RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Növényvédő szerek forgalomba hozatala

Ez a rendelet megállapítja a kereskedelmi formában kapható növényvédő szerek Közösségen belüli engedélyezésére, forgalomba hozatalára, felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Biztosítja az egészség és a környezet magasabb szintű védelmét, hozzájárul a mezőgazdasági termelés fokozott védelméhez, valamint kibővíti és megerősíti a növényvédő szerek egységes piacát.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 309., 2009.11.24.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet megerősíti, hogy az Európai Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít az egészség és a környezet magas szintű védelmének, miközben törekszik a növényvédő szerek * forgalomba hozatalának harmonizációjára. Ezenkívül közre kíván működni a mezőgazdasági termelés fejlesztésében.

A rendelet hatálya alá tartoznak a növényvédő szerek és azok hatóanyagai *.

A rendelet a hatóanyagok jóváhagyására vonatkozó kritériumokat állapít meg. A hatóanyag jóváhagyható, ha megfelel az e rendelet II. melléklete 2. és 3. pontjában meghatározott kritériumoknak. A kritériumok az anyag hatékonyságát, összetételét, tulajdonságait, a rendelkezésre álló analitikai módszereket, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat, az ökotoxikológiát, a metabolitok és a szermaradékok jelentőségét érintik. Ennélfogva egy hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, ha azt nem sorolták be 1A. vagy 1B. kategóriájú mutagénként, rákkeltőként vagy reprodukciót károsító anyagként, és nem tekinthető endokrinromboló tulajdonságú anyagnak. Továbbá nem hagyható jóvá az a hatóanyag, amely a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagnak, illetve tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező, illetve a környezetben igen tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó anyagnak tekinthető.

Az első jóváhagyás korlátozott ideig, legfeljebb tíz évig érvényes, és azt bizonyos feltételekhez és korlátozásokhoz lehet kötni, úgymint a hatóanyag tisztasági foka, a célzott növény vagy a felhasználói kategória.

A növényvédő szerek forgalomba hozatali engedélyének kiadása továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. A kérelmeket a kérelmezőnek azon tagállamhoz kell benyújtania, amelynek területén a terméket elsőként forgalomba hozzák. A kérelemhez két dokumentációt kell mellékelni, amelyek minden olyan rendelkezésre álló információt tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre gyakorolt lehetséges hatások értékelését. A kérelmező vagy a gyártó által szolgáltatott információk védelme titoktartási záradékkal biztosítható, ha azok ipari vagy üzleti titkot képeznek.

A növényvédő szer forgalombahozatalára irányuló kérelem elbírálási időszaka a kérelem tagállam általi kézhezvételétől számított legfeljebb tizenkét hónap. Ebben az időszakban a tagállam ellenőrzi, hogy az érintett termék teljesíti-e az engedélyezési követelményeket. Ha a tagállamnak kiegészítő információkra van szüksége, meghosszabbíthatja a vizsgálat határidejét, hogy a kérelmező ezen információkat benyújthassa. Ez a további időtartam legfeljebb hat hónap lehet, és a kiegészítő információknak a tagállam általi kézhezvételével ér véget. Amennyiben a kérelmező ezen időszak végéig nem nyújtja be a hiányzó elemeket, a tagállam tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a kérelem nem elfogadható.

A forgalomba hozatali engedély 10 évig érvényes, és meghosszabbítható. A tagállam bármikor felülvizsgálhatja az engedélyt, ha az a forgalomba hozatal valamely előzetes követelményének már nem tesz eleget. Ilyen esetben a tagállam visszavonhatja vagy módosíthatja az engedélyt.

A rendeletben foglalt kölcsönös elismerés elve lehetővé teszi az engedélyes számára, hogy másik tagállamban is forgalomba hozza a terméket, amennyiben az érintett régiókban hasonlóak a mezőgazdasági, növény-egészségügyi és környezeti feltételek. A tagállam mindazonáltal ideiglenesen korlátozhatja vagy megtilthatja egy termék forgalmazását saját területén, ha a szóban forgó termék kockázatot jelent az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre.

Annak érdekében, hogy egy növény se maradjon védelem nélkül, a rendelet felhatalmazza egy növényvédő szerre az adott tagállamban már kiadott engedély jogosultját, hogy kérhesse az engedély kiterjesztését olyan kisebb jelentőségű felhasználásokra, amelyekre az még nem terjed ki. A kölcsönös elismerés elve az ilyen kiterjesztett felhasználásokra is vonatkozik.

A tagállamok legalább negyedévente naprakésszé teszik az engedélyezett vagy visszavont növényvédő szerekre vonatkozó információkat. Ezeket az információkat a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani.

A még nem jóváhagyott hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatala ideiglenesen engedélyezhető. Az ideiglenes engedélyt legfeljebb három évre állítják ki.

A növényvédő szerek osztályozására, címkézésére és csomagolására többek között a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelvben foglalt követelmények alkalmazandók. Az ilyen termékek csomagolását úgy kell kialakítani, hogy az megelőzze a fogyasztók általi téves felhasználást.

A tagállamok e rendelet betartásának biztosítása érdekében hatósági ellenőrzéseket végeznek. Az ellenőrzések tárgyáról és eredményeiről jelentést készítenek, és azt a jelentés tárgyát képező év végét követő hat hónapon belül megküldik a Bizottságnak. A Bizottság szakértőket kér fel, hogy általános és célzott ellenőrzéseket végezzenek a tagállamokban. Ezek célja a tagállamok által végzett hatósági ellenőrzések hitelességének vizsgálata.

A Bizottság szükséghelyzeti intézkedéseket fogadhat el egy növényvédő szer használatának és/vagy értékesítésének korlátozása vagy tilalma érdekében, amennyiben feltételezhető, hogy az súlyos kockázatot jelent az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre, és hogy az érintett tagállam(ok) nem kezeli(k) kielégítően a problémát.

Háttér

Ez a rendelet 2011. június 14-i hatállyal hatályon kívül helyezi és felváltja:

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Növényvédő szerek: olyan termékek, amelyek hatóanyagokból, védőanyagokból vagy kölcsönhatás-fokozókból állnak vagy ilyet tartalmaznak, és amelyek rendeltetésszerű felhasználása a következők egyike:
  1. növények vagy növényi termékek védelme valamennyi károsító szervezettel szemben, vagy az ilyen szervezetek működésének megakadályozása, kivéve, ha e szerek fő rendeltetése nem a növények vagy növényi termékek védelme, hanem higiéniai célzatú,
  2. a növények élettani folyamatainak befolyásolása, mint például a növekedést befolyásoló anyagok, kivéve a tápanyagokat,
  3. a növényi termékek tartósítása, amennyiben ezek az anyagok vagy növényvédő szerek nem képezik a tartósítószerekre vonatkozó különös közösségi rendelkezések tárgyát,
  4. nemkívánatos növények vagy növényrészek elpusztítása, nem számítva az algákat,
  5. növények nemkívánatos növekedésének visszaszorítása vagy megakadályozása, nem számítva az algákat.
 • Hatóanyag: olyan anyag – ideértve a mikroorganizmusokat is –, amely általános vagy specifikus hatást fejt ki a károsító szervezetekre, illetve növényekre, növényrészekre vagy növényi termékekre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.12.14.

HL L 309., 2009.11.24.

Utolsó frissítés: 27.01.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére