RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kosmeettiset valmisteet (vuodesta 2013 alkaen)

Tämä asetus korvaa 11.7.2013 lähtien niin sanotun kosmetiikkadirektiivin, jolla on tähän saakka varmistettu kosmeettisten valmisteiden vapaa liikkuvuus ja taattu samalla korkeatasoinen kuluttajansuoja. Asetuksen säännösten tarkoituksena on taata kuluttajien terveyden suojelu ja kuluttajille suunnattu tiedotus valvomalla kosmeettisten valmisteiden koostumusta ja merkintöjä. Asetuksessa säädetään myös kosmeettisten valmisteiden turvallisuuden arvioinnista ja eläinkokeiden kieltämisestä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Kosmeettiset valmisteet ovat aineita * tai aineiden seoksia, jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihmiskehon ulkoisten osien kanssa (iho, hiukset, kynnet jne.) tai hampaiden ja suuontelon limakalvojen kanssa, tarkoituksena yksinomaan tai pääasiassa näiden osien puhdistaminen, tuoksun muuttaminen, niiden ulkonäön muuttaminen, niiden suojaaminen tai pitäminen hyvässä kunnossa tai hajujen poistaminen.

Tällaiset valmisteet voivat liikkua vapaasti sisämarkkinoilla, jos ne ovat tämän asetuksen mukaisia.

Markkinoiden valvonta

Jokaista markkinoille saatettua valmistetta varten on nimettävä yhteisöön sijoittautunut vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtävänä on taata, että valmisteet ovat asetuksen säännösten mukaisia. Hänen erityisenä tehtävänään on taata kuluttajien terveyden suojelua ja turvallisuutta sekä kuluttajille suunnattua tiedotusta koskevien vaatimusten noudattaminen. Vastuuhenkilön on pidettävä yllä tuotetietoja ja asetettava ne julkisten viranomaisten saataville.

Valmisteen jäljitettävyyden varmistamiseksi vastuuhenkilön on voitava nimetä jakelijat, joille hän toimittaa kosmeettisia valmisteita, kolmen vuoden ajan päivästä, jona kosmeettisen valmisteen erä toimitettiin jakelijan saataville. Sama koskee kaikkia muita toimitusketjun toimijoita.

Kun kyseessä on valmisteen vaatimustenvastaisuus, vastuuhenkilö toteuttaa toimenpiteitä valmisteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sen palauttamiseksi valmistajayritykseen kaikissa jäsenvaltioissa, joissa valmistetta on saatavilla. Jos vastuuhenkilö ei toteuta kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin.

Jos asetuksen vaatimusten mukainen valmiste aiheuttaa tai voi aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten terveydelle, toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat väliaikaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmiste poistetaan markkinoilta, palautetaan tai sen saatavuutta rajoitetaan.

Tiettyjä aineita koskevat rajoitukset

Tämän asetuksen liitteissä esitetään luettelo aineista, joiden käyttö on kielletty (liite II) tai joiden käyttöä rajoitetaan (liite III) kosmeettisissa valmisteissa. Myös eräät (muut kuin liitteessä IV mainitut) väriaineet, (muut kuin liitteessä V mainitut) säilöntäaineet ja (muut kuin liitteessä VI mainitut) UV-suodattimet ovat kiellettyjä.

Asetuksella kielletään poikkeustapauksia lukuun ottamatta aineet, joiden katsotaan aiheuttavan syöpää, vaurioittavan perimää tai vaarantavan lisääntymisen (CMR-aineet). Siinä vaaditaan korkeatasoista ihmisten terveyden suojelua silloin, kun kosmeettisissa valmisteissa käytetään nanomateriaaleja.

Kuluttajille suunnattu tiedotus

Tuotteiden merkinnät parantavat kuluttajansuojaa. Säiliöissä tai pakkauksissa olevat tiedot on kirjoitettava pysyvällä, helposti luettavalla ja näkyvällä tavalla. Niissä on oltava seuraavat tiedot:

 • valmisteen vastuuhenkilön nimi tai toiminimi sekä osoite
 • yhteisöön tuotujen valmisteiden alkuperämaa
 • sisällön paino tai tilavuus pakkausajankohtana
 • ajankohta, johon saakka valmisteita voidaan käyttää asianmukaisesti säilytettyinä
 • käytössä noudatettavat varotoimenpiteet, myös ammattikäyttöön tarkoitettujen kosmeettisten valmisteiden osalta
 • valmisteen eränumero tai tunniste
 • luettelo valmisteen ainesosista, joilla tarkoitetaan mitä tahansa aineita tai seoksia, joita on tarkoituksellisesti käytetty valmisteeseen valmistusprosessin aikana.

Ne jäsenvaltiot, joissa valmiste asetetaan loppukäyttäjien saataville, määrittelevät kielen, jolla tiedot on esitettävä.

Eläinkokeet

Eläinkokeet on korvattava vaihtoehtoisilla menetelmillä. Asetuksen mukaan eläinkokeilla testaaminen Euroopan unionissa on kielletty, silloin kun kyseessä ovat

 • valmiit kosmeettiset valmisteet tai
 • ainesosat tai ainesosien yhdistelmät.

Asetuksella kielletään myös saattamasta Euroopan unionin markkinoille seuraavanlaisia valmisteita:

 • valmisteet, joiden lopullinen muoto on testattu eläinkokeella
 • valmisteet, jotka sisältävät ainesosia tai ainesosien yhdistelmiä, jotka on testattu eläinkokeella.

Markkinoille saattamista koskevasta kiellosta myönnetään poikkeus 11.3.2013 saakka sellaisten kokeiden osalta, joissa mitataan toistetun annostuksen toksisuutta, tiettyjen aineiden vaikutuksia lisääntymiseen ja tutkitaan valmisteiden toksikokinetiikkaa * .

Poikkeuksellisissa olosuhteissa jäsenvaltio voi pyytää, että komissio myöntää – kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan – poikkeuksen, jos ainesosa, joka on laajassa käytössä ja jota ei voida korvata toisella ainesosalla, aiheuttaa vakavaa huolta.

Komiteamenettely

Komissiota avustaa kosmeettisten valmisteiden pysyvä komitea (DE) (EN) (FR).

Taustaa

Tällä asetuksella laaditaan uudelleen direktiivi 76/768/ETY siihen tehtyjen useiden muutosten ja siihen tarvittavien uusien muutosten vuoksi.

Uutta asetusta aletaan soveltaa vuonna 2013, paitsi seuraavia säännöksiä, joita aletaan soveltaa jo 1.12.2010: säännökset, jotka koskevat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita (CMR-aineita).

Keskeiset termit
 • Aine: alkuaine ja sen yhdisteet sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta.
 • Toksikokinetiikka: tutkimus myrkyllisten aineiden pitkäaikaisista vaikutuksista elimistöön.
Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 1223/2009

11.7.2013
1.12.2010 (15 artiklan 1 ja 2 kohta, 14, 16, 31 ja 32 artikla)
11.1.2013 (16 artiklan 3 kohdan toinen alakohta)

EUVL L 342, 22.12.2009

Viimeisin päivitys 18.02.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun