RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen

Tässä asetuksessa annetaan säännöt, jotka koskevat lupien myöntämistä kasvinsuojeluaineille kaupallisessa muodossa sekä niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja valvontaa yhteisössä. Tällä asetuksella kohennetaan kansanterveyden ja ympäristön suojaa, edistetään maataloustuotannon suojaa sekä laajennetaan ja lujitetaan kasvinsuojeluaineiden yhtenäismarkkinoita.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetus kertoo painoarvosta, jonka Euroopan komissio on antaa sekä terveyden että ympäristön korkeatasoiselle suojelulle samalla kun se edistää kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen yhdenmukaistamista *. Asetuksella pyritään myös lisäämään maataloustuotantoa.

Tämän asetuksen soveltamisala kattaa kasvinsuojeluaineet ja niiden tehoaineet *.

Asetuksessa säädetään tehoaineita koskevista hyväksymiskriteereistä. Tehoaine hyväksytään, mikäli se täyttää tämän direktiivin liitteessä II olevissa 2 ja 3 kohdassa esitetyt hyväksymiskriteerit. Kriteerit koskevat aineen tehoa, koostumusta, ominaispiirteitä, käytettävissä olevia analyysimenetelmiä, vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, ekotoksikologiaa sekä aineenvaihduntatuotteiden ja jäämien relevanssia. Tehoaine voidaan näiden kriteereiden perusteella hyväksyä vain, jos sitä ei ole luokiteltu sukusolujen perimää vaurioittavien, syöpää aiheuttavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden kategoriaan 1A tai 1B ja jos sen ei katsota häiritsevän hormonitoimintaa. Tehoaineeksi ei voida myöskään hyväksyä ainetta, jonka katsotaan olevan pysyvä orgaaninen yhdiste, hitaasti hajoava, eläviin kudoksiin kertyvä ja myrkyllinen aine tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine.

Ensimmäinen hyväksyntä on voimassa rajoitetun ajan ja enintään kymmenen vuotta. Hyväksynnän ehdoksi voidaan asettaa edellytyksiä ja rajoituksia, jotka koskevat muun muassa tehoaineen puhtautta, käyttökohteita ja käyttäjäryhmiä.

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevien lupien myöntäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Lupahakemus tehdään sille jäsenvaltiolle, jonka alueella valmiste saatetaan ensimmäistä kertaa markkinoille. Hakemukseen liitetään kaksi asiakirja-aineistoa, jotka sisältävät kaikki tarvittavat tiedot sen arvioimiseksi, millä tavoin kasvinsuojeluaine mahdollisesti vaikuttaa ihmisten tai eläinten terveyteen sekä ympäristöön. Mikäli hakijan tai tuottajan toimittamat tiedot sisältävät liikesalaisuuksia, ne voidaan suojata salassapitolausekkeella.

Kasvinsuojeluaineen markkinoille saattamista koskevan hakemuksen käsittelyn enimmäiskestoksi on asetettu kaksitoista kuukautta siitä päivästä, jona jäsenvaltio vastaanottaa hakemuksen. Tänä aikana jäsenvaltio tarkistaa, täyttääkö kyseinen valmiste lupaehdot. Mikäli käsittely edellyttää lisätietojen saamista, jäsenvaltio voi jatkaa käsittelyaikaa, jotta hakija voi toimittaa tarvittavat tiedot. Lisäaika saa olla enintään kuuden kuukauden pituinen ja se päättyy jäsenvaltion saatua lisätiedot. Jos hakija ei asetetussa määräajassa ole toimittanut puuttuvia tietoja, jäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle, ettei hakemusta voida ottaa käsiteltäväksi.

Markkinoille saattamista koskeva lupa on voimassa 10 vuoden ajan ja se voidaan uusia. Jäsenvaltio voi milloin tahansa tarkastella lupaa uudelleen, jos markkinoille saattamista koskevat edellytykset eivät enää täyty. Kun samankaltainen tapaus tulee esiin, jäsenvaltio voi peruuttaa luvan tai muuttaa sitä.

Tässä asetuksessa säädetyn vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen nojalla luvanhaltija voi saattaa valmisteen markkinoille myös toisessa jäsenvaltiossa, mikäli kyseisten alueiden maatalouteen, kasvien terveyteen ja ympäristöön liittyvät olosuhteet vastaavat toisiaan. Jäsenvaltio voi kuitenkin rajoittaa valmisteen myyntiä tai kieltää sen tilapäisesti omalla alueellaan, mikäli valmiste aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle.

Jotta tietyt viljelykset eivät jäisi ilman suojeluaineita, asetuksessa annetaan luvanhaltijalle mahdollisuus pyytää, että kyseisessä jäsenvaltiossa jo hyväksytyn kasvinsuojeluaineen lupaa laajennetaan koskemaan vähäisiä käyttötarkoituksia, jotka eivät vielä kuulu luvan soveltamisalaan. Tällaiset käyttötarkoituksen laajennukset kuuluvat myös vastavuoroisen tunnustamisen piiriin.

Jäsenvaltiot saattavat vähintään neljännesvuosittain ajan tasalle luvan saaneita tai menettäneitä kasvinsuojeluaineita koskevat tiedot. Näiden tietojen on oltava yleisön saatavissa.

Sellaisten kasvinsuojeluaineiden, joiden tehoainetta ei ole vielä hyväksytty, markkinoille saattamiseen voidaan myöntää väliaikainen lupa. Väliaikainen lupa voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi.

Kasvinsuojeluaineiden luokituksessa, pakkaamisessa ja merkinnöissä on noudatettava vaatimuksia, joista on säädetty vaarallisia valmisteita koskevassa direktiivissä 1999/45/EY. Vaarallisten valmisteiden pakkaukset eivät saa olla sellaisia, että ne voivat johtaa kuluttajia harhaan.

Jäsenvaltioiden on virallisesti valvottava tämän asetuksen täytäntöönpanoa. Niiden on laadittava ja toimitettava komissiolle kertomus valvonnan laajuudesta ja tuloksista kuuden kuukauden kuluessa kertomuksen kohteena olevan vuoden päättymisestä. Komission asiantuntijat suorittavat yleis- ja erityistarkastuksia jäsenvaltioissa. Tarkastusten tavoitteena on tarkistaa jäsenvaltioiden suorittaman virallisen valvonnan toteutuminen.

Komissio voi hyväksyä kiireellisiä toimenpiteitä sellaisen kasvinsuojeluaineen käytön/ja tai myynnin rajoittamiseksi tai kieltämiseksi, joka todennäköisesti aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle, mikäli kyseinen jäsenvaltio tai kyseiset jäsenvaltiot eivät pysty hallitsemaan tätä riskiä riittävän hyvin.

Taustaa

Tämä asetus kumoaa ja korvaa 14 päivästä heinäkuuta 2011 lähtien seuraavat direktiivit:

 • tiettyjä tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisen ja käytön kieltämisestä annetun direktiivin 79/117/ETY ja
 • kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 91/414/ETY.
Keskeiset termit
 • Kasvinsuojeluaineet: valmisteet, jotka koostuvat tehoaineista, suoja-aineista tai tehosteaineista tai jotka sisältävät niitä ja jotka on tarkoitettu johonkin seuraavista käyttötarkoituksista:
  1. kasvien tai kasvituotteiden suojelu kaikkia haitallisia organismeja vastaan tai tällaisten tuhoojien toiminnan ehkäiseminen, jollei näiden aineiden päätarkoitukseksi katsota pikemminkin hygieeniset syyt kuin kasvien tai kasvituotteiden suojelu
  2. kasvien elintoimintoihin vaikuttaminen, esimerkiksi niiden kasvuun muutoin kuin ravinteina vaikuttavien aineiden avulla
  3. kasvituotteiden säilyvyys, paitsi jos tällaisiin aineisiin tai tuotteisiin sovelletaan säilöntäaineita koskevia yhteisön erityissäännöksiä
  4. epätoivottujen kasvien tai kasvinosien tuhoaminen, lukuun ottamatta leviä
  5. kasvien epätoivotun kasvun rajoittaminen tai estäminen, lukuun ottamatta leviä.
 • Tehoaineet: aineet tai mikro-organismit, mukaan lukien virukset, joilla on yleinen tai erityinen vaikutus haitallisiin organismeihin, kasveihin, kasvinosiin tai kasvituotteisiin.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 1107/2009

14.12.2009

EUVL L 309, 24.11.2009

Viimeisin päivitys 27.01.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun