RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

A peszticidek

Az Európai Unió (EU) közös keretet hoz létre a peszticidek fenntartható használatának elérésére. A javasolt intézkedések többek között a nyomon követés megerősítését, a felhasználók képzését és tájékoztatását, valamint az ilyen anyagok használatára vonatkozó egyedi intézkedéseket érintik.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A peszticideket a mezőgazdaságban alkalmazzák a nem mezőgazdasági területeken található növények növekedésének szabályozására vagy más célokra (például fa tartósítására, fertőtlenítésre vagy egyes háztartási célokra használt biocid termékek). Ezenfelül kártevők irtását vagy az ellenük folytatott védekezést is szolgálhatják.

Hatály

Ez a keretirányelv kizárólag a növényvédő szernek minősülő peszticideket foglalja magában. A biocid termékekre nem kell alkalmazni.

A tagállamok a peszticidek bizonyos körülmények közötti vagy bizonyos területeken való használatának korlátozása vagy betiltása érdekében alkalmazhatják az elővigyázatosság elvét.

Nemzeti cselekvési tervek

A nemzeti cselekvési tervekben mennyiségi célokat, intézkedéseket és ütemterveket kell megállapítani a peszticidek emberi egészségre és környezetre jelentett kockázatainak csökkentésére. A terveknek ezenkívül előnyben kell részesíteniük a környezetbarátabb alternatív megközelítések vagy technológiák alkalmazását.

A nemzeti cselekvési tervek továbbá a különösen aggályos hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek használatának nyomon követésére szolgáló mutatókat is tartalmaznak.

Képzés, peszticidek értékesítése és tájékoztatás

A tagállamok képzési rendszert hoznak létre a hivatásos felhasználók, forgalmazók és tanácsadók részére. A képzések teljesítését tanúsítvánnyal ismerik el. E tanúsítványok bizonyítékot szolgáltatnak arról, hogy a hivatásos felhasználók, forgalmazók és tanácsadók elegendő ismeretet sajátítottak el az alábbi témák vonatkozásában: a hatályos jogszabályok, a peszticidek használatának kockázatai és veszélyei, a felismerési és szabályozási módszerek, a berendezés előkészítésére vonatkozó eljárások, baleset esetén elvégzendő szükséghelyzeti intézkedések stb.

A peszticidek hivatásos felhasználási célra történő értékesítésével megbízott személyeknek rendelkezniük kell a fent említett tanúsítvánnyal.

A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot, valamint ösztönözniük kell a peszticidek használatából eredő, az emberi egészségre, a nem célszervezetekre és a környezetre vonatkozó kockázatokkal kapcsolatos tájékoztató és tudatosságnövelő programokat.

A peszticid kijuttatásához használt berendezések vizsgálata

A tagállamok által kijelölt szervezetek ötévente megvizsgálják a hivatásos felhasználásban alkalmazott, a peszticid kijuttatásához használt berendezéseket és tartozékokat. 2020-tól a vizsgálatokat háromévente kell elvégezni. A vizsgálatok célja annak ellenőrzése, hogy a berendezések megbízhatóan működnek, és hogy azokat rendeltetésszerűen használják, garantálva a peszticidek megfelelő adagolását és eloszlását.

Az alábbi berendezéseket kell megvizsgálni: erőátviteli alkatrészek, szivattyúk, keverőeszközök, tartályok, mérőrendszerek, ellenőrző és szabályozórendszerek, csövek és tömlők, szűrők stb.

Peszticidek légi permetezése

A peszticidek légi permetezése tilos. Mindazonáltal eltérés engedélyezhető, ha nincs más megvalósítható alternatíva, vagy ha a légi permetezés a peszticidek talajon történő alkalmazásával összehasonlítva előnyösebb az egészség és a környezet szempontjából. Eltérés engedélyezésekor tájékoztatási és védelmi intézkedéseket kell hozni.

A vízi környezet és az ivóvíz védelme

A tagállamok egyedi intézkedéseket írnak elő a vízi környezet és az ivóvíz védelmére vonatkozóan. Ezek az intézkedések előnyben részesítik a kevésbé káros termékek, a leghatékonyabb technikák és a peszticidek szétszóródását korlátozó anyagok alkalmazását, valamint a vízfolyamok mentén ütközőzónák kialakítását. Céljuk továbbá a peszticidkijuttatásnak a lehető legkisebb mértékűre csökkentése vagy megszüntetése a közeli utakon, vasútvonalakon vagy olyan felületeken, ahol magas a felszíni vagy felszín alatti vizek át- vagy beszivárgás útján történő szennyeződésének kockázata.

Érzékeny területek védelme

Egyes érzékeny területeken a peszticidek használata tilos vagy szigorúan korlátozott. Ezen intézkedés célja, hogy védelemben részesítse a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv hatálya alá tartozó, valamint a nagyközönség vagy a lakosság veszélyeztetett csoportjai által használt területeket (parkok, nyilvános kertek, sportpályák, szabadidőparkok stb.).

Integrált növényvédelem

Az integrált növényvédelem előnyben részesíti az egészségre és a környezetre kevésbé veszélyes megoldásokat. Ennélfogva a hivatásos felhasználóknak a kártevők kiirtását lehetővé tevő valamennyi növényvédő módszert mérlegelniük kell. Előnyben kell részesíteniük azokat, amelyek a lehető legkisebb mértékben zavarják a mezőgazdasági-ökológiai rendszereket, és ösztönözniük kell a növényi betegségek természetes módon történő leküzdését. Az integrált növényvédelem ezen általános elvei 2014. január 1-jétől kötelezővé válnak.

Kockázati mutatók

A Bizottság a tagállamok által összeállított statisztikai adatok felhasználásával harmonizált mutatókat állapít meg. E mutatók segítségével megbecsülhetők a peszticidek használatából származó kockázatok tendenciái.

A tagállamok a közösségi szintű harmonizált mutatók kiegészítéseként továbbra is használhatják saját nemzeti mutatóikat.

Háttér

A keretirányelv a Tematikus stratégia a peszticidek fenntartható használatáról (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) című, 2006. évi közleményt kísérő két jogalkotási javaslat egyikeként született. A másik jogalkotási javaslat eredményeként elfogadták a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK rendeletet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.11.25.

2011.12.14.

HL L 309., 2009.11.24.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 27.04.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére