RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rehun kaupan pitäminen

Asetuksella (EY) N:o 767/2009 yksinkertaistetaan rehujen merkintöjä ja kaupan pitämistä koskevia menettelyjä. Sillä tehostetaan yleistä järjestelmää ja taataan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden suojelun korkea taso. Lisäksi asetuksella edistetään riittävien tietojen antamista käyttäjille eläimille ostetun rehun todellisesta sisällöstä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt, jotka koskevat elintarviketuotantoeläinten ja lemmikkieläinten rehun markkinoille saattamista ja käyttöä. Lisäksi siinä vahvistetaan merkintöjä, pakkauksia ja esillepanoa koskevat vaatimukset.

Rehu

Asetus kattaa rehut eli kaikki prosessoidut, osittain prosessoidut tai prosessoimattomat aineet tai tuotteet, mukaan lukien lisäaineet, jotka on tarkoitettu eläinten ruokintaan.

Sen soveltaminen ei rajoita eläinten ruokintaa koskevien sellaisten säännösten soveltamista, jotka koskevat

Kaupan pitäminen ja käyttö

Rehun on oltava turvallisuuteen ja kaupan pitämiseen liittyvien vaatimusten mukaista. Tämä tarkoittaa erityisesti, että

 • sen on oltava turvallista
 • sillä ei saa olla välittömiä haittavaikutuksia ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin
 • sen on oltava moitteetonta, aitoa, väärentämätöntä, tarkoitukseen sopivaa ja kauppalaatuista
 • se on merkittävä, pakattava ja pantava esille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja
 • sen on oltava epäpuhtauksia ja muita kemiallisia tekijöitä koskevien teknisten säännösten mukaista (ks. asetuksen liite I).

Rehu ei saa sisältää aineita, joiden markkinoille saattamiselle tai käytölle on asetettu kieltoja tai rajoituksia (ks. asetuksen liite III).

Rehun jäljitettävyys on taattava kaikissa tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa. Rehualan toimijoiden on siis kyettävä tunnistamaan kaikki henkilöt, jotka ovat toimittaneet niille rehua, elintarviketuotantoeläimiä tai aineita, jotka on lisätty tai jotka mahdollisesti lisätään rehuihin.

Yhteisössä markkinoille saatettavat tai mahdollisesti markkinoille saatettavat rehut on merkittävä tai tunnistettava riittävän hyvin, jotta ne voidaan jäljittää.

Jos rehualan toimija katsoo, että rehu ei ole rehujen turvallisuutta koskevien määräysten mukaista, hänen on välittömästi käynnistettävä menettelyt kyseisen rehun poistamiseksi markkinoilta. Sen jälkeen hänen on ilmoitettava mahdollisimman pian asiasta toimivaltaisille viranomaisille ja käyttäjille.

Merkinnät ja esillepano

Asetuksessa vahvistetaan kaikkien rehujen merkintöjä ja esillepanoa koskevat yleiset säännökset. Merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

 • rehutyyppi
 • toimijan nimi ja osoite
 • eränumero
 • nettopaino
 • luettelo käytetyistä lisäaineista ja
 • kosteuspitoisuus.

Rehujen merkinnät tai esillepano eivät saa johtaa käyttäjää harhaan rehun käyttötarkoituksen tai ominaisuuksien osalta. Pakolliset merkintätiedot on esitettävä näkyvästi pakkauksessa, säiliössä, pakkaukseen tai säiliöön kiinnitetyssä etiketissä tai rehun mukana seuraavassa saateasiakirjassa. Tiedot on merkittävä selkeästi ja pysyvästi. Ne on esitettävä vähintään yhdellä sen jäsenvaltion tai alueen virallisella kielellä, jossa rehu saatetaan markkinoille.

Asetuksessa määritellään rehuaineiden, rehuseosten ja erikoisruokavalioon kuuluvien rehujen merkintöjä koskevia erityisvaatimuksia. Kaikki rehua koskevat väitteet on perusteltava asianmukaisesti.

Lemmikkieläinten ruuan etiketissä on ilmoitettava puhelinnumero, josta ostaja saa halutessaan lisätietoja käytetyistä aineista.

Pakkaaminen

Rehuaineet ja rehuseokset on saatettava markkinoille suljetuissa pakkauksissa tai säiliöissä.

Jotkin rehut voidaan kuitenkin saattaa markkinoille irtotavarana tai sulkemattomissa pakkauksissa tai säiliöissä. Tämä poikkeus koskee

 • rehuaineita
 • rehuseoksia, jotka koostuvat pelkästään jyvistä tai kokonaisista hedelmistä
 • rehuseoksia, jotka toimitetaan suoraan valmistajalta toiselle
 • rehuseoksia, jotka toimitetaan suoraan valmistajalta rehun käyttäjälle tai pakkaajalle
 • enintään 50 kilogramman rehuseoseriä, jotka on tarkoitettu loppukäyttäjälle ja otetaan käyttöön suoraan suljetusta pakkauksesta tai säiliöstä, ja
 • nuolukiviä.

Yhteisön rehuaineluettelo

Yhteisön rehuaineluettelon tarkoituksena on parantaa rehuaineiden ja rehuseosten merkitsemistä. Siihen sisältyvät ainakin seuraavat tiedot jokaisesta luetteloidusta rehuaineesta:

 • nimi
 • tunnistenumero
 • rehuaineen kuvaus (mukaan lukien tiedot valmistusmenetelmästä) ja
 • sanasto määritelmistä.

Hyvää merkitsemiskäytäntöä koskevat yhteisön ohjeet

Sidosryhmiä kannustetaan myös laatimaan hyvää merkitsemiskäytäntöä koskevat yhteisön ohjeet vapaaehtoisten merkintöjen osalta seuraavista: lemmikkieläinten ruokaa koskevat ohjeet ja elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia koskevat ohjeet.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 767/2009

21.9.2009

-

EUVL L 229, 1.9.2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 767/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto  on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

POIKKEUKSET SÄÄDÖKSEEN

Asetus (EU) N:o 454/2010 [EUVL L 128, 27.5.2010].
Lemmikkieläimille tarkoitettua ravintoa, joka on merkitty direktiivin 79/373/ETY ja neuvoston direktiivin 70/524/ETY 16 artiklan mukaisesti, saa saattaa markkinoille 31 päivään elokuuta 2011.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Asetus (EU) N:o 242/2010, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2010, rehuaineluettelon laatimisesta [EUVL L 77, 24.3.2010].

Viimeisin päivitys 01.04.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun