RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 14 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Systeem voor de terugvordering van en informatieverstrekking over de in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid onverschuldigd betaalde bedragen

De Europese Unie (EU) is voornemens de strijd tegen de onregelmatigheden op te voeren en de terugvordering van de in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) onverschuldigd betaalde bedragen te stimuleren. Met dit doel voor ogen is het belangrijk dat de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie wordt verbeterd. In de verordening is bepaald aan welke voorschriften de systematische informatieverstrekking door de lidstaten aan de Commissie moet voldoen en welke verplichtingen met het oog op de vrijwaring van de financiële belangen van de Gemeenschap moeten worden nagekomen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1848/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 595/91 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (PT) (FI) (SV) van de Raad.

SAMENVATTING

Deze verordening heeft ten doel ervoor te zorgen dat onregelmatigheden door de Gemeenschap beter kunnen worden aangepakt. Hiertoe is in de verordening bepaald dat onregelmatigheden (voor bedragen van meer dan 10 000 euro) die de lidstaten op het spoor komen, de Commissie trimestrieel moeten worden gemeld. De lidstaten moeten de Commissie eveneens informeren over nationale procedures waarmee administratieve of strafrechtelijke sancties worden opgelegd en - indien de Commissie hier zelf om verzoekt - over de stand van procedures waarmee gelden worden teruggevorderd van ontvangers die ten nadele van de Gemeenschapsfondsen ELGF en EFLPO onregelmatigheden hebben begaan.

Trimestriële kennisgeving aan de Commissie

De lidstaten delen de Commissie uiterlijk twee maanden na het einde van elk kwartaal mee voor welke onregelmatigheden een eerste administratieve of gerechtelijke vaststelling heeft plaatsgevonden. In het kader van deze mededeling wordt ook vermeld van welke aard en omvang de uitgave was, op welke wijze de onregelmatigheid werd begaan, welke personen/begunstigden erbij betrokken waren en welk verloop de administratieve en gerechtelijke procedures kennen. Indien bepaalde inlichtingen nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van de eerste kennisgeving, worden ze door de lidstaten bij de volgende trimestriële kennisgevingen meegedeeld.

Kennisgeving aan de andere lidstaten

Iedere lidstaat deelt de Commissie en de andere belanghebbende lidstaten mee bij welke onregelmatigheden ook voor gevolgen buiten haar grondgebied moet worden gevreesd en bij welke onregelmatigheden gebruik werd gemaakt van een nieuwe tactiek.

Het CocOlaf

Het Raadgevend Comité coördinatie fraudebestrijding (CocOlaf) wordt door de Commissie jaarlijks op de hoogte gebracht van de krachtens deze verordening verzamelde informatie.

Belangrijkste begrippen
  • Onregelmatigheid in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad: elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht die bestaat in een handeling of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen worden of zouden kunnen worden benadeeld, hetzij door de vermindering of het achterwege blijven van ontvangsten uit de eigen middelen, die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschappen worden geïnd, hetzij door een onverschuldigde uitgave.
  • Eerste administratief of gerechtelijk proces-verbaal in de zin van artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1290/2005: de eerste schriftelijke evaluatie door een bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteit waarin op basis van concrete feiten wordt geconcludeerd tot het bestaan van een onregelmatigheid, onverminderd de mogelijkheid dat deze conclusie naderhand, in het licht van de ontwikkelingen bij de administratieve of de gerechtelijke procedure, moet worden herzien of ingetrokken.
  • Vermoeden van fraude, in de zin van artikel 1 bis, punt 4, van Verordening (EG) nr. 1681/94: een onregelmatigheid die aanleiding geeft tot het inleiden, op nationaal vlak, van een administratieve en/of gerechtelijke procedure om na te gaan of er sprake is van een opzettelijke handeling, in het bijzonder fraude, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), van de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen.
  • Marktdeelnemer in de zin van artikel 1 bis, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1681/94 van de Commissie: elke natuurlijke of rechtspersoon of organisatie die begunstigde is van bijstand uit het ELGF of het ELFPO, met uitzondering van de lidstaten bij de uitoefening van hun prerogatieven van de openbare macht, of die dergelijke bijstand ontvangt, of die bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 34, lid 1, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 verschuldigd is.

REFERENTIES

Besluitl Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad

Verordening nr. 1848/2006

18.12.2006

-

PB L 355 van 15.12.2006

Laatste wijziging: 23.07.2006
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven