RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Limitele maxime de reziduuri de pesticide pentru produsele de alimentaţie umană sau animală

Toate alimentele destinate consumului uman sau animal în Uniunea Europeană (UE) se supun unei limite maxime a reziduurilor de pesticide (CMR) în compoziţia acestora, în vederea protejării sănătăţii animale şi umane. Regulamentul reuneşte într-un singur text şi armonizează limitele aplicabile diferitelor produse pentru alimentaţia umană sau animală; în plus, stabileşte o limită maximă aplicabilă implicit.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Regulamentul stabileşte cantităţile maxime autorizate de reziduuri de pesticide care se pot găsi în produsele de origine animală sau vegetală destinate consumului uman sau animal. Aceste limite maxime aplicabile reziduurilor * (CMR) includ, pe de o parte, CMR specifice anumitor alimente de destinaţie umană sau animală şi, pe de altă parte, o limită generală care se aplică în cazurile în care nu a fost stabilită nicio CMR specifică.

Obiectivul este acela de a asigura faptul că reziduurile de pesticide prezente în alimente nu constituie un risc inacceptabil pentru sănătatea consumatorilor şi a animalelor.

Alimentele vizate

Regulamentul acoperă ansamblul produselor destinate alimentaţiei umane sau animale enumerate în Anexa I.

Aceste produse nu se supun limitelor stabilite dacă sunt destinate însămânţării sau plantării, testelor autorizate privind substanţele active, fabricaţiei altor produse în afară de alimente sau exportului în afara Uniunii Europene (UE).

Limita implicită şi limitele specifice

Conţinutul maxim de reziduuri de pesticide în alimente este de 0,01 mg/kg. Această limită generală este aplicabilă „implicit”, adică în toate cazurile în care nu a fost stabilită în mod specific o CMR pentru un produs sau un tip de produs.

CMR specifice care figurează în Anexa II sunt, în anumite cazuri, superioare limitei implicite.

În anumite cazuri, se pot stabili CMR provizorii, care se înscriu apoi în Anexa III. CMR provizorii trebuie stabilite în special în cazurile următoare:

  • pentru miere sau infuzii;
  • în anumite circumstanţe excepţionale de contaminare cu produse fitosanitare;
  • pentru CMR naţionale care nu sunt încă armonizate;
  • atunci când noi produse sunt înscrise în Anexa I şi un stat membru depune o cerere în acest sens, pentru a avea la dispoziţie timpul necesar unei evaluări ştiinţifice cuprinzătoare, şi cu condiţia să nu fi fost detectat niciun risc pentru consumator.

Este interzisă diluarea produselor care nu respectă limitele stabilite, cu excepţia cazului anumitor produse transformate şi/sau compozite enumerate de către Comisie (Anexa VI).

Excepţii de la limite

Anumite substanţe enumerate de către Comisie (Anexa VII) pot fi autorizate chiar dacă depăşesc CMR stabilite pentru acestea, dacă îndeplinesc condiţiile următoare:

  • produsele respective nu sunt destinate consumului imediat;
  • sunt implementate controale pentru evitarea punerii acestor produse la dispoziţia consumatorului;
  • celelalte state membre şi Comisia sunt informate cu privire la aceste măsuri.

În cazuri excepţionale, produse care nu respectă limitele stabilite în Anexele II şi III pot fi autorizate de către un stat membru dacă produsele respective nu reprezintă un risc inacceptabil. Statul membru trebuie să informeze imediat Comisia, celelalte state membre şi Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) în scopul stabilirii cât mai rapide a măsurilor adecvate (CMR provizorie etc.).

Anumite substanţe active nu se supun niciunei limite aplicabile reziduurilor. Este vorba de substanţele active prezente în produsele fitosanitare evaluate conform Directivei 91/414/CEE (privind introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar) şi pentru care nu a fost considerată necesară nicio CMR. Acestea sunt enumerate în Anexa IV, pe care Comisia trebuie să o întocmească în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Stabilirea, modificarea şi anularea CMR

Pentru ca un produs fitosanitar să poată fi introdus pe piaţă conform Directivei 91/414/CEE, substanţele active pe care acesta le conţine trebuie să facă obiectul unei evaluări, pentru a determina pragul limită peste care concentraţia lor în produsele alimentare prezintă un risc pentru oameni sau animale.

Prezentul regulament stabileşte procedura aferentă cererilor privind CMR. Acestea trebuie depuse în statul membru, care le transmite Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (EFSA).

Evaluarea riscurilor intră în sarcina EFSA, care se pronunţă în cazul fiecărei noi CMR, al modificării sau al anulării contemplate (cu excepţia anulării pe motivul revocării unei autorizaţii aplicabile unui produs fitosanitar). EFSA emite un aviz care include limita de determinare * scontată pentru combinaţia pesticid/produs, precum şi o evaluare a riscurilor în caz de depăşire a dozei zilnice acceptabile.

Pe baza avizului EFSA, Comisia emite un Regulament care stabileşte o nouă CMR sau care modifică sau anulează o CMR existentă.

Controlul CMR

Pe baza programelor multianuale comunitare şi naţionale actualizate în fiecare an, statele membre efectuează controale ale reziduurilor de pesticide pentru a verifica respectarea CMR. Aceste controale constau din prelevarea de mostre, analizarea acestora şi identificarea pesticidelor care sunt prezente în produse, precum şi nivelurile de reziduuri respective.

Context

Anterior prezentului regulament, fiecare stat membru utiliza propriile limite maxime aplicabile conţinuturilor de pesticide. Legislaţia europeană anterioară stabilea limite diferite ale pesticidelor, în funcţie de tipul de produs: fructe şi legume (Directiva 76/895/CEE), cereale (Directiva 86/362/CEE), produse de origine animală (Directiva 86/363/CEE) şi produse de origine vegetală, inclusiv fructe şi legume (Directiva 90/642/CEE). Prezentul regulament abrogă toate aceste directive, propunând limite maxime armonizate pentru toate produsele alimentare. Acesta include acelaşi nivel de protecţie pentru produsele alimentare destinate animalelor. Este prima oară când există o astfel de limită comună la nivel european pentru toate tipurile de pesticide, fără a face distincţie între categoriile de alimente.

Utilizarea substanţelor active în produsele fitosanitare constituie una dintre cele mai adecvate metode pentru protejarea vegetalelor împotriva organismelor dăunătoare. Această utilizare poate, cu toate acestea, să fie responsabilă pentru prezenţa de reziduuri în produsele tratate, la animalele hrănite cu aceste produse şi în mierea produsă de albinele expuse la aceste substanţe. Prin urmare, trebuie să se asigure că nivelurile acestor reziduuri nu prezintă riscuri inacceptabile pentru om şi, dacă este cazul, pentru animale.

Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătate animală ajută Comisia în luarea deciziilor referitoare la limitele maxime aplicabile reziduurilor de pesticide. În statele membre, autorităţile naţionale desemnate gestionează contactele cu Comisia, EFSA, celelalte state membre şi toţi agenţii implicaţi de prezentul regulament.

Termeni-cheie ai actului
  • Limită maximă aplicabilă reziduurilor: o concentraţie maximă de reziduuri de pesticide autorizată din sau de pe produsele alimentare sau hrana pentru animale.
  • Limită de determinare: cea mai scăzută concentraţie de reziduuri care poate fi măsurată şi înregistrată printr-o monitorizare de rutină cu ajutorul metodelor validate.

REFERINŢĂ

ActData intrării în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 396/2005

5.4.2005

-

JO L 70 din 16.3.2005

Act(e) de modificareData intrării în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 178/2006

22.2.2006

-

JO L 29 din 2.2.2006

Regulamentul (CE) nr. 149/2008

1.9.2008

-

JO L 58 din 1.3.2008

Regulamentul (CE) nr. 260/2008

8.4.2008

-

JO L 76 din 19.3.2008

Regulamentul (CE) nr. 299/2008

10.4.2008

-

JO L 97 din 9.4.2008

Regulamentul (CE) nr. 839/2008

31.8.2008

-

JO L 234 din 30.8.2008

Regulamentul (CE) nr. 256/2009

28.3.2009

-

JO L 81 din 27.3.2009

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 396/2005 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 915/2010 al Comisiei din 12 octombrie 2010 privind un program de control multianual şi coordonat al Uniunii pentru 2011, 2012 şi 2013 de asigurare a respectării limitelor maxime ale concentraţiilor de reziduuri de pesticide din şi de pe alimentele de origine vegetală şi animală şi de evaluare a expunerii consumatorilor la aceste reziduuri [Jurnalul Oficial L 269 din 13.10.2010].

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 [Jurnalul Oficial L 165 din 30.4.2004].
Controale oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor.

Directiva 2002/63/CE [Jurnalul Oficial L 187 din 16.7.2002].
Metode comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din produsele de origine vegetală şi animală.

Ultima actualizare: 04.04.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii