RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wspólne ramy prawne zwalczania nadużyć finansowych we wszystkich obszarach polityki wspólnotowej

W celu skutecznego zwalczania oszustw niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne zasady prawne we wszystkich obszarach polityki wspólnotowej. W szczególności przewiduje kontrole i kary administracyjne mające chronić interesy finansowe Wspólnot.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

STRESZCZENIE

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy mające na celu zwalczanie oszustw wymierzonych w interesy finansowe Wspólnot Europejskich. Przewiduje ono jednolite kontrole we wszystkich państwach członkowskich oraz środki i kary administracyjne dotyczące nieprawidłowości w odniesieniu do prawa wspólnotowego.

Nieprawidłowość: podmiot gospodarczy powoduje szkodę w budżecie wspólnotowym

„Nieprawidłowość” oznacza jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało bądź mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów, które pochodzą ze środków własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem.

Wspomniane podmioty gospodarcze to osoby fizyczne lub prawne oraz inne jednostki posiadające zdolność prawną na mocy prawa krajowego, wobec których stosowane są kary, jeżeli popełnią nieprawidłowość. Kary mogą być stosowane również wobec osób, które uczestniczyły w nieprawidłowości oraz wobec tych osób, na których ciąży obowiązek poniesienia odpowiedzialności za nieprawidłowości lub obowiązek zapobiegania im.

Ustanowienie wspólnych zasad prawnych we wszystkich obszarach polityki wspólnotowej

Ponad połowę wydatków wspólnotowych przeznacza się dla beneficjentów za pośrednictwem państw członkowskich. Szczegółowe zasady regulujące to zdecentralizowane zarządzanie środkami oraz monitorowanie ich wykorzystywania podlegają określonym przepisom, które są zróżnicowane w zależności od dziedziny polityki wspólnotowej. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne zasady prawne we wszystkich obszarach polityki wspólnotowej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich poprzez stosowanie kontroli oraz środków i kar administracyjnych.

Państwa członkowskie mają obowiązek podejmowania środków niezbędnych dla zapewnienia prawidłowości i rzeczywistej realizacji transakcji związanych z interesami finansowymi Wspólnot. Środki kontroli muszą być proporcjonalne do realizowanych celów, aby nie pociągać za sobą nadmiernych ograniczeń ekonomicznych oraz kosztów administracyjnych i powinny uwzględniać praktyki administracyjne i struktury państw członkowskich.

Komisja Europejska odpowiada za kontrole w celu weryfikacji:

  • zgodności praktyk administracyjnych z zasadami wspólnotowymi,
  • istnienia niezbędnych dokumentów towarzyszących oraz ich zgodności z dochodami i wydatkami Wspólnot,
  • stosowności okoliczności realizacji i kontroli transakcji finansowych.

Ponadto Komisja Europejska może przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu.

Cofnięcie bezprawnie uzyskanej korzyści

Każda nieprawidłowość będzie pociągała za sobą z reguły cofnięcie bezprawnie uzyskanej korzyści łącznie, w stosownych przypadkach, z odsetkami ustalanymi w oparciu o stawkę ryczałtową. Może to obejmować:

  • zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu kwot pieniężnych należnych lub bezprawnie uzyskanych,
  • całkowitą lub częściową utratę zabezpieczenia złożonego dla wniosku o przyznanie korzyści lub w momencie otrzymania zaliczki.

Nieprawidłowości dokonane celowo lub będące skutkiem zaniedbania mogą prowadzić do następujących kar administracyjnych:

  • zapłaty kary pieniężnej,
  • zapłaty dodatkowej kwoty, która nie może przekraczać wysokości niezbędnej do stworzenia kary odstraszającej,
  • całkowitego lub częściowego odebrania przyznanej korzyści, nawet jeżeli podmiot gospodarczy bezprawnie korzystał tylko z jej części lub wyłączenia bądź wycofania korzyści za okres po dokonaniu nieprawidłowości,
  • innych kar wyłącznie ekonomicznych przewidzianych w prawie wspólnotowym.

Ogólne zasady

Kontrole administracyjne, środki i kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Muszą uwzględniać charakter i wagę nieprawidłowości, przyznaną lub uzyskaną korzyść oraz stopień odpowiedzialności.

Sankcja administracyjna może być nałożona, pod warunkiem że zostało to przewidziane we wspólnotowym akcie prawnym przed datą dopuszczenia się nieprawidłowości.

Okres przedawnienia wynosi cztery lata od czasu dopuszczenia się nieprawidłowości. W odniesieniu do nieprawidłowości ciągłych lub powtarzających się okres przedawnienia biegnie od dnia, w którym nieprawidłowość ustała. W przypadku programów wieloletnich okres przedawnienia biegnie do momentu zakończenia programu.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE, EURATOM) nr 2988/95

26.12.1995

-

Dz.U. L 312, 23.12.1995

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2011

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony