RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Skyddet av värphöns

Europeiska unionen (EU) fastställer lägsta djurskyddskrav för värphöns i olika uppfödningssystem för att skydda dem och undvika att konkurrensen mellan producenter i de olika medlemsländerna snedvrids.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

I direktivet fastställs miniminormer för skyddet av värphöns. Direktivet gäller inte för anläggningar med färre än 350 värphöns eller för anläggningar för inhysning av avelsvärphöns.

Uppfödare av värphöns ska respektera de relevanta bestämmelserna i direktiv 95/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur liksom de som fastställs i bilagan till detta direktiv.

Alternativa system

Från och med den 1 januari 2002 ska alla produktionsanläggningar med alternativa system (som är nybyggda, ombyggda eller som tas i bruk för första gången), uppfylla följande krav:

 • anläggningarna ska vara utrustade så att samtliga värphöns har tillgång till:
  1. antingen raka fodertråg (med minst 10 cm trågkant per höna) eller runda fodertråg (med minst 4 cm per höna),
  2. antingen raka vattentråg (med minst 2,5 cm trågkant per höna) eller runda vattentråg (med minst 1 cm per höna),
  3. minst ett rede per sju värphöns,
  4. sittpinnar av lämpligt slag (minst 15 cm för varje höna),
  5. en ströarea om minst 250 cm2 per höna;
 • golvet i anläggningarna ska ge stöd åt var och en av de främre klorna på varje fot;
 • särskilda bestämmelser för inhysningssystem där hönsen kan röra sig fritt och/eller har möjlighet till utevistelse;
 • beläggningsgraden får inte vara större än nio värphöns per m2 tillgänglig area (om den tillgängliga arean motsvarar den tillgängliga golvarean är det dock tillåtet med en beläggningsgrad på tolv höns per m2 fram till och med den 31 december 2011 för de anläggningar som använder sig av detta system den 3 augusti 1999).

Medlemsstaterna ansvarar för att dessa krav tillämpas från och med 1 januari 2007.

Uppfödning i icke inredda burar

Från och med den 1 januari 2003 ska samtliga icke inredda burar uppfylla minst följande krav:

 • varje höna ska förfoga över minst 550 cm2 burarea;
 • hönsen ska ha oinskränkt tillgång till ett fodertråg (minst 10 cm långt multiplicerat med antalet höns);
 • varje bur ska vara försedd med ett lämpligt system med vattentråg;
 • burarna ska vara minst 40 cm höga över 65 % av burarean och höjden får inte underskrida 35 cm på något ställe;
 • burgolvet ska ge tillräckligt med stöd för klorna på varje fot. Om golvet lutar, får lutningen inte överstiga 14 % eller 8 grader, utom om golvet består av något annat material än ett metallnät med rektangulära hål;
 • burarna ska vara försedda med klonötare av lämpligt slag.

Efter den 1 januari 2003 är det förbjudet att bygga eller för första gången ta i bruk icke inredda burar. Denna typ av inhysning förbjuds från och med den 1 januari 2012.

Uppfödning i inredda burar

Från och med den 1 januari 2002 ska samtliga burar uppfylla minst följande krav:

 • varje höna ska ha tillgång till:
  1. en burarea på minst 750 cm2,
  2. ett rede,
  3. strö i vilket hönsen kan picka och sprätta,
  4. en lämplig sittpinne på minst 15 cm;
 • hönsen ska ha oinskränkt tillgång till ett fodertråg som är minst 12 cm långt multiplicerat med antalet höns i buren;
 • varje bur ska vara försedd med lämpligt vattningssystem;
 • det ska finnas ett mellanrum mellan burraderna om minst 90 cm och ett avstånd om minst 35 cm mellan lokalens golv och de nedersta burraderna;
 • burarna ska vara utrustade med klonötare av lämpligt slag.

Slutbestämmelser

Den behöriga myndigheten ska registrera de anläggningar som ingår i tillämpningsområdet för direktivet. Anläggningarna ska tilldelas ett individuellt nummer som ska garantera att de ägg som släpps ut på marknaden som livsmedel kan spåras.

Medlemsländerna ska se till att inspektioner utförs under ansvar av den behöriga myndigheten, för att övervaka att bestämmelserna i detta direktiv följs. De ska lägga fram en rapport om dessa inspektioner till kommissionen som sedan ska informera Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

För att uppnå en enhetlig tillämpning av detta direktiv kan veterinärexperter från kommissionen i samarbete med behöriga myndigheter vid behov utföra kontroller på plats. Resultaten av dessa kontroller ska diskuteras med berörda behöriga myndigheter, som ska vidta nödvändiga åtgärder med hänsyn till resultaten av kontrollen.

Kommissionen ska senast den 1 januari 2005 till rådet överlämna en rapport som har utarbetats på grundval av ett yttrande från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa om olika uppfödningssystem som tar hänsyn till kraven på välbefinnande för höns och de socioekonomiska effekterna av dessa system. Rapporten ska innehålla en redogörelse av förhandlingarna inom ramen för Världshandelsorganisationen och den ska också innehålla lämpliga förslag. Rådet ska med kvalificerad majoritet fatta beslut om dessa förslag senast tolv månader efter det att de har lagts fram.

Medlemsländerna ska senast den 1 januari 2002 anta de lagar och andra författningar, samt eventuella sanktioner, som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta. Medlemsländerna kan också bibehålla eller tillämpa strängare bestämmelser än de som anges i detta direktiv.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/74/EG

3.8.1999

1.1.2002

EUT L 203, 3.8.1999

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens direktiv 2002/4/EG av den 30 januari 2002 om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 30, 31.1.2002].
Medlemsländerna ska införa ett system för att registrera alla produktionsanläggningar som omfattas av direktiv 1999/74/EG. De uppgifter som krävs för att registrera anläggningarna gäller bland annat ansvariga för uppfödningen, ägare och det särskiljande numret. Anläggningarna ska vara registrerade senast den 31 maj 2003. Efter den 1 juni 2003 får oregistrerade anläggningar inte längre drivas eller tas i bruk.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 8 januari 2007 om de olika uppfödningssystemen för värphöns, särskilt de system som omfattas av direktiv 1999/74/EG [KOM(2007) 865 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 05.05.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början