RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

Denne forordning fastlægger reglerne for autorisering af plantebeskyttelsesmidler i den form, de kommer i handlen i, samt markedsføring, anvendelse og kontrol af produkterne inden for Fællesskabet. Forordningen styrker beskyttelsen af sundhed og miljø, bidrager til bedre beskyttelse af landbrugsproduktionen og udvider og udbygger det indre marked for plantebeskyttelsesmidler.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF.

RESUMÉ

Forordningen bekræfter at det, som Kommissionen mener, er vigtigt at øge beskyttelsen af sundhed og miljø og samtidig stræbe efter at harmonisere markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler *. Desuden ønsker den at bidrage til forbedring af landbrugsproduktionen.

Den nuværende forordnings anvendelsesområde dækker plantebeskyttelsesmidlerne og deres aktive stoffer *.

Forordningen fastsætter kriterier for godkendelsen af de aktive stoffer. Et aktivt stof kan opnå godkendelse, hvis det opfylder kriterierne i punkt 2 og 3 i bilag II i denne forordning. Disse kriterier omhandler stoffets effektivitet, sammensætning, egenskaber, de analysemetoder, der findes, virkningerne på den menneskelige sundhed og miljøet, økotoksikologi samt betydningen af dets metabolitter og rester. Således godkendes et aktivt stof kun, hvis det ikke klassificeres som mutagent, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksisk i kategori 1A eller 1B, samt hvis det ikke har nogen skadelige hormonelle virkninger. Yderligere kan et stof, der betragtes som værende en persistent organisk miljøgift eller som persistent, bioakkumulerbar og toksisk eller endda som et meget persistent og meget bioakkumulerbart stof, ikke godkendes.

Den første godkendelse gælder i en begrænset periode, der ikke kan overstige ti år, og kan være underlagt nogle bestemmelser eller begrænsninger, der f.eks. vedrører renheden af det aktive stof, målkulturen og/eller brugerkategorien.

Udstedelse af markedsføringstilladelserne for plantebeskyttelsesmidler forbliver under medlemslandenes myndighed. Ansøgerne skal indgive deres ansøgning hos det medlemsland, hvor produktet først skal markedsføres. Der skal vedlægges to mapper, der indeholder alle de tilgængelige oplysninger, der gør det muligt at vurdere plantebeskyttelsesmidlets mulige virkninger på menneskers og dyrs sundhed, samt eventuelle virkninger på miljøet. De oplysninger, som ansøgeren eller fabrikanten giver, kan være fortrolige, da de kan være en drifts- og/eller forretningshemmelighed.

Behandlingsfristen for en ansøgning om markedsføringstilladelse for et plantebeskyttelsesmiddel er ikke længere end tolv måneder, fra medlemslandet modtager ansøgningen. I dette tidsrum kontrollerer medlemslandet, om det pågældende produkt opfylder kravene for tilladelsen. Skulle det blive nødvendigt at få flere oplysninger, har medlemslandet mulighed for at forlænge behandlingsfristen, så ansøgeren kan tilvejebringe disse oplysninger. Denne yderligere forlængelse af fristen kan være makismalt seks måneder og udløber, så snart medlemslandet modtager de yderligere oplysninger. Hvis ansøgeren ved udgangen af fristen ikke har tilvejebragt de manglende oplysninger, skal medlemslandet oplyse ansøgeren om, at ansøgningen ikke kan modtages.

Markedsføringstilladelserne gælder i 10 år og kan fornyes. Medlemslandet har til enhver tid mulighed for at tage en tilladelse op til revision og vurdere, om den stadig opfylder betingelserne for markedsføringen. Når et sådant tilfælde opstår, kan medlemslandet inddrage eller ændre tilladelsen.

Princippet om gensidig anerkendelse i denne forordning gør det muligt for indehaveren af en tilladelse at markedsføre produktet i et andet medlemsland, såfremt der hersker lignende forhold omkring landbrug, plantesundhed og miljø i de pågældende regioner. Medlemslandet har dog mulighed for midlertidigt at begrænse eller forbyde handel med et produkt, hvis det udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed, samt for miljøet.

For at undgå at man i visse kulturer føler sig frataget sine beskyttelsesmidler, giver forordningen indehaveren af en tilladelse, der allerede er godkendt i det pågældende medlemsland, mulighed for at søge om, at den udvides til at dække mindre anvendelsesområder, den ikke dækker endnu. Disse brugsudvidelser er ligeledes dækket af princippet om gensidig anerkendelse.

Medlemslandene skal mindst én gang i kvartalet ajourføre oplysningerne om tilladte eller tilbagetrukne plantebeskyttelsesmidler. Disse oplysninger skal være offentligt tilgængelige.

Der kan udstedes en midlertidigt tilladelse til markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder et aktivt stof, der endnu ikke er blevet godkendt. Midlertidige tilladelser gives for et tidsrum på højest ti år.

Klassificering, mærkning og emballering af plantebeskyttelsesmidler omfatter de krav, der er fastsat i direktiv 1999/45/EF om farlige præparater. Disse produkters emballage skal sørge for, at forbrugerne ikke misforstår, hvad produkterne skal bruges til.

Medlemslandene skal indføre officielle kontrolforanstaltninger for at overvåge, at denne forordning overholdes. De skal udarbejde en rapport om omfanget og resultaterne af disse kontrolforanstaltninger, som skal sendes til Kommissionen inden for seks måneder efter udgangen af det år, som rapporten dækker. Kommissionen indkalder eksperter for at kunne udføre generelle og specifikke inspektioner i medlemslandene. Målet med disse inspektioner er at efterprøve de kontroller, som medlemslandene har udført.

Kommissionen kan vedtage kriseforanstaltninger for at begrænse eller forbyde anvendelsen og/eller salget af et plantebeskyttelsesmiddel, hvis det skulle udgøre en mulig alvorlig risiko for den menneskers sundhed, dyrs sundhed eller miljøet og denne risiko ikke forvaltes ordentligt af det eller de pågældende medlemsland(e).

Kontekst

Den 14. juni 2011, ophæver og erstatter denne forordning:

Retsaktens nøglebegreber
 • Plantebeskyttelsesmidler: dette kan være produkter, der er sammensat af aktive stoffer, plantebeskyttende stoffer eller synergister, der er beregnet til en af følgende anvendelser:
  1. beskyttelse af planter eller planteprodukter mod alle skadevoldere eller forhindre disses virkning, medmindre disse produkter hovedsageligt skal bruges til hygiejneformål i stedet for beskyttelse af planter eller planteprodukter
  2. påvirker planternes livsprocesser, såsom stoffer, der ikke er næringsstoffer og som påvirker deres vækst
  3. konservering af planteprodukter, såfremt stofferne eller produkterne ikke er omfattet af nogle bestemte fællesskabsbestemmelser for konserveringsmidler
  4. ødelæggelse af planter eller uønskede plantedele, undtaget alger
  5. standse eller forhindre uønsket vækst i planterne, undtaget alger.
 • Aktive stoffer: stoffer eller mikroorganismer, herunder vira, der har en generel eller specifik virkning på skadevoldere eller planter, plantedele eller planteprodukter.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1107/2009

14.12.2009

-

EUT L 309 af 24.11.2009

Seneste ajourføring: 27.01.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top