RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana nosnic

Evropská unie (EU) zavádí minimální normy týkající se ochrany nosnic v různých systémech chovu za účelem ochrany těchto nosnic a zamezení rozdílům, které mohou narušit podmínky hospodářské soutěže mezi výrobci z různých členských států.

AKT

Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic. Nevztahuje se na zařízení s méně než 350 nosnicemi a na chov chovných nosnic.

Chov nosnic se musí řídit příslušnými ustanoveními směrnice 98/58/ES týkajícími se ochrany zvířat v chovech a ustanoveními v příloze této směrnice.

Alternativní systémy

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2002 všechna zařízení pro chov nosnic v alternativních systémech (nově budovaná nebo přebudovaná zařízení nebo zařízení poprvé uváděná do provozu) splňovala tyto požadavky:

 • všechna zařízení mají:
  1. buď lineární krmná zařízení (poskytující alespoň 10 cm na jednu nosnici), nebo kruhová krmítka (poskytující alespoň 4 cm na nosnici),
  2. buď souvislé napájecí žlaby (poskytující alespoň 2,5 cm na nosnici), nebo kruhové napájecí žlaby (poskytující alespoň 1 cm na nosnici),
  3. alespoň jedno hnízdo pro každých sedm nosnic,
  4. přiměřené hřady (skýtající alespoň 15 cm na jednu nosnici), a
  5. alespoň 250 cm2 prostoru se stelivem na nosnici;
 • podlaha stavby musí být konstruována tak, aby poskytovala oporu každému z dopředu směřujících prstů obou běháků;
 • dodržení zvláštních opatření týkajících se systémů chovu, kde se nosnice mohou volně pohybovat a/nebo kde mají přístup k volným výběhům;
 • hustota osazení nesmí překročit devět nosnic na m2 využitelné plochy (pokud však využitelná plocha odpovídá dostupné ploše pozemku, je do 31. prosince 2011 schválena hustota osazení 12 nosnic na m2 využitelné plochy pro ta zařízení, která tento systém používají od 3. srpna 1999).

Členské státy zajistí, aby se tyto požadavky používaly od 1. ledna 2007.

Chov v nezdokonalených klecových systémech

Členské státy zajistí, aby od 1. ledna 2003 všechny klecové systémy splňovaly následující požadavky:

 • pro každou nosnici je v kleci zajištěna podlahová plocha alespoň 550 cm2;
 • klec je vybavena krmítkem (jeho délka musí být alespoň 10 cm násobeno počtem nosnic) přístupným bez omezení;
 • každá klec je vybavena vhodným systémem napájení;
 • výška klece je alespoň 40 cm nad 65 % plochy klece a v žádném místě nesmí být menší než 35 cm;
 • podlahy klecí poskytují přiměřenou oporu každému z dopředu směřujících drápků obou běháků. Jedná-li se o svažující se podlahu, její sklon nesmí překročit 14 % nebo 8°, pokud nejde o podlahu vyrobenou z pletiva s nepravoúhlými oky;
 • klece jsou vybaveny vhodnými zařízeními na zkracování drápů.

Od 1. ledna 2003 se nesmějí stavět ani uvádět do provozu žádné nezdokonalené klece. Tento typ chovu bude zakázán od 1. ledna 2012.

Chov v obohacených klecích

Od 1. ledna 2002 všechny obohacené klecové systémy musí splňovat alespoň tyto požadavky:

 • každá nosnice má:
  1. alespoň 750 cm2 prostoru v kleci,
  2. hnízdo,
  3. stelivo umožňující klování a hrabání,
  4. vhodný hřad skýtající alespoň 15 cm;
 • krmné korýtko, které je možno používat bez omezení. Jeho délka je alespoň 12 cm násobeno počtem nosnic v kleci;
 • každá klec má přiměřený napájecí systém;
 • mezi řadami klecí musí být ulička o minimální šířce 90 cm a mezi podlahou budovy a spodní řadou klecí musí být ponechána mezera alespoň 35 cm;
 • klece jsou vybaveny vhodnými prostředky pro zkracování drápů.

Závěrečná ustanovení

Příslušný orgán zaregistruje zařízení spadající do působnosti této směrnice. Přidělí jim rozlišovací číslo, jež bude prostředkem pro sledování vajec uváděných na trh pro lidskou spotřebu.

Členské zajistí, aby příslušný orgán prováděl kontroly pro sledování shody s ustanoveními této směrnice. O těchto kontrolách budou podávat zprávy Komisi, která poté informuje Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Kdykoli to jednotné používání požadavků této směrnice učiní nezbytným, mohou veterinární znalci Komise, spolu s příslušnými orgány, provádět kontroly na místě. Výsledky těchto kontrol jsou projednány s příslušným orgánem dotyčného členského státu. Ten pak učiní veškerá opatření nutná pro zohlednění výsledků kontrol.

Nejpozději 1. ledna 2005 předloží Komise Radě zprávu sestavenou na základě stanoviska Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat o různých systémech chovu, přičemž vezme v úvahu dobré životní podmínky drůbeže a socioekonomické důsledky těchto systémů. Tato zpráva zohledňuje jednání v rámci Světové obchodní organizace a je doprovázena příslušnými návrhy. Rada o těchto návrzích rozhodne kvalifikovanou většinou hlasů do dvanácti měsíců od jejich předložení.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy, včetně eventuálních sankcí, nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2002. Neprodleně o tom uvědomí Komisi. Členské státy mohou navíc na svém území podržet nebo používat pro ochranu nosnic předpisy přísnější než pravidla předpokládaná touto směrnicí.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 1999/74/ES

3. 8. 1999

1. 1. 2002

Úř. věst. L 203 

ze dne 3. 8. 1999

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 806/2003

5. 6. 2003

-

Úř. věst. L 122 

ze dne 16. 5. 2003

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES (Úř. věst. L 30 ze dne 31.1.2002).
Členské státy zavedou systém pro registraci všech produkčních míst v působnosti směrnice 1999/74/ES. Informace požadované pro registraci zařízení se týkají zvláště osob odpovědných za chov nosnic, vlastníků zařízení a registračního čísla. Zařízení musí být zaregistrována do 31. května 2003. Od 1. června 2003 nemohou zařízení, která nebyla zaregistrována, zahajovat provoz nebo v něm pokračovat.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 8. ledna 2008 o různých systémech chovu nosnic, a zejména o systémech, na které se vztahuje směrnice Rady 1999/74/ES (KOM(2008) 865 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 05.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky