RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nový přístup k prevenci proti podvodům

Evropská komise navrhuje nový přístup k zabezpečení proti podvodům v rozpočtu Společenství, který se bude opírat o vyšetřovací a zpravodajské činnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému účetnímu dvoru ze dne 17. prosince 2007 – Prevence podvodů vycházející z operativních výsledků: dynamický přístup k zabezpečení proti podvodům (KOM(2007) 806 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení stanovuje nový přístup k zabezpečení proti podvodům v rozpočtu Společenství, který se bude opírat o vyšetřovací a zpravodajské činnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Tato nová metoda nahrazuje metodu stanovenou v roce 2001 ve sdělení Komise o zabezpečení právních předpisů a řízení smluv proti podvodům. Předchozí přístup, využívající postup předběžných konzultací s úřadem OLAF, však bude dál platit pro návrhy právních předpisů, u nichž útvary Komise identifikují vysokou úroveň rizika. Dále zůstává v platnosti postup konzultací s GŘ Rozpočet při přijímání a revizi standardních smluv, který je stanoven ve sdělení z roku 2001.

Nově navrhovaná metoda umožní:

  • lépe využívat závěry šetření v oblasti ochrany proti podvodům a dalším nezákonným činnostem ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie (EU);
  • zajistit účinnější tok proaktivně poskytovaných informací, který bude nezávislý na vzájemných konzultacích jednotlivých útvarů;
  • rozšířit podporu úřadu OLAF na další útvary a oddělení Komise, prostřednictvím cílené analýzy vycházející z jeho vlastní vyšetřovací a zpravodajské činnosti.

Provádění

Nová metoda se bude na jedné straně opírat o zkušenosti, které lze získat díky vyšetřovací činnosti úřadu OLAF, a na druhé straně o zpravodajské činnosti umožňující zhodnotit rizika.

Budou se využívat i další zdroje informací jako:

  • výsledky auditů, které provede útvar interního auditu a kapacity interního auditu, jež budou úřad OLAF informovat o možných systémových nesrovnalostech, které by mohly představovat riziko podvodu;
  • zprávy Evropského účetního dvora identifikující relevantní výstupy v oblasti zabezpečení proti podvodům, atd.

Všechny tyto údaje bude úřad OLAF systematicky a s použitím multidisciplinárních metod analyzovat s cílem identifikovat možné nedostatky/nesrovnalosti v právních předpisech, v systémech kontroly a řízení nebo ve smlouvách. OLAF na tomto základě vypracuje nezávazná doporučení, která budou postoupena příslušným subjektům (útvarům Komise, institucím a orgánům EU). Ty budou povinny úřad OLAF informovat o zavedení opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Kromě doporučení ad hoc a doporučení obecnější povahy poskytne úřad OLAF útvarům Komise přehled nejčastějších typů podvodů.

OLAF bude věnovat zvláštní pozornost strukturálním nebo systémovým nesrovnalostem a nedostatkům, které dosud nebyly analyzovány auditory a kontrolními orgány nebo odhaleny při jiné systematické kontrole.

Tento nový přístup je koncipován jako flexibilní nástroj schopný rychle se přizpůsobovat novým skutečnostem. Po skončení tříleté zkušební doby bude tento přístup vyhodnocen.

Poslední aktualizace: 13.03.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky