RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 22 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Βιοκτόνα

Ο παρών κανονισμός εναρμονίζει τους υπάρχοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των βιοκτόνων. Επίσης, δημιουργεί άδεια της ΕΕ για τα βιοκτόνα, η οποία επιτρέπει στα προϊόντα να κυκλοφορούν κατευθείαν σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ, χωρίς να χρειάζονται ξεχωριστές εθνικές άδειες ή αμοιβαία αναγνώριση.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε:

 • βιοκτόνα *;
 • αντικείμενα και υλικά κατεργασμένα * με βιοκτόνα·
 • δραστικές ουσίες.

Κατάλογο των εν λόγω προϊόντων μπορεί κανείς να βρει στο παράρτημα V του κανονισμού.

Όροι έγκρισης των βιοκτόνων

Για την έγκριση των βιοκτόνων πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 • η δραστική ουσία εγκρίνεται για τον σχετικό τύπο προϊόντων·
 • το βιοκτόνο, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την άδεια, είναι επαρκώς αποτελεσματικό, δεν έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στους στοχευόμενους οργανισμούς, στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, ή στο περιβάλλον·
 • οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του βιοκτόνου θεωρούνται αποδεκτές για τη χρήση και μεταφορά του προϊόντος·
 • όταν είναι σκόπιμο, τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές καθορίζονται σε σχέση με τις δραστικές ουσίες που περιέχονται στο βιοκτόνο·
 • όταν χρησιμοποιούνται νανοϋλικά στο εν λόγω προϊόν, ο κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και για το περιβάλλον έχει αξιολογηθεί ξεχωριστά.

Δραστική ουσία εγκρίνεται για μέγιστη αρχική περίοδο 10 ετών εάν τουλάχιστο ένα βιοκτόνο προϊόν που την περιέχει μπορεί να υποτεθεί ότι πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Εθνική άδεια και αμοιβαία αναγνώριση

Ο κανονισμός προβλέπει εναρμονισμένες διαδικασίες για την έγκριση βιοκτόνων στην ΕΕ. Από τη στιγμή που η πρώτη άδεια χορηγείται από μια χώρα της ΕΕ, ο αιτών μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση αυτής της άδειας από άλλες χώρες της ΕΕ. Η άδεια χορηγείται με πανομοιότυπους όρους και προϋποθέσεις.

Άδεια της Ένωσης

Από την κεντρική διαδικασία χορήγησης άδειας προκύπτει άδεια της Ένωσης η οποία δίνει στη βιομηχανία τη δυνατότητα να κυκλοφορεί βιοκτόνα κατευθείαν σε ολόκληρη την αγορά της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να εκδώσει ξεχωριστές εθνικές άδειες ή να υπόκειται τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η κεντρική άδεια είναι προαιρετική και εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αιτών δεν ενδιαφέρεται για άδεια της Ένωσης, μπορεί αντ’ αυτού να υποβάλει αίτηση για εθνική άδεια και, ενδεχομένως, αμοιβαία αναγνώριση αυτής της άδειας σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης

Ορισμένα βιοκτόνα μπορεί να είναι επιλέξιμα για απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • όλες οι δραστικές ουσίες που περιέχει το βιοκτόνο εμφανίζονται στο παράρτημα I και πληρούν οποιονδήποτε περιορισμό του εν λόγω παραρτήματος του κανονισμού·
 • το βιοκτόνο δεν περιέχει ανησυχητικές ουσίες ή νανοϋλικό·
 • το βιοκτόνο είναι επαρκώς αποτελεσματικό·
 • ο χειρισμός του βιοκτόνου και η προβλεπόμενη χρήση του δεν απαιτούν εξοπλισμό προσωπικής προστασίας.

Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), και να καθορίζουν την αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση της αίτησής τους.

Βιοκτόνο που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την παραπάνω απλουστευμένη διαδικασία επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά όλων των χωρών της ΕΕ δίχως να χρειάζεται αμοιβαία αναγνώριση. Ωστόσο, ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει κάθε χώρα της ΕΕ το αργότερο 30 ημέρες πριν από την κυκλοφορία του βιοκτόνου στην αγορά εντός της επικράτειας της εν λόγω χώρας. Πρέπει να χρησιμοποιείται η επίσημη γλώσσα ή οι επίσημες γλώσσες της εν λόγω χώρας στην επισήμανση του προϊόντος, εκτός αντίθετης υπόδειξης της εν λόγω χώρας.

Κατεργασμένα αντικείμενα

Ο παρόν κανονισμός επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης νομοθεσίας για τα βιοκτόνα προκειμένου στο εξής να καλύπτει επίσης τα κατεργασμένα αντικείμενα ή τα αντικείμενα που ενσωματώνουν βιοκτόνο. Τα αντικείμενα μπορούν μόνο να υπόκεινται σε κατεργασία με ενεργές ουσίες που εγκρίνονται στην ΕΕ για αυτόν τον σκοπό. Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς των κατεργασμένων αντικειμένων απαιτείται να θέτουν επισήμανση στα προϊόντα όταν:

 • προβάλλεται ισχυρισμός ότι το εν λόγω κατεργασμένο αντικείμενο διαθέτει βιοκτόνες ιδιότητες·
 • οι προϋποθέσεις έγκρισης της δραστικής ουσίας που χρησιμοποιείται για την κατεργασία του αντικείμενο απαιτεί ειδικές διατάξεις επισήμανσης για την προστασία της δημόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 • Βιοκτόνα: κάθε ουσία ή μείγμα το οποίο θα χρησιμοποιείται με σκοπό να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης.
 • Κατεργασμένο αντικείμενο: κάθε ουσία, μείγμα ή αντικείμενο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν σκοπίμως ένα ή περισσότερα βιοκτόνα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012

17.7.2012

-

EE L 167 της 27.6.2012

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18.01.2013

βλέπε και

 • Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό των βιοκτόνων (EN).
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας