RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością mogą przenosić na żywność substancje toksyczne. Aby zapobiegać zagrożeniom zdrowia ludzi, Unia Europejska (UE) ustala limity migracji mające zastosowanie do substancji, które wchodzą w skład materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz określa szczegółowe warunki ich wykorzystania, aby zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe.

AKT

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisydotyczące wytwarzania i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Wymogi te uzupełniają przepisy ogólne określone w rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 dotyczące materiał i wyrobów wykorzystywanych do pakowania i opakowań żywności.

Materiały

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Materiały te i wyroby, a także ich elementy mogą składać się:

 • wyłącznie z tworzyw sztucznych,
 • z wielu warstw tworzyw sztucznych lub
 • tworzyw sztucznych połączonych z innymi tworzywami.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania dla żywicy jonowymiennej, kauczuków i silikonu.

Przepisy dotyczące farb drukarskich, klejów lub powłok, dołączane są do wymogów przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Wprowadzenie do obrotu

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi powinny przestrzegać:

 • wymogów w zakresie wykorzystania, etykietowania i możliwości śledzenia, które zawiera rozporządzenie (WE) nr 1935/2004,
 • dobrych praktyk wytwarzania określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006,
 • wymogów w zakresie składu i oświadczeń podanych w niniejszym rozporządzeniu.

Substancje dozwolone

Jedynie substancje znajdujące się na liście w załączniku I mogą być wykorzystywane w zamierzony sposób do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. Lista ta zawiera:

 • monomery,
 • dodatki (z wyjątkiem barwników),
 • substancje pomocnicze w produkcji polimerów (z wyjątkiem rozpuszczalników) oraz
 • makrocząsteczki uzyskiwane z fermentacji mikrobiologicznej

Na zasadzie odstępstwa, substancje niewidniejące na tej liście mogą zostać dopuszczone pod pewnymi warunkami.

Wymogi mające zastosowanie do substancji

Niniejsze rozporządzenie ustala warunki wykorzystywania dla substancji dozwolonych (zob. załącznik II), a także limity migracji (zob. załącznik I). Limity migracji odpowiadają maksymalnym ilościom substancji, jakie materiały i wyroby mogą przenosić na produkty spożywcze. Są one wyrażone w mg substancji na kg produktu spożywczego (mg/kg).

Wszystkie materiały i wyroby z tworzyw sztucznych powinny przestrzegać specjalnych limitów migracji oraz limitów migracji globalnej.

Skład każdej warstwy z tworzywa sztucznego stanowiącego materiał lub wyrób musi być zgodny z niniejszym rozporządzeniem. Niemniej jednak, jeśli warstwa nie ma kontaktu bezpośredniego z produktem spożywczym, istnieje możliwość:

 • nieprzestrzegania ograniczeń i specyfikacji niniejszego rozporządzenia (z wyjątkiem tych przewidzianych monomeru chlorku winylu zgodnie z załącznikiem I),
 • wytworzenie z substancji, które nie widnieją na liście substancji dozwolonych (niemniej jednak substancje te nie mogą być mutagenne, rakotwórcze ani toksyczne, działać szkodliwie na rozrodczość ani występować w formie nanometrycznej).

Deklaracja zgodności

Producent sporządza pisemną deklarację zawierającą informacje przewidziane w załączniku IV. Dostarczane informacje umożliwiają identyfikację materiałów, wyrobów, produktów pochodzących z pośrednich stadiów ich wytwarzania, a także substancji. Deklaracja jest odnawiana, kiedy skład lub produkcja jest znacząco zmieniana.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 10/2011

4.2.2011

Dz.U. L 12 z 15.1.2011

Kolejne zmiany i poprawki rozporządzenia (WE) nr 10/2011 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany  ma jedynie wartość dokumentalną.
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2012
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony