RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Levensmiddelen en diervoeders (GGO's)

Een specifieke vergunningsprocedure reguleert het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en levensmiddelen die GGO's bevatten, zowel bestemd voor menselijke voeding als diervoeding.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Deze verordening is strenger dan de vorige wetgeving en vult Verordening (EG) nr. 1830/2003 aan betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's).

Betrokken producten

De verordening is van toepassing op deze drie soorten producten:

  • genetisch gemodificeerde organismen bestemd voor menselijke voeding of diervoeding;
  • voedingsmiddelen en diervoeders die GGO's bevatten;
  • voedingsmiddelen en diervoeders waarin ingrediënten verwerkt zitten die geproduceerd werden op basis van GGO's of die dergelijke ingrediënten bevatten.

Vergunningsprocedure

De verordening voorziet één enkele vergunningsprocedure voor voedingsproducten die GGO's bevatten.

De industriële exploitant kan zijn aanvraag indienen conform de huidige verordening voor alle voedingsproducten die GGO's bevatten, overeenkomstig de bepalingen voorzien in Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.

De industriële exploitant dient één aanvraag in voor het gebruik in voeding en voor gewassen. Dit betekent dat het GGO waarvoor een vergunning werd toegekend niet alleen in voedingsmiddelen kan worden gebruikt maar ook in gewassen of voor doelbewuste introductie in het milieu.

Evaluatie (EFSA) en risicomanagement (Commissie)

Nadat de industriële exploitant de aanvraag heeft ingediend zal de bevoegde nationale instantie binnen de 14 dagen schriftelijk de ontvangst bevestigen en de aanvraag melden aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), die verantwoordelijk is voor de evaluatie van risico's in de voedingssector. De EFSA heeft vervolgens 6 maanden tijd om een advies uit te brengen.

De Commissie is verantwoordelijk voor het risicomanagement. Op basis van het advies van de EFSA inzake het risico legt de Commissie binnen de 3 maanden een ontwerpbesluit voor waarin de aanvraag aanvaard of verworpen wordt. Vervolgens wordt het ontwerp aan het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid voorgelegd. Wanneer dit Comité het voorstel goedkeurt, zal de Commissie het definitief aanvaarden, zoniet wordt het voorstel bestudeerd door de Ministerraad. Indien deze laatste zich binnen een termijn van drie maanden niet uitspreekt over het voorstel of indien er geen gekwalificeerde meerderheid gevonden wordt om het voorstel aan te nemen of te verwerpen, zal de Commissie het aanvaarden.

De vergunning voor het op de markt brengen is 10 jaar geldig en kan worden verlengd.

Etikettering

Voedingsproducten die GGO's bevatten moeten als dusdanig geëtiketteerd worden. Op de etiketten moet de vermelding „genetisch gemodificeerd“ of „product op basis van genetisch gemodificeerd (naam van het organisme)“ duidelijk aangebracht worden.

Voedingsproducten waarvan elk ingrediënt minder dan 0,9 % GGO's bevat moeten niet als GGO's worden geëtiketteerd op voorwaarde dat de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde organismen onvoorzien is of technisch niet te voorkomen.

Alle genetisch gemodificeerde organismes en hun afgeleide producten bestemd voor levensmiddelen moeten voldoen aan de etiketteringsvoorwaarden voorzien in deze verordening en in Verordening (EG) nr. 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van GGO's.

Drempelwaarde voor niet doelbewuste aanwezigheid van GGO's

De aanwezigheid van GGO's in traditionele gewassen valt moeilijk te vermijden. Minieme hoeveelheden GGO's in levensmiddelen worden getolereerd indien hun aanwezigheid niet doelbewust is of wanneer zij het gevolg zijn van een technisch niet te voorkomen aanwezigheid bij de teelt, de oogst, het vervoer en de verwerking.

Het is de taak van de exploitant aan de autoriteiten aan te tonen dat de aanwezigheid van een GGO in een voedingproduct onvoorzien is of technisch niet te voorkomen.

Context

Deze verordening harmoniseert de wetgeving inzake etikettering van GGO's door de geldende wetgeving in te trekken of te wijzigen.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad
Verordening (EG) nr. 1829/2003

7.11.2003

18.4.2004

PB L 268 van 18.10.2003

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad
Verordening (EG) nr. 1981/2006

12.1.2007

PB L 368 van 23.12.2006

Verordening (EG) nr. 298/2008

10.4.2008

PB L 97 van 9.4.2008

Laatste wijziging: 19.01.2011

Zie ook

  • Lijst van toegelaten GGO's (EN), website van het Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming
  • Etikettering van GGO's (DE) (EN) (FR), website van het Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven