RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 14 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyviä aiheettomasti maksettuja summia koskeva takaisinperintä- ja tiedotusjärjestelmä

Euroopan unioni (EU) aikoo tehostaa sääntöjenvastaisuuksien torjumista ja edistää yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) rahoituksen yhteydessä esiintyvien aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintää. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Asetuksessa määritellään säännöt, joilla hallinnoidaan jäsenvaltioiden komissiolle järjestelmällisesti toimittamia tietoja, sekä velvoitteet, joilla säilytetään yhteisön taloudellisten edut.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 1848/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyvistä sääntöjenvastaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän järjestämisestä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tarkoituksena on parantaa yhteisön toimia sääntöjenvastaisia käytänteitä vastaan. Siinä säädetään selvityksestä, jonka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle neljännesvuosittain, ja joka koskee jäsenvaltioiden havaitsemia sääntöjenvastaisuuksia (joiden taloudellinen vaikutus on yli 10 000 euroa). Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myös kansallisista menettelyistä, joilla määrätään hallinnollisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, sekä komission pyynnöstä takaisinperintämenettelyjen edistymisestä niiden tuensaajien kohdalla, jotka ovat rikkoneet yhteisön maatalousrahastoihin (FEAGA ja FEADER) liittyviä sääntöjä.

Komissiolle neljännesvuosittain toimitettava selvitys

Kutakin neljännesvuotta seuraavien kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden on annettava komissiolle selvitys kaikista sääntöjenvastaisuuksista, joista on tehty ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös. Selvitykseen liitetään tiedot, jotka liittyvät menojen luonteeseen ja suuruuteen, sääntöjenvastaisuuden toteuttamistapaan, sääntöjenvastaisuuksiin syyllistyneiden henkilöiden ja/tai tuensaajien tunnistamiseen, sekä oikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen kulkuun. Jos kaikkia tietoja ei ole vielä saatavilla alkuperäisen ilmoituksen aikana, jäsenvaltiot voivat toimittaa ne komissiolle seuraavissa neljännesvuosikertomuksissaan.

Muille jäsenvaltioille toimitettava selvitys

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, kaikista sellaisista sääntöjenvastaisuuksista, joiden osalta on vaarana, että niillä on jäsenvaltion alueen ulkopuolelle kohdistuvia vaikutuksia, tai jotka näyttävät perustuvan uudenlaiseen väärinkäytökseen.

Petostentorjunnan koordinoinnin neuvoa-antava komitea

Komissio ilmoittaa vuosittain petostentorjunnan koordinoinnin neuvoa-antavalle komitealle asetuksen mukaisesti kerätyistä tiedoista.

Asiakirjan avainkäsitteet
  • Sääntöjenvastaisuus: asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu väärinkäytös eli jokainen yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen rikkominen, joka johtuu talouden toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko yhteisöjen yleiselle talousarviolle, joko suoraan yhteisöjen puolesta kannettujen omien varojen vähenemisen tai menettämisen taikka perusteettoman menon yhteisön talousarviosta veloittamisen takia.
  • Ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös: asetuksen (EY) N:o 1290/2005 35 artiklassa tarkoitettu toimivaltaisen hallinnollisen tai oikeudellisen viranomaisen ensimmäinen kirjallinen arviointi, jossa päätellään konkreettisten tietojen perusteella, että epäsäännönmukaisuus on tapahtunut, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta tarkistaa tätä päätelmää taikka kumota se hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn aikana esiin tulevien seikkojen perusteella.
  • Petosepäily: asetuksen (EY) N:o 1681/94 1 a artiklan 4 kohdassa tarkoitettu sääntöjenvastaisuus, josta on tehty ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös ja jonka johdosta kansallisella tasolla aloitetaan menettely sen selvittämiseksi, onko sääntöjenvastaisuus tahallinen ja erityisesti, onko se Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu petos.
  • Talouden toimija: komission asetuksen (EY) N:o 1681/94 1 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kaikki luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt tai muut yksiköt, jotka saavat rahoitusta maataloustukirahastosta tai maaseuturahastosta, tai jotka saavat tällaista tukea tai joiden on maksettava asetuksen (EY) N:o 1290/2005 34 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, lukuun ottamatta jäsenvaltioita niiden käyttäessä julkista valtaa.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa Euroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 1848/2006

18.12.2006

-

EUVL L 355, 15.12.2006

Viimeisin päivitys 23.07.2006
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun