RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Milieukeurmerk

Het Europese Ecolabel is een vrijwillig systeem van milieukeuren. Het stelt de consument in staat de meest milieuvriendelijke kwalitatieve producten te herkennen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en van de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur.

SAMENVATTING

De milieukeur van de Europese Unie kan toegekend worden aan producten en diensten waarvan de negatieve effecten op het milieu kleiner zijn dan die van andere producten van eenzelfde categorie *. De criteria voor toekenning van de keur zijn gebaseerd op wetenschappelijke gegevens betreffende de totale levensduur van de producten, van productie tot vernietiging.

De keur kan worden toegekend aan alle goederen en diensten die worden geleverd ten behoeve van distributie, consumptie of gebruik op de communautaire markt, tegen vergoeding dan wel kosteloos. Het keurmerk is niet van toepassing op geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik, noch voor medische hulpmiddelen.

Het systeem werd vastgelegd in Verordening (EEG) nr. 880/92 en gewijzigd in de Verordening (EG) nr. 1980/2000. Onderhavige Verordening (EEG) nr. 66/2010 heeft tot doel de toekennings-, gebruiks- en werkingsregels van de keur te verbeteren.

Toekenningscriteria

De keur wordt toegekend rekening houdend met de Europese doelstellingen inzake milieu en ethiek. Het gaat hier met name om:

 • het effect van de producten en diensten op de klimaatverandering, op de natuur en de biodiversiteit, op het verbruik van energie en hulpbronnen, op de productie van afvalstoffen, op de vervuiling, op de emissie en de uitstoot van gevaarlijke stoffen;
 • de vervanging van gevaarlijke stoffen door veiliger substanties;
 • de duurzaamheid en de mogelijkheid tot recyclage van de producten;
 • de finale impact op het milieu, inclusief gezondheids- en veiligheidsaspecten voor de consument;
 • de naleving van sociale en ethische aspecten, zoals de internationale arbeidsnormen;
 • de criteria uitgaande van andere, nationale of regionale, keuren;
 • de terugdringing van dierproeven.

De milieukeur wordt niet toegekend aan producten die substanties bevatten die door de Verordening (EG) nr. 1272/2008 als giftig, gevaarlijk voor het milieu, kankerverwekkend of mutageen geklasseerd worden, of substanties onderworpen aan het verordenende kader voor beheer van chemische stoffen.

Bevoegde instanties

De lidstaten stellen een of meerdere organen aan belast met het keurproces op nationaal niveau. Hun werking is transparant, hun activiteiten laten de betrokkenheid van alle belanghebbende partijen toe.

Ze zijn met name belast met het regelmatig verifiëren van de gelijkvormigheid van het product met de criteria voor de keur. Tevens zijn ze bevoegd om klachten in ontvangst te nemen, het publiek te informeren, bedrieglijke reclame te weren of producten te verbieden.

Toekenningsproces en gebruik van de keur

Om voor de keur in aanmerking te komen, dienen de marktdeelnemers een aanvraag in bij:

 • een of meerdere lidstaten, die ze overmaken aan de nationaal bevoegde instelling;
 • een derde land, dat ze overmaakt aan de lidstaat waar het product op de markt gebracht wordt.

Indien de producten conform de criteria voor de keur zijn, sluit de bevoegde instantie een overeenkomst met de marktdeelnemer teneinde de voorwaarden voor gebruik en intrekking van de keur vast te leggen. Dan mag de marktdeelnemer het logo van de keur op het product aanbrengen. Aan het gebruik van de keur is een bijdrage verbonden, verschuldigd bij indiening van de aanvraag en vervolgens een jaarlijkse bijdrage.

De Commissie publiceert een catalogus van producten die de keur genieten.

Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (BMEU)

De Commissie stelt een bureau aan dat de bevoegde nationale instanties vertegenwoordigt. Dit wordt geraadpleegd bij het opstellen en herzien van de criteria en de toekenningsvereisten voor de keur.

Context

De Verordening (EG) nr. 1980/2000 werd ingetrokken. Ze blijft echter van toepassing op overeenkomsten gesloten voor het in werking treden van onderhavige verordening, tot hun voorziene einddatum.

Belangrijkste begrippen
 • Productgroep: een reeks producten die soortgelijke doeleinden hebben en vergelijkbaar zijn in termen van gebruik of functionele eigenschappen, of die vergelijkbaar zijn in termen van perceptie van de consument.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Verordening (EG) nr. 66/2010

20.2.2010

PB L 27 van 30.1.2010

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2010/709/EU van de Commissie van 22 november 2010 tot oprichting van het Europees Bureau voor de milieukeur [kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7961] Voor de EER relevante tekst.
Onderhavige richtlijn stelt het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (BMEU) aan. De leden worden aangesteld door de Commissie. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, alsook van de nationale en Europese bevoegde instellingen.

Laatste wijziging: 16.02.2011

Zie ook

 • De website van EU Ecolabel (EN)
 • De website van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie, actieplan voor een duurzame productie en consumptie (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven