RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Skydd av animalieproduktionens djur

Europeiska unionen (EU) fastställer allmänna regler om skydd av animalieproduktionens djur, oavsett art. Dessa regler gäller för djur som fötts upp i syfte för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls eller annan typ av animalieproduktion, inklusive fisk, reptiler eller amfibier.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 95/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Alla medlemsstaterna har ratificerat Europeiska konventionen om skydd av djur inom animalieproduktion (EN) (FR), där det föreskrivs principer för de anläggningar där djuren hålls, utfodringen och omvårdnaden, som ska vara anpassad till dessa djurs behov.

Medlemsstaterna ska ta hänsyn till dessa krav när det gäller djurens välbefinnande då EU-lagstiftningen utarbetas, och särskilt inom området för jordbrukspolitik.

Djuren

Direktivet ska tillämpas på djur inom animalieproduktionen (inklusive fiskar, reptiler och amfibier) som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för annan typ av animalieproduktion. Det omfattar inte:

 • djur som lever i frihet;
 • djur som hålls för deltagande i tävlingar, föreställningar, kulturella eller idrottsliga evenemang och aktiviteter (utställningar);
 • försöksdjur;
 • ryggradslösa djur.

Uppfödningsförhållanden

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser så att ägaren eller uppfödaren vidtar alla rimliga mått och steg för att garantera välbefinnandet hos de djur de har hand om och för att se till att dessa djur inte utsätts för någon onödig smärta, onödigt lidande eller onödig skada. I enlighet med de erfarenheter som görs och vetenskapliga rön gäller uppfödningsvillkoren följande:

 • personal: djuren ska skötas av en tillräckligt stor personal som besitter lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet;
 • inspektion: alla djur ska inspekteras minst en gång om dagen. Sjuka eller skadade djur ska utan dröjsmål få lämplig behandling, och om så krävs ska de isoleras i ett lämpligt utrymme;
 • dokumentation: djurägaren eller djuruppfödaren ska föra bok över all medicinsk behandling som givits och denna dokumentation ska bevaras under minst tre år;
 • rörelsefrihet: även om ett djur ständigt eller vanligtvis är fastbundet, fastkedjat eller fasthållet ska djuret ha ett utrymme som är anpassat till dess fysiologiska och etologiska behov, så att det kan röra sig utan att åsamkas onödigt lidande eller skada;
 • byggnader och utrymmen för stallning: material som används för konstruktion av olika utrymmen ska kunna rengöras och desinficeras grundligt. Luftcirkulation, dammhalt, temperatur och relativ luftfuktighet måste hålla sig inom godtagbara värden. Djur som hålls i byggnader får inte förvaras i ständigt mörker och inte heller utan lämplig vila från artificiellt ljus;
 • automatisk eller mekanisk utrustning: all automatisk eller mekanisk utrustning som är väsentlig för djurens hälsa och välbefinnande måste inspekteras minst en gång om dagen. När byggnaden är beroende av ett artificiellt ventilationssystem ska ett lämpligt reservsystem ordnas för att garantera tillräcklig förnyelse av luften vid ett eventuellt fel på systemet;
 • foder, vatten och andra ämnen: djuren ska utfodras med hälsosamt foder som är lämpligt för djurens ålder och art och som ges till dem i tillräcklig mängd och med regelbundna intervaller. Inget annat ämne, med undantag för sådana som givits för terapeutiska eller profylaktiska ändamål eller för zooteknisk behandling ska ges till ett djur. Vidare ska utfodrings- och vattningsutrustningen begränsa riskerna för smitta eller förorening;
 • stympning : de relevanta nationella bestämmelserna ska tillämpas;
 • avelsförfaranden: avelsförfaranden som orsakar lidande eller skada får inte tillämpas utom om det rör sig om smärre eller tillfälliga lidanden eller skador, eller om dessa förfaranden uttryckligen tillåts enligt nationell lagstiftning. Inget djur får befinna sig i en uppfödningsanläggning om denna är skadlig för dess hälsa eller välbefinnande.

Inspektioner

Medlemsstaterna ska se till att den behöriga myndigheten utför inspektioner för att kontrollera att bestämmelserna i detta direktiv följs. De ska lämna en rapport om dessa inspektioner till kommissionen, och denna ska på grundval dessa rapporter utforma förslag till hur inspektionerna kan harmoniseras.

Utvärdering och verkställande

Kommissionen ska vart femte år för rådet lägga fram en rapport tillsammans med de eventuella lämpliga förslag som tar hänsyn till slutsatserna i denna rapport. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet om dessa förslag.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar, inbegripet eventuella sanktioner, som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1999. De kan bibehålla eller tillämpa mer stränga bestämmelser.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/58/EG

8.8.1998

31.12.1999

EGT L 221, 8.8.1998.

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003.

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 98/58/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet av den 19 december 2006 om erfarenheterna av tillämpningen av direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur [KOM(2006) 838 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].
I rapporten anser kommissionen att medlemsstaterna måste förbättra planeringen och genomförandet av inspektionerna, registreringen och insynen i resultaten av inspektionerna. Dessutom understryker kommissionen att de behöriga myndigheterna måste utbildas bättre, få bättre rapporteringssystem och förenkla förfarandena för att undvika onödig byråkrati.

Kommissionens beslut 2006/778/EG av den 14 november 2006 om minimikrav på insamling av information från inspektioner vid produktionsanläggningar där vissa djur hålls för animalieproduktion [EUT L 314, 15.11.2006].

Kommissionens beslut 2000/50/EG av den 17 december 1999 om krav för inspektion av anläggningar där djur hålls för animalieproduktion [EGT L 19, 25.1.2000].

Senast ändrat den 19.09.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början