RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 14 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


System odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz informowania o nich

Unia Europejska (UE) stawia sobie za cel zwalczanie nieprawidłowości oraz odzyskiwanie kwot niesłusznie wypłaconych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej (WPR). W tej perspektywie ważne jest, aby wzmocnić współpracę pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją. Rozporządzenie precyzuje zasady regulujące systematyczne informowanie Komisji przez państwa członkowskie, jak również zobowiązanie do ochrony interesów finansowych Wspólnoty.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 595/91 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (PT) (FI) (SV).

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ma na celu wzmocnienie odpowiedzi wspólnotowej na nadużycia. Państwa członkowskie mają obowiązek informować Komisję w kwartalnym komunikacie o wszystkich wykrytych przypadkach nieprawidłowości na kwotę przekraczającą 10 000 euro. Zobowiązane są również informować Komisję o procedurach krajowych mających na celu nakładanie sankcji administracyjnych lub karnych, jak również – na wniosek Komisji – o przebiegu postępowań w sprawie odzyskiwania kwot wobec beneficjentów, którzy dopuścili się nieprawidłowości na szkodę funduszy wspólnotowych EFRG oraz EFRROW.

Zgłoszenie kwartalne do Komisji

W ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu każdego kwartału państwa członkowskie zgłaszają Komisji nieprawidłowości, które były przedmiotem pierwszego ustalenie administracyjnego lub sądowego. Do zgłoszenia należy dołączyć informacje o charakterze i wysokości wydatków, praktykach zastosowanych przy popełnianiu nieprawidłowości, o tożsamości uwikłanych osób/beneficjentów oraz przebiegu procedur administracyjnych lub sądowych. Jeśli niektóre z tych informacji nie będą jeszcze dostępne w danym momencie, państwa członkowskie mają obowiązek przekazać je w sprawozdaniu za następny kwartał.

Powiadomienie innych państw członkowskich

Każde państwo członkowskie niezwłocznie zgłasza Komisji i innym zainteresowanym państwom członkowskim wszelkie wykryte nieprawidłowości, jeżeli zachodzi obawa, że mogą one wkrótce mieć negatywne następstwa poza jego terytorium lub wskazują na zastosowanie nowej nielegalnej praktyki.

Cocolaf

Komitet Doradczy ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych (Cocolaf) informowany jest co roku przez Komisję o zebranych danych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Nieprawidłowość w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 oznacza jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów, które pochodzą z zasobów własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też w związku z nieuzasadnionym wydatkiem.
  • Pierwsze ustalenie administracyjne lub sądowe zgodnie z art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 stanowi pierwsza pisemna ocena dokonana przez właściwy organ administracyjny lub sądowy, stwierdzająca, na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości poddania tego stwierdzenia sprawdzeniu lub późniejszemu wycofaniu w wyniku rozwoju przebiegu postępowania administracyjnego lub sądowego.
  • Podejrzenie popełnienia nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1a pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 jest to nieprawidłowość, która prowadzi do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego na poziomie krajowym w celu stwierdzenia zamierzonego działania, w szczególności nadużycia finansowego określonego w art. 1 ust. 1 lit. a) Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej.
  • Podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 1a pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1681/94 jest to jakakolwiek osoba fizyczna bądź prawna korzystająca z finansowania pochodzącego z EFRG lub EFRROW, z wyjątkiem państw członkowskich wykonujących swoje prerogatywy władzy publicznej bądź mająca obowiązek przekazania dochodów przeznaczonych na określony cel w rozumieniu art. 34 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie nr 1848/2006

18.12.2006

Dz.U. L 355 z 15.12.2006

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2006
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony