršanas nosacījumi attiecībā uz biocīdiem

Lai biocīdiem piešķirtu atļauju, tiem jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • aktīvās vielas ir apstiprinātas attiecīgajam produkta veidam,
 • biocīds, lietojot to atbilstīgi tam, kā tas noteikts atļaujā, ir pietiekami efektīvs, tam nav nepieņemamas ietekmes uz mērķorganismiem, cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi,
 • biocīda fizikālās un ķīmiskās īpašības ir atzītas par pieņemamām, lai biocīdu varētu lietot un pārvadāt,
 • vajadzības gadījumā ir noteikts pārtikā un dzīvnieku barībā maksimāli pieļaujamais atliekvielu saturs attiecībā uz aktīvajām vielām, kas ir biocīda sastāvā,
 • ja biocīdā izmanto nanomateriālus, tā radītais apdraudējums cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai un videi ir novērtēts atsevišķi.

Aktīvo vielu sākotnēji apstiprina uz laikposmu, kas nepārsniedz 10 gadus, ja vismaz viens biocīds, kas satur šādu aktīvo vielu, varētu atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

Valsts atļauja un savstarpēja atzīšana

Regulā ir noteiktas saskaņotas procedūras biocīdu atļaušanai visā ES. Tiklīdz pieteikuma iesniedzējs saņem atļauju no vienas ES dalībvalsts, tas var pieprasīt arī pārējām ES dalībvalstīm šo atļauju atzīt. Atļauju piešķir atbilstīgi identiskiem noteikumiem un nosacījumiem.

Savienības atļauja

Nosakot centralizētu atļaujas piešķiršanas procedūru, tiks ieviesta Savienības atļauja, ar kuru šī rūpniecības nozare varēs nepastarpināti laist biocīdus visā ES tirgū, un tai vairs nevajadzēs saņemt atsevišķas valsts atļaujas vai veikt savstarpējas atzīšanas procedūru. Centralizēto atļauju var saņemt brīvprātīgi, tāpēc, ja pieteikuma iesniedzējam kādu iemeslu dēļ nav vēlmes iegūt Savienības atļauju, tas var iesniegt pieteikumu valsts atļaujai un vajadzības gadījumā arī šādas atļaujas savstarpējai atzīšanai pārējās ES dalībvalstīs.

Vienkāršota atļaujas piešķiršanas procedūra

Dažiem biocīdiem var piemērot vienkāršotu atļaujas piešķiršanas procedūru, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • visas aktīvās vielas, kas ir biocīda sastāvā, ir uzskaitītas šīs regulas I pielikumā un atbilst visiem minētajā pielikumā noteiktajiem ierobežojumiem,
 • biocīdā nav vielu, kas rada apdraudējumu, un tas nesatur nanomateriālus,
 • biocīds ir pietiekami efektīvs,
 • biocīda izmantošanai un tā paredzētajam lietojumam nav vajadzīgi individuālie aizsardzības līdzekļi.

Ja iepriekš minētie nosacījumi ir ievēroti, pieteikumi jāiesniedz Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (“ECHA”) — kompetentajai iestādei, kas izvērtē pieteikuma iesniedzēju pieteikumus.

Ja biocīdam piešķirta atļauja, izmantojot iepriekš minēto vienkāršoto procedūru, to drīkst laist tirgū visās ES dalībvalstīs, neparedzot pienākumu veikt savstarpēju atzīšanu. Tomēr atļaujas turētājam vismaz 30 dienas iepriekš jāpaziņo katrai ES dalībvalstij par biocīda laišanu šās valsts tirgū. Biocīda marķējumā jāizmanto attiecīgās dalībvalsts oficiālā(-ās) valoda(-as), ja vien dalībvalsts nav noteikusi citādi.

Apstrādāti izstrādājumi

Šīs regulas darbības joma salīdzinājumā ar iepriekšējiem tiesību aktiem attiecībā uz biocīdiem ir plašāka, proti, tā attiecas arī uz izstrādājumiem, kas ir apstrādāti ar biocīdu vai kurā ir iekļauts biocīds. Izstrādājumus var apstrādāt tikai ar tādām aktīvajām vielām, kas ir visā ES apstiprinātas šim nolūkam. Apstrādātu izstrādājumu ražotājiem un importētājiem jāmarķē produkti, ja:

 • ir sniegta norāde, ka izstrādājumam piemīt biocīdas īpašības,
 • tās aktīvās vielas apstiprināšanas nosacījumos, ar kuru apstrādāts izstrādājumus, ir minēts pienākums veikt īpašus marķēšanas pasākumus, lai aizsargātu sabiedrības veselību vai vidi.
AKTĀ LIETOTIE SVARĪGĀKIE TERMINI
 • Biocīdi — jebkura viela vai maisījums, ko izmanto, lai iznīcinātu, atbaidītu, padarītu nekaitīgu jebkuru kaitīgu organismu, kavētu tā iedarbību vai uz to iedarbotos citādā veidā, kas nav tikai fiziska vai mehāniska iedarbošanās.
 • Apstrādāts izstrādājums — jebkura viela, maisījums vai izstrādājums, kas ir apstrādāts ar vienu vai vairākiem biocīdiem vai kurā ar nolūku ir iekļauts viens vai vairāki biocīdi.

ATSAUCES

AktsStāšanās spēkāTransponēšanas termiņš dalībvalstīsOficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 528/2012

17.7.2012.

OV L 167, 27.6.2012.

Pēdējā atjaunināšana: 18.01.2013

Skatīt arī

 • Plašāku informāciju sk. Eiropas Komisijas Biocīdu regulas tīmekļa vietnē (EN).
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums