RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Främmande ämnen i livsmedel

Främmande ämnen är ämnen som inte har tillsatts ett livsmedel med avsikt. Dessa ämnen kan finnas där till följd av produktion, behandling, transport, lagring eller som följd av någon miljöbetingad förorening. För att begränsa främmande ämnens negativa påverkan på livsmedel och för att förebygga eventuella risker för den mänskliga hälsan, vidtar Europeiska unionen (EU) åtgärder för att minska halten av dem i livsmedel.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Förordning (EEG) nr 315/93 förbjuder att livsmedel som innehåller en alltför hög halt av restsubstanser släppas ut på marknaden. Dessa substanser, även kallade främmande ämnen, kan utgöra en risk för folkhälsan och härrör från hantering av livsmedlen under och efter produktion eller miljöföroreningar. EU fastställer därför regler för godtagbara halter av främmande ämnen och ser till att de giftiga halterna är så låga som möjligt.

Förordningen är inte tillämplig på främmande ämnen som omfattas av mer specifika regler och inte heller främmande ämnen som insektsfragment, djurhår etc.

En medlemsstat får vidta åtgärder som är strängare än förordningens bestämmelser om ett främmande ämne misstänks utgöra en risk för folkhälsan. Medlemsstaten ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen det motiverade beslutet. Kommissionen undersöker så snabbt som möjligt medlemsstatens beslutsmotivering, vidtar lämpliga åtgärder efter samråd med ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Kommittén bistår kommissionen i alla frågor som rör främmande ämnen, exempelvis när det gäller att fastställa högsta tillåtna halter.

Medlemsstaterna får inte förbjuda saluföring av livsmedel som uppfyller förordningens krav.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EEG) nr 315/93

1.3.1993

-

EGT L 37, 13.2.1993

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284, 31.10.2003

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EEG) nr 315/93 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har enbart sammanställts i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel [EUT L 364, 20.12.2006].
Denna förordning fastställer för ett antal livsmedel gränsvärden för nitrat, mykotoxiner, metaller, dioxiner och polycykliska aromatiska kolväten etc.
Se konsoliderad version

Senast ändrat den 09.12.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början