RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program „Hercule“

Evropské společenství zavedlo program „Hercule“ na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 804/2004/ES ze dne 21. dubna 2004 o zavedení akčního programu Společenství na podporu akcí v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství (program „Hercule“) (Viz pozměňující akty)

PŘEHLED

Program „Hercule“ byl zaveden rozhodnutím č. 804/2004/ES na období 2004–2006. Rozhodnutím č. 878/2007/ES byl tento program prodloužen na období 2007–2013.

HERCULE (2004–2006)

Program „Hercule“ s finančním krytím ve výši zhruba 12 milionů eur byl určen na podporu těchto akcí:

 • pořádání seminářů a konferencí;
 • podpora vědeckých studií a diskusí o politikách Společenství v oblasti ochrany finančních zájmů Společenství;
 • koordinace činností týkajících se ochrany finančních zájmů Společenství;
 • vzdělávání a zvyšování povědomí;
 • podpora výměn kvalifikovaných zaměstnanců;
 • šíření vědeckých znalostí;
 • rozvoj a poskytování specifických nástrojů informačních technologií;
 • technická pomoc;
 • podpora a posílení výměny informací. Za předpokladu, že zůstávají v jednom z 25 členských států, v zemích ESVO/EHP, na základě Dohody o EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), v Bulharsku, Rumunsku nebo v Turecku, mohly v období 2004–2006 využít grantu tři druhy subjektů:
  • vnitrostátní a regionální orgány;
  • výzkumné a vzdělávací ústavy, které mají právní subjektivitu;
  • neziskové subjekty, které mají právní subjektivitu. Kritéria uvedená v příloze tohoto rozhodnutí umožňovala zhodnotit žádosti o grant. Mimo jiné se jednalo o soulad navrhované akce s cíli tohoto programu, doplňkovost navrhované akce s jinými podporovanými akcemi a její proveditelnost, tj. reálné možnosti jejího uskutečnění s použitím navrhovaných prostředků.

Výše grantu nesměla přesáhnout tyto sazby:

 • 50 % způsobilých výdajů na technickou pomoc;
 • 80 % způsobilých výdajů na vzdělání, na podporu výměn kvalifikovaných zaměstnanců a na pořádání seminářů nebo konferencí;
 • 90 % způsobilých výdajů na pořádání seminářů, konferencí nebo jiných akcí.

Kromě toho nesměla výše provozního grantu na financování provozních nákladů subjektu překročit 70 % způsobilých výdajů subjektu v kalendářním roce. V případě opětovného udělení se provozní granty postupně snižovaly.

HERCULE II (2007–2013)

Program „Hercule II“ zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Finanční krytí pro toto období je 98,5 milionů eur.

Tento program stanoví financování ze strany Společenství prostřednictvím udělování grantů, ale také se otevře „veřejným zakázkám“. Financování ze strany Společenství je definováno v nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 ve znění pozdějších změn. Ve srovnání s předešlým programem již není možné udělení „provozních grantů“. Proto jsou dostupné zdroje pro období 2007–2013 plně k dispozici na podporu akcí, a to prostřednictvím grantů „na akce“ nebo zakázky.

Program „Hercule II“ se zaměřuje na:

 • posílení spolupráce mezi činiteli zapojenými do boje proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Společenství, což jsou příslušné orgány v členských státech, Komise a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF);
 • posílení sítí usnadňujících výměnu informací mezi členskými státy, přistupujícími zeměmi a kandidátskými zeměmi;
 • poskytování operativní a technické podpory pro donucovací orgány členských států, zejména celním orgánům.

Cílem programu „Hercule II“ je znásobit a zintenzivnit akce proti pašování a padělání cigaret.

Subjekty, jež mohou získat grant, jsou tytéž jako subjekty v předchozím období za předpokladu, že jsou umístěny v jednom z 27 členských států, v zemích ESVO/EHP, na základě Dohody o EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), nebo v jedné z kandidátských zemí EU v souladu s memorandem o porozumění. Navíc výdaje související s účastí zástupců, zemí západního Balkánu, Ruska a zemí, na něž se vztahuje evropská politika sousedství (DE) (EN) (FR), jsou také způsobilé.

Komise posoudí žádosti podle kritérií, jako je soulad navrhované akce s cíli programu, poměr nákladů a přínosů akce, velikost cílové skupiny atd. Granty však nepokryjí náklady v plném rozsahu. Následující sazby, které jsou platné pro období 2004–2006, nesmějí být překročeny:

 • 50 % způsobilých výdajů na technickou pomoc;
 • 80 % způsobilých výdajů na vzdělání, na podporu výměn kvalifikovaných zaměstnanců a na pořádání seminářů nebo konferencí, pokud se jedná o vnitrostátní nebo regionální orgány;
 • 90 % způsobilých výdajů na pořádání seminářů, konferencí a jiných akcí, pokud se jedná o výzkumné a vzdělávací ústavy nebo o neziskové subjekty.

Komise může provádět audity využívání finančních prostředků Společenství po dobu trvání dohody nebo úmluvy a do pěti let po poslední platbě. Komise může případně rozhodnout o navrácení vyplacené dotace. Komise a osoby pověřené Komisí mají právo přístupu do míst, v nichž je činnost prováděna, a k veškerým informacím, které jsou pro provedení auditu nezbytné. Evropský účetní dvůr a OLAF požívají stejných práv.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí č. 804/2004/ES

1. 5. 2004

-

Úř. věst. L 143

ze dne 30. 4. 2004

Pozměňovací aktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí č. 878/2007/ES

26. 7. 2007

-

Úř. věst. L 193

ze dne 25. 7. 2007

Poslední aktualizace: 24.09.2007

Viz také

Další informace naleznete na těchto internetových stránkách:

 • OLAF;
 • programy Společenství úřadu OLAF – Program Hercule II (DE) (EN) (FR) (Roční pracovní plán, výzvy k předkládání návrhů pro běžný rok a spolufinancované projekty v předchozích letech).
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky