RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hnojiva

Evropská unie (EU) stanoví pravidla týkající se uvádění hnojiv na trh, tedy podmínky pro popis „hnojivo ES“, ale i pravidla pro jejich označení a obal.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Evropská unie (EU) spojila pravidla pro hnojiva v jediný text s cílem zajistit jednotné uplatňování složitých technických ustanovení.

Hnojivo ES

Toto nařízení se použije pouze pro minerální hnojiva složená z jedné nebo více výživových látek pro rostliny (nebo živin).

Všechny typy hnojiv uvedené v příloze I, které splňují ustanovení uvedená v tomto nařízení, mohou být označeny jako „hnojivo ES“. Seznam různých typů hnojiv povolených na evropském trhu se může průběžně doplňovat. K zařazení hnojiva do seznamu musí jeho výrobce podat žádost příslušnému orgánu své země a připravit technický doklad týkající se charakteristik hnojiva. Žádosti jsou poté odeslány Komisi, která rozhodne o přijetí nebo odmítnutí žádosti výrobce.

Všechna hnojiva nesoucí označení „hnojivo ES“ mají zaručený volný pohyb na evropském trhu. Státy nemohou bránit jejich uvedení na trh, ani je na trhu nějak omezovat s výjimkou případu, kdy se domnívají, že hnojivo představuje riziko pro zdraví nebo životní prostředí. V tomto případě se výrobek dočasně stáhne z trhu až do doby, kdy studie provedená na evropské úrovni prokáže, zda je riziko opodstatněné.

Zákonné požadavky

Určitý typ hnojiva smí nést označení „hnojivo ES“ jen tehdy, jestliže:

  • při normálním používání nemá negativní důsledky pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, ani nemůže nepříznivě ovlivnit životní prostředí;
  • je účinný;
  • jsou k dispozici vhodné metody odběru vzorků a analýzy.

Příloha I nařízení dále stanoví minimální obsah živin požadovaný pro každý typ hnojiva (obsah dusíku, obsah fosforu atd.).

Nařízení rovněž zavádí některé povinné údaje na obalu a v označení hnojiv. Jedná se především o údaj „hnojivo ES“, upřesnění k popisu živin a stopových živin, informace týkající se výrobce a popřípadě i údaje o směsi hnojiv. Navrhují se také některé nepovinné údaje jako zvláštní pokyny pro používání, skladování hnojiv a nakládání s hnojivy.

Nařízení harmonizuje pravidla pro označování a balení v EU. Tato pravidla se mimo jiné týkají uvádění obsahů různých živin. Obsahy látek lze uvádět různými způsoby. Například obsah fosfátu se může uvést v elementární formě nebo ve formě oxidu.

Zvláštní ustanovení pro určité typy hnojiv

V nařízení jsou uvedena podrobná technická ustanovení pro oblast použití, údaje, identifikaci a obal hnojiva:

  • minerální hnojiva s hlavními živinami: to jsou hlavní živiny dodávané ve velmi velkém množství pro růst rostlin, tedy dusík, fosfor a draslík;
  • minerální hnojiva s druhotnými živinami: což je vápník, hořčík, sodík a síra;
  • minerální hnojiva se stopovými živinami: obsahují prvky požadované ve velmi malém množství jako bor, kobalt, měď, železo, mangan, molybden a zinek atd.;
  • hnojiva s dusičnanem amonným s velkým obsahem dusíku: vzhledem k nebezpečným vlastnostem tohoto typu hnojiva stanoví nařízení doplňující opatření jako zkoušku jejich odolnosti vůči výbuchu popsanou v příloze III tohoto nařízení.

Kontroly

Členské státy mohou úředně kontrolovat, zda hnojivo s označením „hnojivo ES“ splňuje požadavky ustanovení tohoto nařízení. Kontroly se provádějí v laboratořích, které se určí v každém členském státě na základě společného postupu uvedeného v přílohách nařízení.

Výrobci jsou z důvodu možných inspekcí povinni uchovávat doklady o původu „hnojiv ES“ po celou dobu jejich nabídky na trhu.

Členské státy stanoví systém sankcí, které budou uloženy při porušení ustanovení tohoto nařízení.

Provádění na úrovni Společenství

Komisi je při provádění tohoto nařízení včetně úprav příloh nápomocen výbor složený ze zástupců členských států.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení č. 2003/2003

11. 12. 2003 (11. 6. 2005 pro články 8 a 26)

-

Úř. věst. L 304 ze dne 21. 11. 2003

ODCHYLKY OD AKTU

Rozhodnutí 2006/348/ES (Úř. věst. L 129 ze dne 17.5.2006).
Tato odchylka se použije na maximální přípustný obsah kadmia v hnojivech oznámený Finskou republikou.

Rozhodnutí 2006/349/CE (Úř. věst. L 129 ze dne 17.5.2006).
Tato odchylka se použije na maximální přípustný obsah kadmia v hnojivech oznámený Rakouskou republikou.

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 2003/2003 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 22.03.2013
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky