RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kontaminující látky v potravinách

Přítomnost kontaminujících látek v potravinách se co nejvíce snižuje, aby se zabránilo rizikům pro veřejné zdraví. Tyto látky mohou být přítomny v potravinách jako důsledek výroby, balení, přepravy nebo skladování nebo jako výsledek kontaminace z vnějšího prostředí. K omezení negativních vlivů kontaminujících látek na potraviny a ke snížení rizika, které mohou představovat pro lidské zdraví, přijímá Evropská unie (EU) kroky směřující ke snížení jejich obsahu ve stravě.

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Podle nařízení (EHS) č. 315/93 nesmějí být na trh uváděny žádné potraviny obsahující nepřijatelné množství zbytkových látek. Tyto takzvané kontaminující látky jsou přítomny v potravinách v důsledku znečištění životního prostředí nebo ošetření potravin po výrobě a mohou představovat nebezpečí pro veřejné zdraví. Evropská unie proto upravuje přijatelné limity kontaminujících látek a udržuje je na nejnižší možné úrovni.

Nařízení se nevztahuje na kontaminující látky, na které se vztahují zvláštní právní předpisy, ani na cizorodé látky, jako jsou zbytky hmyzu, zvířecí chlupy a jiné.

Členský stát může v souvislosti s tímto nařízením přijmout omezující opatření, pokud má podezření, že přítomnost kontaminujících látek představuje nebezpečí pro veřejné zdraví. V tomto případě o důvodech svého rozhodnutí neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi. Komise co nejdříve přezkoumá důvody uvedené členským státem a po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat přijme odpovídající opatření. Kromě toho Výbor pomáhá Komisi ve všech záležitostech, které se týkají kontaminujících látek, včetně stanovení maximálních tolerancí.

Členské státy nesmějí zakazovat obchod s potravinami, které splňují podmínky tohoto nařízení.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 315/93

1. 3. 1993

-

Úř. věst. L 37

ze dne 13. 2. 1993

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

-

Úř. věst. L 284

ze dne 31. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188

ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 315/93 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění slouží pouze pro informativní účely.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úřední věstník L 364 ze dne 20.12.2006).
Toto nařízení pro řadu potravin stanoví maximální přípustný obsah dusičnanů, mykotoxinů, kovů, dioxinů a polycyklických aromatických uhlovodíků.
Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace: 09.12.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky