RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uusi lähestymistapa petosten ennaltaehkäisyyn

Euroopan komissio ehdottaa uutta lähestymistapaa yhteisön talousarvioon kohdistuvien petosten ennaltaehkäisyyn. Se perustuu Euroopan petostentorjuntaviraston operatiiviseen toimintaan ja tiedustelutoimintaan.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 17. joulukuuta 2007 - Operatiivisiin tuloksiin perustuva petostentorjunta: dynaaminen lähestymistapa petosten ennaltaehkäisyyn [KOM(2007) 806 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä tiedonannossa määritellään yhteisön talousarvioon kohdistuvien petosten ennaltaehkäisyyn uusi lähestymistapa, joka perustuu Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) operatiiviseen toimintaan ja tiedustelutoimintaan.

Uusi menetelmä korvaa komission vuonna 2001 petoksiin varautumisesta lainsäädännössä ja sopimusten hallinnoinnissa antamassa tiedonannossa määritellyn järjestelyn. Entinen lähestymistapa, joka perustuu OLAFin kuulemiseen ennen lausuntokierroksia, on edelleen käytettävissä erityisen suuririskisten lainsäädäntöehdotusten yhteydessä. Komission yksiköt määrittelevät viimeksi mainitut. Lisäksi vuoden 2001 tiedonannossa määriteltyä budjettipääosaston kuulemismenettelyä sovelletaan edelleen vakiosopimusten hyväksymiseen ja tarkistamiseen.

Ehdotetun uuden menetelmän avulla voidaan

  • vahvistaa tutkimusten tulosten vaikutusta petosten ja muiden Euroopan unionin (EU) taloudellisiin etuihin vaikuttavien laittomien toimien ennaltaehkäisyyn;
  • taata ennakoivampi tiedonkulku riippumatta komission yksiköiden välisistä lausuntokierroksista;
  • lisätä OLAFin tukea komission muille yksiköille ja osastoille tarjoamalla sen tutkimus- ja tiedustelutoimintaan perustuvia täsmäanalyyseja.

Täytäntöönpano

Uusi menettely perustuu osin OLAFin tutkintatoiminnasta saatuihin kokemuksiin ja osin riskien analysoinnin mahdollistavaan tiedustelutoimintaan.

Myös muita tietolähteitä käytetään, esimerkiksi:

  • sisäisen tarkastuksen tekemien tarkastusten tulokset ja sisäisen tarkastuksen toimiala, joka ilmoittaa OLAFille järjestelmälliset sääntöjenvastaisuudet, jotka voivat muodostaa petosriskin;
  • Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportit, joissa tunnistetaan petoksen ennaltaehkäisyn kannalta merkitykselliset seikat, jne.

OLAF analysoi kaikki nämä tiedot jäsennellysti ja monialaisesti, jotta se saa selville lainsäädännön, valvonta- ja hallinnointijärjestelmien tai sopimusten heikkoudet. Tämän perusteella OLAF laatii suosituksia, jotka eivät ole luonteeltaan velvoittavia ja jotka toimitetaan kyseisille yksiköille (komission yksiköt, EU:n elimet ja toimielimet). Nämä ovat velvollisia ilmoittamaan OLAFille toimista, joilla havaittuihin ongelmiin puututaan.

Tapauskohtaisten tai yleisten suositusten ohella OLAF antaa komission osastojen käyttöön tiivistelmän, jossa kuvataan yleisimpien petosten etenemiskaaviot.

OLAF kiinnittää erityistä huomiota rakenteellisiin tai järjestelmällisiin sääntöjenvastaisuuksiin tai heikkouksiin, joita tarkastus- ja valvontaelimet eivät ole vielä analysoineet ja joita ei ole vielä havaittu muissa järjestelmällisissä tarkastuksissa.

Uusi lähestymistapa on suunniteltu joustavaksi välineeksi, jota pystytään nopeasti muokkaamaan muuttuvaa todellisuutta vastaavaksi. Sitä arvioidaan kolmen vuoden koeajan jälkeen.

Viimeisin päivitys 13.03.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun