RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beskyttelse af æglæggende høner

Den Europæiske Union (EU) fastlægger mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner i forskellige produktionssystemer med henblik på at beskytte dyrene og undgå konkurrenceforvridning mellem producenter fra forskellige medlemsstater.

DOKUMENT

Rådets direktiv 1999/74/EF af 19 juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Nærværende direktiv fastsætter mindstekrav om beskyttelse af æglæggende høner. Det finder ikke anvendelse på virksomheder med mindre end 350 æglæggende høner eller på virksomheder med rugeægsproducerende høner.

Opdræt af æglæggende høner skal overholde de relevante bestemmelser i nærværende direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål samt bestemmelserne i bilagene til nærværende direktiv.

Alternative systemer

Fra 1. januar 2002 skal alle nybyggede eller ombyggede alternative produktionssystemer samt alle alternative produktionssystemer, der tages i brug for første gang, opfylde følgende krav

 • Systemerne skal være udstyret med
  1. aflange fodertrug (med mindst 10 cm trugplads pr. høne) eller runde fodertrug (med mindst 4 cm trugplads pr. høne)
  2. drikkerender (med mindst 2,5 cm trugplads pr. høne) eller runde drikketrug (med mindst 1 cm trugplads pr. høne)
  3. mindst en rede for syv høner
  4. passende siddepinde (mindst 15 cm til hver høne)
  5. et areal med strøelse på mindst 250 cm² pr. høne.
 • Gulvet i burene skal give støtte for alle de fremadrettede kløer på hver fod
 • Der er særlige bestemmelser for produktionssystemer, hvor hønerne kan bevæge sig frit og/eller har adgang til det fri
 • Belægningsgraden må ikke overstige ni æglæggende høner pr. m² nytteareal. Hvis nyttearealet svarer til det gulvareal, der er til rådighed, er en belægningsgrad på 12 høner pr. m² imidlertid tilladt indtil 31. december 2011 i de virksomheder, der anvender dette system pr. 3. august 1999.

EU-landene tilser, at kravene træder i kraft fra 1. januar 2007.

Produktion i bure, der ikke er stimulusberigede

Fra 1. januar 2003 skal alle bure, der ikke er stimulusberigede, opfylde følgende krav

 • Der skal være mindst 550 cm² burareal pr. høne målt i vandret plan
 • Der skal være et fodertrug, som kan benyttes uden forhindringer; dets længde skal være på mindst 10 cm multipliceret med antallet af høner
 • Hvert bur skal være udstyret med et passende drikkesystem
 • Burene skal være mindst 40 cm høje over 65 % af burarealet og må ingen steder være lavere end 35 cm
 • Gulvet i burene skal kunne støtte alle de fremadrettede kløer på hver fod. En eventuel gulvhældning må højst være 14 % eller 8º, undtagen hvis gulvet er af et andet materiale end trådnet med rektangulære huller
 • Burene skal være forsynet med passende kloslidningsanordninger.

Bygning og ibrugtagning af bure, der ikke er stimulusberigede, er forbudt fra 1. januar 2003. Denne type produktion forbydes fra 1. januar 2012.

Produktion i stimulusberigede bure

Fra 1. januar 2002 skal alle stimulusberigede bure mindst opfylde følgende krav

 • For hver høne skal der være
  1. mindst 750 cm² burareal
  2. en rede
  3. strøelse, der gør det muligt at hakke og skrabe
  4. en passende siddepind på mindst 15 cm.
 • Et fodertrug, der kan benyttes uden forhindringer. Længden skal være mindst 12 cm multipliceret med antallet af høner i buret
 • Hvert bur skal have et passende drikkesystem
 • Der skal være en gang på mindst 90 cm mellem burene og en afstand på mindst 35 cm mellem bygningens gulv og burene i de nederste etager
 • Burene skal være forsynet med passende kloslidningsanordninger.

Afsluttende bestemmelser

Den kompetente myndighed registrerer de virksomheder, direktivet finder anvendelse på, under et kodenummer, der sikrer, at man kan spore oprindelsen af de æg, der markedsføres til konsum.

Medlemsstaterne drager omsorg for, at der foretages inspektioner under den kompetente myndigheds ansvar for at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes. De forelægger en rapport over inspektionerne for Kommissionen, som efterfølgende underretter Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Veterinærsagkyndige fra Kommissionen kan i det omfang, det er nødvendigt for en ensartet anvendelse af dette direktiv, sammen med de kompetente myndigheder foretage kontrol på stedet. Resultatet af kontrollen konfereres med den pågældende kompetente myndighed. Denne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at tage hensyn til resultaterne.

Kommissionen forelægger senest 1. januar 2005 Rådet en rapport, der er udarbejdet på grundlag af en udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, om de forskellige produktionssystemer, idet der tages hensyn til kravene til fjerkræets velfærd og til systemernes socioøkonomiske indvirkninger. Rapporten tager hensyn til forhandlingerne i WTO og ledsages af passende forslag. Rådet træffer med kvalificeret flertal afgørelse om sådanne forslag senest 12 måneder efter deres forelæggelse.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser, herunder om eventuelle sanktioner, i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 1. januar 2002. De underretter straks Kommissionen herom. Desuden kan de på deres område opretholde eller anvende bestemmelser, der er strengere end bestemmelserne i dette direktiv.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdatoGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/74/EF

3.8.1999

1.1.2002

EUT L 203, 3.8.1999

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens direktiv 2002/4/EF af 30. januar 2002 om registrering af virksomheder, der holder æglæggende høner, og som er omfattet af Rådets direktiv 1999/74/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 30 af 31.1.2002].
Medlemsstaterne indfører en ordning til registrering af hvert produktionssted, der er omfattet af direktiv 1999/74/EF. Til registrering af virksomhederne kræves primært oplysninger om de personer, der har ansvaret for produktionen, ejeren og virksomhedens kodenummer. Virksomhederne skal registreres inden 31. maj 2003. Fra 1. juni 2003 må virksomheder, der ikke er registreret, ikke fortsætte driften, og nye virksomheder må ikke sættes i drift, før de er registreret.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 8. Januar 2007 om de forskellige produktionssystemer for æglæggende høner, navnlig dem, der er omfattet af direktiv 1999/74/EF [KOM(2007) 865 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 05.05.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top