RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare

Prezentul regulament stabileşte norme de autorizare a produselor fitosanitare prezentate în formă comercială, de introducere pe piaţă a acestora, de utilizare şi de control în cadrul Comunităţii. Regulamentul creşte nivelul de protecţie sanitară şi a mediului, contribuie la o mai bună protecţie a producţiei agricole şi extinde şi consolidează piaţa unică a produselor fitosanitare.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului.

SINTEZĂ

Regulamentul confirmă importanţa pe care Comisia Europeană o acordă unui nivel ridicat de protecţie sanitară şi a mediului, urmărind în acelaşi timp armonizarea introducerii pe piaţă a produselor fitosanitare *. În plus, regulamentul vizează îmbunătăţirea producţiei agricole.

Domeniul de aplicare al prezentului regulament acoperă produsele fitosanitare şi substanţele lor active *.

Regulamentul stabileşte criterii de aprobare a substanţelor active. O substanţă activă se aprobă în cazul în care aceasta îndeplineşte criteriile prevăzute la punctele 2 şi 3 din anexa II la prezentul regulament. Aceste criterii se referă la eficienţa substanţei, compoziţia şi caracteristicile sale, metodele de analiză disponibile, efectele asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, ecotoxicologia, precum şi cantitatea de metaboliţi şi reziduuri. Astfel, o substanţă activă se aprobă numai dacă nu este clasificată ca fiind mutagenă, carcinogenă sau toxică pentru reproducere de categoria 1A sau 1B şi dacă nu este considerată ca având proprietăţi de disruptor endocrin. În plus, nu poate fi aprobată o substanţă activă considerată ca fiind poluant organic persistent, bioacumulativă şi toxică sau o substanţă foarte persistentă şi foarte bioacumulativă.

Prima aprobare este valabilă pe o perioadă limitată care nu poate depăşi zece ani şi poate fi supusă anumitor condiţii sau restricţii privind, de exemplu, puritatea substanţei active, cultura vizată sau categoria de utilizatori.

Acordarea autorizaţiilor de introducere pe piaţă a produselor fitosanitare rămâne de competenţa statelor membre. Cererile se depun de către solicitanţi în statul membru pe teritoriul căruia se va comercializa produsul pentru prima dată. Acestea sunt însoţite de două dosare care conţin toate informaţiile disponibile pentru evaluarea efectelor potenţiale ale produsului fitosanitar asupra sănătăţii umane sau animale sau efectele posibile asupra mediului. Informaţiile furnizate de către solicitant sau producător pot fi protejate printr-o clauză de confidenţialitate atunci când acestea reprezintă un secret industrial sau comercial.

Termenul prevăzut pentru examinarea unei cereri de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor fitosanitare este limitat la douăsprezece luni de la primirea cererii de către statul membru. În această perioadă, statul membru verifică dacă produsul în cauză îndeplineşte condiţiile de autorizare. În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, statul membru poate prelungi termenul iniţial pentru a permite solicitantului să i le furnizeze. Acest termen suplimentar este de maximum şase luni şi expiră în momentul în care statul membru primeşte informaţiile suplimentare. În cazul în care, la expirarea termenului respectiv, solicitantul nu a comunicat elementele omise, statul membru informează solicitantul că cererea nu este admisibilă.

Autorizaţiile de introducere pe piaţă sunt valabile timp de 10 ani şi pot fi reînnoite. Statul membru poate revizui o autorizaţie, în orice moment, în cazul în care aceasta nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prealabile introducerii pe piaţă. În cazul apariţiei unei astfel de situaţii, statul membru poate retrage sau modifica autorizaţia.

Principiul recunoaşterii reciproce stabilit în cadrul acestui regulament permite titularului unei autorizaţii să introducă produsul pe piaţa unui alt stat membru, în măsura în care condiţiile agricole, fitosanitare şi de mediu sunt comparabile în regiunile respective. Statul membru poate, totuşi, să restrângă sau să interzică provizoriu circulaţia unui produs pe teritoriul său în cazul în care produsul în cauză prezintă un risc pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu.

În scopul de a evita ca anumite culturi să fie lipsite de mijloace de protecţie, regulamentul îi permite titularului unei autorizaţii pentru un produs fitosanitar deja acordată în statul membru respectiv să solicite ca aceasta să fie extinsă pentru a cuprinde şi domenii de utilizare minore care nu sunt prevăzute de autorizaţia respectivă. Aceste extinderi ale domeniilor de utilizare sunt acoperite, de asemenea, de principiul recunoaşterii reciproce.

Cel puţin o dată pe trimestru, statele membre actualizează informaţiile privind produsele fitosanitare autorizate sau retrase. Aceste informaţii sunt puse la dispoziţia publicului.

O autorizaţie provizorie poate fi acordată pentru introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare care conţin o substanţă activă ce nu a fost încă aprobată. Autorizarea provizorie poate fi acordată pentru o perioadă de maximum trei ani.

Clasificarea, etichetarea şi ambalarea produselor fitosanitare includ cerinţele prevăzute de Directiva 1999/45/CE privind preparatele periculoase. Ambalajul acestor produse trebuie să evite inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la utilizarea lor.

Statele membre efectuează controale oficiale pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament. Acestea întocmesc şi transmit Comisiei un raport privind amploarea şi rezultatele controalelor în termen de şase luni de la finele anului la care se referă raportul. Comisia convoacă experţi pentru efectuarea de audituri generale şi speciale în statele membre. Aceste audituri au ca scop verificarea controalelor oficiale efectuate de către statele membre.

Comisia poate adopta măsuri de urgenţă pentru a restricţiona sau interzice utilizarea şi/sau vânzarea unui produs fitosanitar, în cazul în care este posibil ca acesta să constituie un risc grav pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu, iar acest risc nu poate fi combătut în mod satisfăcător de către statul membru sau statele membre în cauză.

Context

La 14 iunie 2011, acest regulament abrogă şi înlocuieşte:

Termeni-cheie ai actului
 • Produse fitosanitare: produse constituite din substanţe active, agenţi fitoprotectori sau agenţi sinergici, sau care conţin astfel de substanţe, şi care sunt destinate uneia dintre următoarele utilizări:
  1. protecţia plantelor sau a produselor vegetale împotriva tuturor organismelor dăunătoare sau prevenirea acţiunii unor astfel de organisme, cu excepţia cazului în care se consideră că scopul principal al utilizării acestor produse este mai curând pentru igienă decât pentru protecţia plantelor sau a produselor vegetale;
  2. influenţarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanţele care le influenţează creşterea, altele decât substanţele nutritive;
  3. conservarea produselor vegetale, în măsura în care aceste substanţe sau produse nu intră sub incidenţa unor dispoziţii comunitare speciale privind conservanţii;
  4. distrugerea unor plante sau părţi nedorite ale acestora, cu excepţia algelor;
  5. controlul sau prevenirea creşterii nedorite a plantelor, cu excepţia algelor.
 • Substanţe active: substanţele sau microorganismele, inclusiv viruşii, care exercită o acţiune generală sau specifică asupra organismelor dăunătoare sau asupra plantelor, a unor părţi ale acestora sau asupra produselor vegetale.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

14.12.2009

-

JO L 309 din 24.11.2009

Ultima actualizare: 27.01.2010
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii