RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteinen oikeudellinen kehys kaikilla EU:n politiikan aloilla tapahtuvaa petosten torjuntaa varten

Asetus luo yhteisen oikeudellisen kehyksen kaikille EU:n politiikan kattamille aloille petosten tehokasta torjuntaa varten. Asetuksessa säädetään erityisesti hallinnollisista tarkastuksista ja seuraamuksista, joiden tavoitteena on suojata EU:n taloudellisia etuja.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset, joilla pyritään torjumaan EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvat petokset. Siinä säädetään yhtenäisistä tarkastuksista kaikissa jäsenvaltioissa sekä yhteisön oikeuteen kohdistuvia väärinkäytöksiä koskevista hallinnollisista toimenpiteistä ja seuraamuksista.

Väärinkäytös: Taloudellinen toimija aiheuttaa vahinkoa yhteisöjen talousarviolle

Väärinkäytösten tunnusmerkit toteuttaa jokainen yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen rikkominen, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille, joko suoraan yhteisöjen puolesta kannettujen omien varojen vähenemisen tai lakkaamisen taikka perusteettoman menon takia.

Taloudellisina toimijoina pidetään luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä sekä muita yksiköitä, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan ovat oikeuskelpoisia ja jotka voidaan tuomita rangaistukseen, jos nämä ovat tehneet väärinkäytöksiä. Seuraamuksia voidaan soveltaa myös väärinkäytösten toteuttamiseen osallistuneisiin henkilöihin sekä niihin, jotka ovat vastuussa väärinkäytöksestä tai joiden on huolehdittava siitä, ettei väärinkäytöksiä tapahdu.

Yhteisen oikeudellisen kehyksen luominen kaikilla yhteisön politiikan aloilla

Yli puolet yhteisön menoista maksetaan edunsaajille jäsenvaltioiden kautta. Tätä hajautettua hallintoa ja varojen käytön valvontaa ohjataan yksityiskohtaisin säännön, joista annetaan erityissäännöksiä kulloinkin kyseessä olevan yhteisön politiikan mukaisesti. Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen oikeudellinen kehys kaikille yhteisön politiikoille EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi erityisesti säätämällä tarkastuksista sekä hallinnollisista toimenpiteistä ja seuraamuksista.

Jäsenvaltioiden tehtävänä on toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet varmistaakseen yhteisöjen taloudellisiin etuihin liittyvien toimien asianmukaisuuden ja oikeellisuuden. Tarkastustoimenpiteiden on oltava suhteessa tavoitteisiin niin, että niistä ei aiheudu taloudellisia rasitteita tai liiallisia hallinnollisia kustannuksia ja niissä otetaan huomioon jäsenvaltioiden hallintokäytänteet ja -rakenteet.

Komission tehtävänä on tarkastaa seuraavat seikat:

  • hallinnolliset käytänteet ovat yhdenmukaisia yhteisön sääntöjen kanssa,
  • tarvittavat tositteet ovat olemassa ja ne ovat yhdenmukaisia yhteisöjen tulojen ja menojen kanssa,
  • rahoitustoimien toteutus- ja todentamisolosuhteet ovat säännönmukaisia.

Lisäksi komissio voi toteuttaa tarkastuksia ja todentamista paikan päällä.

Perusteettomasti saadun etuuden periminen takaisin

Kaikista väärinkäytöksistä seuraa yleensä perusteettomasti saadun etuuden periminen takaisin, mahdollisesti kiinteästi määritellyillä koroilla lisättynä. Takaisinperintään saattaa sisältyä seuraavat velvoitteet:

  • velvoite maksaa takaisin velkana olevat tai perusteettomasti saadut summat,
  • takuu, joka on annettu myönnetyn etuuden hakemuksen tueksi tai ennakkomaksua saataessa, määrätään kokonaan tai osittain menetetyksi.

Tahallisista tai huolimattomuudesta johtuvista väärinkäytöksistä voi seurata seuraavia hallinnollisia seuraamuksia:

  • hallinnollinen sakko,
  • lisämaksu, jonka suuruus ei saa ylittää varoittavuudelle riittävää tasoa,
  • myönnetyn etuuden takaisinperiminen kokonaan tai osittain, vaikka toimija on saanut aiheettomasti vain osan tästä etuudesta, tai etuuden saamisen epääminen tai takaisinperiminen tietyksi väärinkäytöksen jälkeiseksi ajaksi,
  • muut yhteisön oikeudessa säädetyt luonteeltaan yksinomaan taloudelliset seuraamukset.

Yleiset periaatteet

Tarkastusten ja hallinnollisten toimenpiteiden ja seuraamusten on oltava tehokkaita, suhteellisia ja varoittavia. Niissä on otettava huomioon väärinkäytöksen luonne ja vakavuus, myönnetyn edun tai saadun hyödyn luonne ja vakavuus sekä vastuun aste.

Hallinnollinen seuraamus voidaan määrätä vain, jos seuraamuksesta on ennen väärinkäyttöä säädetty yhteisön säännöksellä.

Seuraamusmenettelyn vanhentumisaika on neljä vuotta väärinkäytöksen tapahtumispäivästä. Jatkuvien tai toistuvien väärinkäytösten osalta vanhentumisaika alkaa kulua siitä päivästä, jona väärinkäytös on päättynyt. Monivuotisten ohjelmien suhteen vanhentumisaika jatkuu ohjelman päättymiseen saakka.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo -Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95

26.12.1995

-

EYVL L 312, 23.12.1995

Viimeisin päivitys 02.05.2011

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun