RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

Denna förordning innehåller bestämmelser om produktgodkännande av växtskyddsmedel och om utsläppande på marknaden, användning och kontroll av dessa inom gemenskapen. Förordningen ökar nivån för skydd av hälsa och miljö, bidrar till ett bättre skydd av jordbruksproduktionen, och breddar och konsoliderar den inre marknaden för växtskyddsmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

SAMMANFATTNING

I förordningen bekräftas den vikt Europeiska kommissionen lägger vid en hög nivå av hälso- och miljöskydd, alltmedan den eftersträvar en harmonisering av utsläppandet av växtskyddsmedel på marknaden *. Dessutom avser den att delta i förbättringen av jordbruksproduktionen.

Tillämpningsfältet för denna förordning täcker växtskyddsmedel och deras verksamma ämnen *.

I förordningen fastställs godkännandekriterier för verksamma ämnen. Ett verksamt ämne är godkänt om det uppfyller de kriterier som räknas upp i punkterna 2 och 3 i bilaga II till denna förordning. Dessa kriterier handlar om ämnets effektivitet, dess sammansättning, dess egenskaper, de tillgängliga analysmetoderna, påverkan på den mänskliga hälsan och miljön, ekotoxikologi, relevansen av metaboliter och restämnen. Ett verksamt ämne är sålunda endast godkänt om det inte är klassat som mutagent, cancerframkallande eller reproduktionstoxiskt i kategori 1A eller 1B, och inte anses ha störande endokrina effekter. Dessutom kan ett verksamt ämne som anses vara en persistent organisk förorening, eller som persistent, bioackumulerande och toxiskt eller som ett mycket persistent och bioackumulerande ämne, inte godkännas.

Det första godkännandet gäller för en begränsad till som inte kan vara längre än tio år och kan underställas vissa villkor eller begränsningar som till exempel rör det verksamma ämnets renhetsgrad, den avsedda kulturen eller användargruppen.

Utfärdandet av godkännanden för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel fortsätter att tillhöra medlemsstaternas behörighetsområde.. Ansökningarna lämnas av sökanden till medlemsstaten på vilkens territorium produkten ska saluföras första gången. Den ska åtföljas av två uppsättningar dokumentation som innehåller tillgänglig information som möjliggör en bedömning av de potentiella effekterna av växtskyddsmedlet på människors eller djurs hälsa liksom eventuell påverkan på miljön. De uppgifter som tillhandahålls av sökanden eller tillverkaren kan vara skyddade av en konfidentialitetsklausul då de utgör en industrihemlighet eller en handelshemlighet.

Tidsfristen för granskande av en ansökan om produktgodkännande om utsläppande på marknaden av ett växtskyddsmedel är begränsad till tolv månader från det att medlemsstaten tog emot ansökan. Under denna period, kontrollerar medlemsstaten ifall den berörda produkten uppfyller godkännandevillkoren. Om ytterligare information krävs, kan medlemsstaten förlänga den första tidsfristen för granskning för att ge sökanden möjlighet att tillhandahålla dessa. Denna ytterligare tidsfrist är som mest sex månader och går ut då medlemsstaten får den ytterligare informationen. Om sökanden, då denna tidsfrist går ut, inte har meddelat de saknade delarna, informerar medlemsstaten sökanden om att ansökan inte kan tas emot.

Godkännanden för utsläppande på marknaden gäller i 10 år och kan förnyas. Medlemsstaten kan när som helst granska ett godkännande på nytt om det inte uppfyller något av de villkor som krävs för utsläppande på marknaden. När ett möjligt fall uppkommer, kan medlemsstaten dra tillbaka eller ändra godkännandet.

Principen om ömsesidigt erkännande som fastställs i denna förordning tillåter innehavaren av ett godkännande att släppa ut produkten på marknaden i en annan medlemsstat i den mån jordbruksförhållanden, växtskyddsförhållanden eller miljöförhållanden är jämförbara i de berörda regionerna. Medlemsstaten kan dock tillfälligt begränsa eller förbjuda spridningen av en produkt på sitt territorium om den berörda produkten utgör en risk för människors eller djurs hälsa, eller för miljön.

För att undvika att vissa kulturer saknar skydd, tillåter förordningen innehavaren av ett produktgodkännande för växtskyddsmedel som redan godkänts i den berörda medlemsstaten att begära att detta godkännande ska utvidgas till mindre användningsområden som inte ännu omfattas av godkännandet. Dessa utvidgade användningsområden omfattas också av principen om ömsesidigt erkännande.

Minst en gång var tredje månad ska medlemsstaterna uppdatera informationen om godkända eller tillbakadragna växtskyddsmedel. Denna information ska vara tillgänglig för allmänheten.

Ett tillfälligt tillstånd kan utfärdas för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne som ännu inte godkänts. Det tillfälliga godkännandet får inte utfärdas för en längre period än tre år.

Klassificering, märkning och förpackning av växtskyddsmedel innefattar de krav som föreskrivs i förordning 1999/45/EG om farliga preparat. Förpackningen av dessa produkter ska undvika att konsumenterna använder produkterna felaktigt.

Medlemsstaterna ska utföra officiella kontroller för att se till att denna förordning efterlevs. De ska slutföra en rapport om utsträckningen och resultaten av dessa kontroller och skicka denna till kommissionen inom sex månader från det att året som täcks av rapporten är slut. Kommissionen kallar in experter för att utföra allmänna och specifika inspektioner i medlemsstaterna. Målet med dessa inspektioner är att granska de officiella kontroller som medlemsstaterna utfört.

Kommissionen kan vidta nödåtgärder för att begränsa eller förbjuda användandet och/eller försäljningen av ett växtskyddsmedel då det är troligt att det utgör en risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön och att denna risk är dåligt hanterad av den berörda medlemsstaten eller medlemsstaterna.

Bakgrund

Den 14 juni 2011, upphäver och ersätter denna förordning:

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Växtskyddsmedel: produkter som består av eller innehåller verksamma ämnen, skyddsämnen eller synergister och är avsedda för någon av följande användningar:
  1. att skydda växter eller växtprodukter mot alla skadegörare och förhindra angrepp av sådana, såvida inte huvudsyftet med dessa produkter anses ha att göra med hygien snarare än skydd av växter eller växtprodukter,
  2. att påverka växternas livsprocesser, t.ex. ämnen som påverkar deras växande på ett annat sätt än som näringsämne,
  3. att bevara växtprodukters hållbarhet, om dessa ämnen och produkter inte omfattas av särskilda gemenskapsbestämmelser om konserveringsmedel,
  4. att förstöra oönskade växter eller växtdelar, utom alger,
  5. att hålla tillbaka eller förhindra oönskad tillväxt av växter, utom alger.
 • Verksamma ämnen: ämnen, inklusive mikroorganismer, som har en allmän eller specifik verkan på skadegörare, växter, växtdelar eller växtprodukter.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1107/2009

14.12.2009

-

EUT L 309, 24.11.2009

Senast ändrat den 27.01.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början