RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Režim dovozu zemědělských produktů po havárii v Černobylu

Nařízení (ES) č. 733/2008 stanoví podmínky dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Přispívá k obchodování mezi Evropskou unií (EU) a ostatními zeměmi světa a zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto nařízení se vztahuje na zemědělské produkty ze třetích zemí uvedené v:

Toto nařízení stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace, které musí být dodrženy, aby zemědělské produkty pocházející ze třetích zemí mohly být uvedeny do prodeje na trhu Evropské unie (EU). Nejvyšší kumulovaná radioaktivita cesia 134 a 137 nesmí překročit 600 Bq/kg. U mléka a potravin určených pro zvláštní výživu kojenců je tato nejvyšší radioaktivita stanovena na mnohem nižší úrovni, nesmí překročit 370 Bq/kg. Úroveň použitelná na koncentráty nebo dehydratované produkty se vypočítá na základě rozředěného produktu připraveného ke spotřebě.

Členské státy musí kontrolovat dodržování těchto nejvyšších přípustných úrovní s přihlédnutím k úrovním kontaminace v zemi původu. Na základě výsledků uskutečněných kontrol přijmou členské státy opatření a co nejdříve informují Komisi o uplatňování tohoto nařízení. Jsou-li zaznamenány případy opakovaného nedodržení nejvyšších přípustných úrovní, mohou mít přijatá opatření formu zákazu dovozu produktů pocházejících z dotyčných třetích zemí.

ODKAZY

AktVstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 733/2008

19. 8. 2008 – 31. 3. 2020

Úř. věst. L 201 ze dne 30. 7. 2008

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1048/2009

7. 11. 2009

Úř. věst. L 290 ze dne 6. 11. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 733/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 03.12.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky