RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forsigtighedsprincippet

Forsigtighedsprincippet gør det muligt at reagere hurtigt, når der muligvis foreligger en fare for menneskers, dyrs og planters sundhed eller for miljøet. I tilfælde, hvor de tilgængelige videnskabelige data ikke muliggør en fuldstændig risikovurdering, skal forsigtighedsprincippet f.eks. give mulighed for at forhindre distribution af produkter, der kan være farlige, eller trække sådanne produkter tilbage fra markedet.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 2. februar 2000 om anvendelse af forsigtighedsprincippet [KOM(2000) 1 endelig - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

Forsigtighedsprincippet omhandles i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions (EU) funktionsmåde. Det skal sikre et forhøjet niveau med hensyn til miljøbeskyttelse i kraft af præventive beslutninger i tilfælde af risici. I praksis kan forsigtighedsprincippet imidlertid anvendes meget bredere og dækker ligeledes forbrugerpolitik, europæisk fødevarelovgivning og menneskers, dyrs og planters sundhed.

Denne meddelelse fastlægger fælles retningslinjer for anvendelsen af forsigtighedsprincippet.

Definitionen af princippet skal ligeledes have positive konsekvenser på internationalt plan med det formål at sikre et passende beskyttelsesniveau for miljø og sundhed i internationale forhandlinger. Princippet er anerkendt i flere internationale konventioner og findes navnlig i aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS-aftalen), som er indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

Anvendelse af forsigtighedsprincippet

I henhold til Kommissionen kan forsigtighedsprincippet anvendes, når potentielt farlige følger af et fænomen, et produkt eller en proces kan identificeres gennem en videnskabelig, objektiv evaluering, men denne evaluering ikke gør det muligt at fastslå risikoen med tilstrækkelig stor sikkerhed.

Anvendelsen af princippet sker med andre ord i forbindelse med risikoanalysen (som ud over risikovurderingen består af risikostyring og risikoformidling) og især i forbindelse med rammerne af risikostyringen, som svarer til beslutningstagningsfasen.

Kommissionen understreger, at forsigtighedsprincippet alene kan anvendes i tilfælde af en potentiel risiko, og at det under ingen omstændigheder kan begrunde en vilkårlig beslutning.

Anvendelse af forsigtighedsprincippet er med andre ord alene berettiget, når tre forudsætninger er opfyldt

 • identifikation af potentielt negative følger
 • evaluering af eksisterende videnskabelige data
 • omfanget af den videnskabelige usikkerhed.

Forsigtighedsforanstaltninger

Myndigheder med ansvar for risikostyring kan ud fra risikoniveauet beslutte at handle - eller ikke at handle. I tilfælde af høj risiko kan flere kategorier af foranstaltninger vedtages. Der kan være tale om afbalancerede retsakter, finansiering af forskningsprogrammer, information til offentligheden, etc.

Fælles retningslinjer

Tre specifikke principper bør danne baggrund for anvendelsen af forsigtighedsprincippet

 • en videnskabelig evaluering, der er så fuldstændig som muligt, fastlæggelse af den videnskabelige usikkerhedsgrad i videst mulig udstrækning
 • en vurdering af risici og potentielle følger af ikke at handle
 • deltagelse af alle interesserede parter i undersøgelse af forsigtighedsforanstaltninger, når resultaterne af den videnskabelige evaluering og/eller risikovurderingen foreligger.

Derudover finder de generelle principper for risikostyring stadig anvendelse i forbindelse med forsigtighedsprincippet. Der er tale om følgende fem principper

 • De valgte foranstaltninger skal være proportionelle med det valgte beskyttelsesniveau
 • De skal kunne anvendes ikke-diskriminerende
 • De skal stemme overens med lignende foranstaltninger truffet under lignende omstændigheder
 • De skal være baseret på en undersøgelse af potentielle fordele og omkostninger ved at gribe ind eller ikke at gribe ind
 • Den skal revideres i lyset af den videnskabelige udvikling.

Bevisbyrde

I hovedparten af tilfældene skal de europæiske forbrugere og de foreninger, der repræsenterer dem, påvise den fare, der eventuelt er knyttet til en proces eller et produkt, når dette er kommet på markedet, undtaget er dog lægemidler, pesticider og fødevaretilsætningsstoffer.

I tilfælde af en foranstaltning, der er truffet i medfør af forsigtighedsprincippet, kan det kræves, at producenten, fabrikanten eller importøren påviser produktets ufarlighed. Denne mulighed skal undersøges tilfælde for tilfælde. Den kan ikke anvendes generelt for alle produkter eller processer, der frigives på markedet.

Seneste ajourføring: 12.04.2011

Se endvidere

 • For yderligere oplysninger om forsigtighedsprincippet, se internetadressen for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top